॥ रामायण ॥उद्योगधर्मोरक्षतिरामायण। राम दरबार। राम-जानकी विवाह। बोलो राजा रामचन्द्र जी की जय।

2 Heuristics in Critical Text Editing A 1

॥ रामायण ॥

क्रमाङ्क छन्द श्लोक
1 1001001a तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्
2 1001001c नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्
3 1001002a को न्वस्मिन्साम्प्रतं लोके गुणवान्कश्च वीर्यवान्
4 1001002c धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः
5 1001003a चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः
6 1001003c विद्वान्कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः
7 1001004a आत्मवान्को जितक्रोधो मतिमान्कोऽनसूयकः
8 1001004c कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे
9 1001005a एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे
10 1001005c महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्
11 1001006a श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः
12 1001006c श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्
13 1001007a बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः
14 1001007c मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः
15 1001008a इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः
16 1001008c नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्धृतिमान्वशी
17 1001009a बुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमाञ्शत्रुनिबर्हणः
18 1001009c विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः
19 1001010a महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुररिंदमः
20 1001010c आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः
21 1001011a समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्
22 1001011c पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्शुभलक्षणः
23 1001012a धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः
24 1001012c यशस्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्
25 1001013a रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता
26 1001013c वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः
27 1001014a सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो स्मृतिमान्प्रतिभानवान्
28 1001014c सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः
29 1001015a सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः
30 1001015c आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः
31 1001016a स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः
32 1001016c समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव
33 1001017a विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः
34 1001017c कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः
35 1001018a धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः
36 1001018c तमेवंगुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमम्
37 1001019a ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतम्
38 1001019c यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत्प्रीत्या महीपतिः
39 1001020a तस्याभिषेकसंभारान्दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी
40 1001020c पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत
41 1001020e विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्
42 1001021a स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः
43 1001021c विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्
44 1001022a स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्
45 1001022c पितुर्वचननिर्देशात्कैकेय्याः प्रियकारणात्
46 1001023a तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम ह
47 1001023c स्नेहाद्विनयसंपन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः
48 1001024a सर्वलक्षणसंपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः
49 1001024c सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा
50 1001025a पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च
51 1001025c शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्
52 1001026a ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः
53 1001026c चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्
54 1001027a रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः
55 1001027c देवगन्धर्वसंकाशास्तत्र ते न्यवसन्सुखम्
56 1001028a चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा
57 1001028c राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन्सुतम्
58 1001029a मृते तु तस्मिन्भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः
59 1001029c नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः
60 1001029e स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः
61 1001030a पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः
62 1001030c निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः
63 1001031a स काममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन्
64 1001031c नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया
65 1001032a रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च
66 1001032c तत्रागमनमेकाग्रे दण्डकान्प्रविवेश ह
67 1001033a विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्श ह
68 1001033c सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा
69 1001034a अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम्
70 1001034c खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ
71 1001035a वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह
72 1001035c ऋषयोऽभ्यागमन्सर्वे वधायासुररक्षसाम्
73 1001036a तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी
74 1001036c विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी
75 1001037a ततः शूर्पणखावाक्यादुद्युक्तान्सर्वराक्षसान्
76 1001037c खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं
77 1001038a निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्
78 1001038c रक्षसां निहतान्यासन्सहस्राणि चतुर्दश
79 1001039a ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः
80 1001039c सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं
81 1001040a वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः
82 1001040c न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते
83 1001041a अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः
84 1001041c जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपदं तदा
85 1001042a तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ
86 1001042c जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्
87 1001043a गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीम्
88 1001043c राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः
89 1001044a ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम्
90 1001044c मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्श ह
91 1001045a कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्
92 1001045c तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः
93 1001046a स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम्
94 1001046c श्रमणीं धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव
95 1001046e सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः
96 1001047a शबर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः
97 1001047c पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेण ह
98 1001048a हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः
99 1001048c सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः
100 1001049a ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति
101 1001049c रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद्दुःखितेन च
102 1001049e वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः
103 1001050a प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति
104 1001050c सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन्नित्यं वीर्येण राघवे
105 1001051a राघवः प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम्
106 1001051c पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णं दशयोजनम्
107 1001052a बिभेद च पुनः सालान्सप्तैकेन महेषुणा
108 1001052c गिरिं रसातलं चैव जनयन्प्रत्ययं तदा
109 1001053a ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः
110 1001053c किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा
111 1001054a ततोऽगर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः
112 1001054c तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः
113 1001055a ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे
114 1001055c सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्
115 1001056a स च सर्वान्समानीय वानरान्वानरर्षभः
116 1001056c दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्
117 1001057a ततो गृध्रस्य वचनात्संपातेर्हनुमान्बली
118 1001057c शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम्
119 1001058a तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम्
120 1001058c ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्
121 1001059a निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च
122 1001059c समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्
123 1001060a पञ्च सेनाग्रगान्हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि
124 1001060c शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्
125 1001061a अस्त्रेणोन्मुहमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात्
126 1001061c मर्षयन्राक्षसान्वीरो यन्त्रिणस्तान्यदृच्छया
127 1001062a ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीम्
128 1001062c रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः
129 1001063a सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्
130 1001063c न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः
131 1001064a ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः
132 1001064c समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसंनिभैः
133 1001065a दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः
134 1001065c समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्
135 1001066a तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे
136 1001066c अभ्यषिञ्चत्स लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्
137 1001067a कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्
138 1001067c सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः
139 1001068a तथा परमसंतुष्टैः पूजितः सर्वदैवतैः
140 1001068c कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह
141 1001069a देवताभ्यो वरान्प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्
142 1001069c पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा
143 1001070a नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितोऽनघः
144 1001070c रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्
145 1001071a प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः
146 1001071c निरायमो अरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः
147 1001072a न पुत्रमरणं केचिद्द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्
148 1001072c नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः
149 1001073a न वातजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः
150 1001073c न चाग्रिजं भयं किंचिद्यथा कृतयुगे तथा
151 1001074a अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः
152 1001074c गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम्
153 1001075a राजवंशाञ्शतगुणान्स्थापयिष्यति राघवः
154 1001075c चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन्स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति
155 1001076a दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च
156 1001076c रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति
157 1001077a इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितम्
158 1001077c यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते
159 1001078a एतदाख्यानमायुष्यं पठन्रामायणं नरः
160 1001078c सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते
161 1001079a पठन्द्विजो वागृषभत्वमीया;त्स्यात्क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्
162 1001079c वणिग्जनः पण्यफलत्वमीया;ज्जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्
163 1002001a नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः
164 1002001c पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महामुनिः
165 1002002a यथावत्पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तदा
166 1002002c आपृष्ट्वैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं
167 1002003a स मुहूर्तं गते तस्मिन्देवलोकं मुनिस्तदा
168 1002003c जगाम तमसातीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः
169 1002004a स तु तीरं समासाद्य तमसाया महामुनिः
170 1002004c शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्
171 1002005a अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय
172 1002005c रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा
173 1002006a न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम
174 1002006c इदमेवावगाहिष्ये तमसातीर्थमुत्तमम्
175 1002007a एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना
176 1002007c प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः
177 1002008a स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः
178 1002008c विचचार ह पश्यंस्तत्सर्वतो विपुलं वनम्
179 1002009a तस्याभ्याशे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनम्
180 1002009c ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिःस्वनम्
181 1002010a तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः
182 1002010c जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः
183 1002011a तं शोणितपरीताङ्गं वेष्टमानं महीतले
184 1002011c भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्
185 1002012a तथा तु तं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितम्
186 1002012c ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत
187 1002013a ततः करुणवेदित्वादधर्मोऽयमिति द्विजः
188 1002013c निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीमिदं वचनमब्रवीत्
189 1002014a मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः
190 1002014c यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्
191 1002015a तस्यैवं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः
192 1002015c शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया
193 1002016a चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम्
194 1002016c शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुंगवः
195 1002017a पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः
196 1002017c शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा
197 1002018a शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम्
198 1002018c प्रतिजग्राह संहृष्टस्तस्य तुष्टोऽभवद्गुरुः
199 1002019a सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन्यथाविधि
200 1002019c तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वै मुनिः
201 1002020a भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान्गुरोः
202 1002020c कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम ह
203 1002021a स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित्
204 1002021c उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः
205 1002022a आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः
206 1002022c चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुंगवम्
207 1002023a वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः
208 1002023c प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः
209 1002024a पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः
210 1002024c प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वानामयमव्ययम्
211 1002025a अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते
212 1002025c वाल्मीकये महर्षये संदिदेशासनं ततः
213 1002026a उपविष्टे तदा तस्मिन्साक्षाल्लोकपितामहे
214 1002026c तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः
215 1002027a पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना
216 1002027c यस्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात्
217 1002028a शोचन्नेव मुहुः क्रौञ्चीमुपश्लोकमिमं पुनः
218 1002028c जगावन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः
219 1002029a तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुंगवम्
220 1002029c श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा
221 1002030a मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्प्रवृत्तेयं सरस्वती
222 1002030c रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वमृषिसत्तम
223 1002031a धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः
224 1002031c वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्
225 1002032a रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः
226 1002032c रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः
227 1002033a वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः
228 1002033c तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति
229 1002034a न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति
230 1002034c कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम्
231 1002035a यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले
232 1002035c तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति
233 1002036a यावद्रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति
234 1002036c तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि
235 1002037a इत्युक्त्वा भगवान्ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत
236 1002037c ततः सशिष्यो वाल्मीकिर्मुनिर्विस्मयमाययौ
237 1002038a तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः
238 1002038c मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः
239 1002039a समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा
240 1002039c सोऽनुव्याहरणाद्भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः
241 1002040a तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकेर्भावितात्मनः
242 1002040c कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम्
243 1002041a उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमै;स्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान्
244 1002041c समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो; यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः
245 1003001a श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मात्मा धर्मसंहितम्
246 1003001c व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः
247 1003002a उपस्पृश्योदकं संयन्मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः
248 1003002c प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्
249 1003003a जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलताम्
250 1003003c लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलताम्
251 1003004a नानाचित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने
252 1003004c जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम्
253 1003005a रामरामविवादं च गुणान्दाशरथेस्तथा
254 1003005c तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम्
255 1003006a व्याघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्
256 1003006c राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयम्
257 1003007a प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनम्
258 1003007c निषादाधिपसंवादं सूतोपावर्तनं तथा
259 1003008a गङ्गायाश्चाभिसंतारं भरद्वाजस्य दर्शनम्
260 1003008c भरद्वाजाभ्यनुज्ञानाच्चित्रकूटस्य दर्शनम्
261 1003009a वास्तुकर्मनिवेशं च भरतागमनं तथा
262 1003009c प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्
263 1003010a पादुकाग्र्याभिषेकं च नन्दिग्राम निवासनम्
264 1003010c दण्डकारण्यगमनं सुतीक्ष्णेन समागमम्
265 1003011a अनसूयासमस्यां च अङ्गरागस्य चार्पणम्
266 1003011c शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा
267 1003012a वधं खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च
268 1003012c मारीचस्य वधं चैव वैदेह्या हरणं तथा
269 1003013a राघवस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणम्
270 1003013c कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनम्
271 1003014a शर्बर्या दर्शनं चैव हनूमद्दर्शनं तथा
272 1003014c विलापं चैव पम्पायां राघवस्य महात्मनः
273 1003015a ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्
274 1003015c प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुग्रीवविग्रहम्
275 1003016a वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनम्
276 1003016c ताराविलापसमयं वर्षरात्रिनिवासनम्
277 1003017a कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसंग्रहम्
278 1003017c दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम्
279 1003018a अङ्गुलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलदर्शनम्
280 1003018c प्रायोपवेशनं चैव संपातेश्चापि दर्शनम्
281 1003019a पर्वतारोहणं चैव सागरस्य च लङ्घनम्
282 1003019c रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम्
283 1003020a आपानभूमिगमनमवरोधस्य दर्शनम्
284 1003020c अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम्
285 1003021a अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणम्
286 1003021c राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनम्
287 1003022a मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च
288 1003022c राक्षसीविद्रवं चैव किंकराणां निबर्हणम्
289 1003023a ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनम्
290 1003023c प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा
291 1003024a राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा
292 1003024c संगमं च समुद्रस्य नलसेतोश्च बन्धनम्
293 1003025a प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम्
294 1003025c विभीषणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनम्
295 1003026a कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणम्
296 1003026c रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे
297 1003027a बिभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम्
298 1003027c अयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमम्
299 1003028a रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनम्
300 1003028c स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम्
301 1003029a अनागतं च यत्किंचिद्रामस्य वसुधातले
302 1003029c तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवानृषिः
303 1004001a प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवानृषिः
304 1004001c चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमात्मवान्
305 1004002a कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरम्
306 1004002c चिन्तयामास को न्वेतत्प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः
307 1004003a तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः
308 1004003c अगृह्णीतां ततः पादौ मुनिवेषौ कुशीलवौ
309 1004004a कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ
310 1004004c भ्रातरौ स्वरसंपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ
311 1004005a स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ
312 1004005c वेदोपबृह्मणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः
313 1004006a काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्
314 1004006c पौलस्त्य वधमित्येव चकार चरितव्रतः
315 1004007a पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितम्
316 1004007c जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलयसमन्वितम्
317 1004008a हास्यशृङ्गारकारुण्यरौद्रवीरभयानकैः
318 1004008c बीभत्सादिरसैर्युक्तं काव्यमेतदगायताम्
319 1004009a तौ तु गान्धर्वतत्त्वज्ञौ स्थानमूर्च्छनकोविदौ
320 1004009c भ्रातरौ स्वरसंपन्नौ गन्धर्वाविव रूपिणौ
321 1004010a रूपलक्षणसंपन्नौ मधुरस्वरभाषिणौ
322 1004010c बिम्बादिवोद्धृतौ बिम्बौ रामदेहात्तथापरौ
323 1004011a तौ राजपुत्रौ कार्त्स्न्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम्
324 1004011c वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ
325 1004012a ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे
326 1004012c यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतुस्तौ समाहितौ
327 1004012e महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ
328 1004013a तौ कदाचित्समेतानामृषीणां भावितात्मनाम्
329 1004013c आसीनानां समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्
330 1004014a तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः
331 1004014c साधु साध्वित्य्तावूचतुः परं विस्मयमागताः
332 1004015a ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः
333 1004015c प्रशशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ
334 1004016a अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः
335 1004016c चिरनिर्वृत्तमप्येतत्प्रत्यक्षमिव दर्शितम्
336 1004017a प्रविश्य तावुभौ सुष्ठु तदा भावमगायताम्
337 1004017c सहितौ मधुरं रक्तं संपन्नं स्वरसंपदा
338 1004018a एवं प्रशस्यमानौ तौ तपःश्लाघ्यैर्महर्षिभिः
339 1004018c संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तावगायताम्
340 1004019a प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ
341 1004019c प्रसन्नो वल्कलं कश्चिद्ददौ ताभ्यां महायशाः
342 1004020a आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितम्
343 1004020c परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्
344 1004021a प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित्तत्र गायकौ
345 1004021c रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः
346 1004022a स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवौ
347 1004022c पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रुनिबर्हणः
348 1004023a आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः
349 1004023c उपोपविष्टैः सचिवैर्भ्रातृभिश्च परंतपः
350 1004024a दृष्ट्वा तु रूपसंपन्नौ तावुभौ वीणिनौ ततः
351 1004024c उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा
352 1004025a श्रूयतामिदमाख्यानमनयोर्देववर्चसोः
353 1004025c विचित्रार्थपदं सम्यग्गायतोर्मधुरस्वरम्
354 1004026a इमौ मुनी पार्थिवलक्ष्मणान्वितौ; कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ
355 1004026c ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते; महानुभावं चरितं निबोधत
356 1004027a ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदिता;वगायतां मार्गविधानसंपदा
357 1004027c स चापि रामः परिषद्गतः शनै;र्बुभूषयासक्तमना बभूव
358 1005001a सर्वापूर्वमियं येषामासीत्कृत्स्ना वसुंधरा
359 1005001c प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्
360 1005002a येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः
361 1005002c षष्टिः पुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन्
362 1005003a इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्
363 1005003c महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्
364 1005004a तदिदं वर्तयिष्यामि सर्वं निखिलमादितः
365 1005004c धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयया
366 1005005a कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्
367 1005005c निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्
368 1005006a अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्रुता
369 1005006c मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्
370 1005007a आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी
371 1005007c श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा
372 1005008a राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता
373 1005008c मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः
374 1005009a तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः
375 1005009c पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा
376 1005010a कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणाम्
377 1005010c सर्वयन्त्रायुधवतीमुपेतां सर्वशिल्पिभिः
378 1005011a सूतमागधसंबाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम्
379 1005011c उच्चाट्टालध्वजवतीं शतघ्नीशतसंकुलाम्
380 1005012a वधूनाटकसङ्घैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम्
381 1005012c उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलाम्
382 1005013a दुर्गगम्भीरपरिघां दुर्गामन्यैर्दुरासदाम्
383 1005013c वाजिवारणसंपूर्णां गोभिरुष्ट्रैः खरैस्तथा
384 1005014a सामन्तराजसङ्घैश्च बलिकर्मभिरावृताम्
385 1005014c नानादेशनिवासैश्च वणिग्भिरुपशोभिताम्
386 1005015a प्रसादै रत्नविकृतैः पर्वतैरुपशोभिताम्
387 1005015c कूटागारैश्च संपूर्णामिन्द्रस्येवामरावतीम्
388 1005016a चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणैर्युताम्
389 1005016c सर्वरत्नसमाकीर्णां विमानगृहशोभिताम्
390 1005017a गृहगाढामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम्
391 1005017c शालितण्डुलसंपूर्णामिक्षुकाण्डरसोदकाम्
392 1005018a दुन्दुभीभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा
393 1005018c नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमाम्
394 1005019a विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि
395 1005019c सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमावृताम्
396 1005020a ये च बाणैर्न विध्यन्ति विविक्तमपरापरम्
397 1005020c शब्दवेध्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः
398 1005021a सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने
399 1005021c हन्तारो निशितैः शस्त्रैर्बलाद्बाहुबलैरपि
400 1005022a तादृशानां सहस्रैस्तामभिपूर्णां महारथैः
401 1005022c पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा
402 1005023a तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृतां; द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः
403 1005023c सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभि;र्महर्षिकल्पैरृषिभिश्च केवलैः
404 1006001a पुर्यां तस्यामयोध्यायां वेदवित्सर्वसंग्रहः
405 1006001c दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः
406 1006002a इक्ष्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्मरतो वशी
407 1006002c महर्षिकल्पो राजर्षिस्त्रिषु लोकृषु विश्रुतः
408 1006003a बलवान्निहतामित्रो मित्रवान्विजितेन्द्रियः
409 1006003c धनैश्च संचयैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः
410 1006004a यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता
411 1006004c तथा दशरथो राजा वसञ्जगदपालयत्
412 1006005a तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता
413 1006005c पालिता सा पुरी श्रेष्ठेन्द्रेण इवामरावती
414 1006006a तस्मिन्पुरवरे हृष्टा धर्मात्मना बहुश्रुताः
415 1006006c नरास्तुष्टाधनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः
416 1006007a नाल्पसंनिचयः कश्चिदासीत्तस्मिन्पुरोत्तमे
417 1006007c कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थोऽगवाश्वधनधान्यवान्
418 1006008a कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित्
419 1006008c द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः
420 1006009a सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः
421 1006009c मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः
422 1006010a नाकुण्डली नामुकुटी नास्रग्वी नाल्पभोगवान्
423 1006010c नामृष्टो नानुलिप्ताङ्गो नासुगन्धश्च विद्यते
424 1006011a नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधृक्
425 1006011c नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान्
426 1006012a नानाहिताग्निर्नायज्वा विप्रो नाप्यसहस्रदः
427 1006012c कश्चिदासीदयोध्यायां न च निर्वृत्तसंकरः
428 1006013a स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः
429 1006013c दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे
430 1006014a न नास्तिको नानृतको न कश्चिदबहुश्रुतः
431 1006014c नासूयको न चाशक्तो नाविद्वान्विद्यते तदा
432 1006015a न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन
433 1006015c कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान्
434 1006015e द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्
435 1006016a वर्णेष्वग्र्यचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः
436 1006016c दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः
437 1006017a क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद्वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः
438 1006017c शूद्राः स्वधर्मनिरतास्त्रीन्वर्णानुपचारिणः
439 1006018a सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता
440 1006018c यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता
441 1006019a योधानामग्निकल्पानां पेशलानाममर्षिणाम्
442 1006019c संपूर्णाकृतविद्यानां गुहाकेसरिणामिव
443 1006020a काम्बोजविषये जातैर्बाह्लीकैश्च हयोत्तमैः
444 1006020c वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णाहरिहयोपमैः
445 1006021a विन्ध्यपर्वतजैर्मत्तैः पूर्णा हैमवतैरपि
446 1006021c मदान्वितैरतिबलैर्मातङ्गैः पर्वतोपमैः
447 1006022a अञ्जनादपि निष्क्रान्तैर्वामनादपि च द्विपैः
448 1006022c भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैर्मृगमन्द्रैश्च सा पुरी
449 1006023a नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचलसंनिभैः
450 1006023c सा योजने च द्वे भूयः सत्यनामा प्रकाशते
451 1006024a तां सत्यनामां दृढतोरणार्गला;म्गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवाम्
452 1006024c पुरीमयोध्यां नृसहस्रसंकुलां; शशास वै शक्रसमो महीपतिः
453 1007001a अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः
454 1007001c शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः
455 1007002a धृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थो अर्थसाधकः
456 1007002c अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽभवत्
457 1007003a ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामृषिसत्तमौ
458 1007003c वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे
459 1007004a श्रीमन्तश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा दृढविक्रमाः
460 1007004c कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथावचनकारिणः
461 1007005a तेजःक्षमायशःप्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणः
462 1007005c क्रोधात्कामार्थहेतोर्वा न ब्रूयुरनृतं वचः
463 1007006a तेषामविदितं किंचित्स्वेषु नास्ति परेषु वा
464 1007006c क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्
465 1007007a कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः
466 1007007c प्राप्तकालं यथा दण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि
467 1007008a कोशसंग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे
468 1007008c अहितं चापि पुरुषं न विहिंस्युरदूषकम्
469 1007009a वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रमनुष्ठिताः
470 1007009c शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्
471 1007010a ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समपूरयन्
472 1007010c सुतीक्ष्णदण्डाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्
473 1007011a शुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानताम्
474 1007011c नासीत्पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचित्
475 1007012a कश्चिन्न दुष्टस्तत्रासीत्परदाररतिर्नरः
476 1007012c प्रशान्तं सर्वमेवासीद्राष्ट्रं पुरवरं च तत्
477 1007013a सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे सुशीलिनः
478 1007013c हितार्थं च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा
479 1007014a गुरौ गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः
480 1007014c विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयात्
481 1007015a ईदृशैस्तैरमात्यैस्तु राजा दशरथोऽनघः
482 1007015c उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद्वसुंधराम्
483 1007016a अवेक्षमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रञ्जयन्
484 1007016c नाध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः
485 1007017a तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रहितैर्निविष्टै;र्वृतोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः
486 1007017c स पार्थिवो दीप्तिमवाप युक्त;स्तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः
487 1008001a तस्य त्वेवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः
488 1008001c सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वंशकरः सुतः
489 1008002a चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः
490 1008002c सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्
491 1008003a स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान्
492 1008003c मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरेव कृतात्मभिः
493 1008004a ततोऽब्रवीदिदं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्
494 1008004c शीघ्रमानय मे सर्वान्गुरूंस्तान्सपुरोहितान्
495 1008005a एतच्छ्रुत्वा रहः सूतो राजानमिदमब्रवीत्
496 1008005c ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः
497 1008006a सनत्कुमारो भगवान्पूर्वं कथितवान्कथाम्
498 1008006c ऋषीणां संनिधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति
499 1008007a काश्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः
500 1008007c ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति
501 1008008a स वने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा
502 1008008c नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रनुवर्तनात्
503 1008009a द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः
504 1008009c लोकेषु प्रथितं राजन्विप्रैश्च कथितं सदा
505 1008010a तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत
506 1008010c अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्
507 1008011a एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्
508 1008011c अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः
509 1008012a तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा
510 1008012c अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वभूतभयावहा
511 1008013a अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः
512 1008013c ब्राह्मणाञ्श्रुतवृद्धांश्च समानीय प्रवक्ष्यति
513 1008014a भवन्तः श्रुतधर्माणो लोके चारित्रवेदिनः
514 1008014c समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्
515 1008015a वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः
516 1008015c विभाण्डकसुतं राजन्सर्वोपायैरिहानय
517 1008016a आनाय्य च महीपाल ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतम्
518 1008016c प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः
519 1008017a तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते
520 1008017c केनोपायेन वै शक्यमिहानेतुं स वीर्यवान्
521 1008018a ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान्
522 1008018c पुरोहितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्
523 1008019a ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता वनताननाः
524 1008019c न गच्छेम ऋषेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्
525 1008020a वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान्क्षमान्
526 1008020c आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति
527 1008021a एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिरृषेः सुतः
528 1008021c आनीतोऽवर्षयद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते
529 1008022a ऋष्यशृङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति
530 1008022c सनत्कुमारकथितमेतावद्व्याहृतं मया
531 1008023a अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत
532 1008023c यथर्ष्यशृङ्गस्त्वानीतो विस्तरेण त्वयोच्यताम्
533 1009001a सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा
534 1009001c यथर्ष्यशृङ्गस्त्वानीतः शृणु मे मन्त्रिभिः सह
535 1009002a रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः
536 1009002c उपायो निरपायोऽयमस्माभिरभिचिन्तितः
537 1009003a ऋष्यशृङ्गो वनचरस्तपःस्वाध्यायने रतः
538 1009003c अनभिज्ञः स नारीणां विषयाणां सुखस्य च
539 1009004a इन्द्रियार्थैरभिमतैर्नरचित्तप्रमाथिभिः
540 1009004c पुरमानाययिष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयताम्
541 1009005a गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः
542 1009005c प्रलोभ्य विविधोपायैरानेष्यन्तीह सत्कृताः
543 1009006a श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्
544 1009006c पुरोहितो मन्त्रिणश्च तथा चक्रुश्च ते तदा
545 1009007a वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत्
546 1009007c आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन्यत्नं कुर्वन्ति दर्शने
547 1009008a ऋषिपुत्रस्य घोरस्य नित्यमाश्रमवासिनः
548 1009008c पितुः स नित्यसंतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्
549 1009009a न तेन जन्मप्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना
550 1009009c स्त्री वा पुमान्वा यच्चान्यत्सत्त्वं नगरराष्ट्रजम्
551 1009010a ततः कदाचित्तं देशमाजगाम यदृच्छया
552 1009010c विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वराङ्गनाः
553 1009011a ताश्चित्रवेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरैः
554 1009011c ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वा वचनमब्रुवन्
555 1009012a कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मञ्ज्ञातुमिच्छामहे वयम्
556 1009012c एकस्त्वं विजने घोरे वने चरसि शंस नः
557 1009013a अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः
558 1009013c हार्दात्तस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं स्वकम्
559 1009014a पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः
560 1009014c ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि
561 1009015a इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः
562 1009015c करिष्ये वोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्
563 1009016a ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वै
564 1009016c तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वाश्च तेन ह
565 1009017a गतानां तु ततः पूजामृषिपुत्रश्चकार ह
566 1009017c इदमर्घ्यमिदं पाद्यमिदं मूलं फलं च नः
567 1009018a प्रतिगृह्य तु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः
568 1009018c ऋषेर्भीताश्च शीघ्रं तु गमनाय मतिं दधुः
569 1009019a अस्माकमपि मुख्यानि फलानीमानि वै द्विज
570 1009019c गृहाण प्रति भद्रं ते भक्षयस्व च मा चिरम्
571 1009020a ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः
572 1009020c मोदकान्प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधाञ्शुभान्
573 1009021a तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते
574 1009021c अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम्
575 1009022a आपृच्छ्य च तदा विप्रं व्रतचर्यां निवेद्य च
576 1009022c गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः
577 1009023a गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः
578 1009023c अस्वस्थहृदयश्चासीद्दुःखं स्म परिवर्तते
579 1009024a ततोऽपरेद्युस्तं देशमाजगाम स वीर्यवान्
580 1009024c मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वारमुख्याः स्वलंकृताः
581 1009025a दृष्ट्वैव च तदा विप्रमायान्तं हृष्टमानसाः
582 1009025c उपसृत्य ततः सर्वास्तास्तमूचुरिदं वचः
583 1009026a एह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन्
584 1009026c तत्राप्येष विधिः श्रीमान्विशेषेण भविष्यति
585 1009027a श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगमम्
586 1009027c गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तदा स्त्रियः
587 1009028a तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन्महात्मनि
588 1009028c ववर्ष सहसा देवो जगत्प्रह्लादयंस्तदा
589 1009029a वर्षेणैवागतं विप्रं विषयं स्वं नराधिपः
590 1009029c प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह्वः शिरसा च महीं गतः
591 1009030a अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः
592 1009030c वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान्मा विप्रं मन्युराविशेत्
593 1009031a अन्तःपुरं प्रविश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथाविधि
594 1009031c शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवाप सः
595 1009032a एवं स न्यवसत्तत्र सर्वकामैः सुपूजितः
596 1009032c ऋष्यशृङ्गो महातेजाः शान्तया सह भार्यया
597 1010001a भूय एव च राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम्
598 1010001c यथा स देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान्
599 1010002a इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः
600 1010002c राजा दशरथो नाम्ना श्रीमान्सत्यप्रतिश्रवः
601 1010003a अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति
602 1010003c कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति
603 1010004a पुत्रस्त्वङ्गस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः
604 1010004c तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः
605 1010005a अनपत्योऽस्मि धर्मात्मञ्शान्ताभर्ता मम क्रतुम्
606 1010005c आहरेत त्वयाज्ञप्तः संतानार्थं कुलस्य च
607 1010006a श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च
608 1010006c प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भर्तारमात्मवान्
609 1010007a प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः
610 1010007c आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना
611 1010008a तं च राजा दशरथो यष्टुकामः कृताञ्जलिः
612 1010008c ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित्
613 1010009a यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः
614 1010009c लभते च स तं कामं द्विजमुख्याद्विशां पतिः
615 1010010a पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः
616 1010010c वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वलोकेषु विश्रुताः
617 1010011a एवं स देवप्रवरः पूर्वं कथितवान्कथाम्
618 1010011c सनत्कुमारो भगवान्पुरा देवयुगे प्रभुः
619 1010012a स त्वं पुरुषशार्दूल तमानय सुसत्कृतम्
620 1010012c स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः
621 1010013a अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशम्य च
622 1010013c सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः
623 1010014a वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः
624 1010014c अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुंगवः
625 1010015a आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम्
626 1010015c ऋषिपुत्रं ददर्शादौ दीप्यमानमिवानलम्
627 1010016a ततो राजा यथान्यायं पूजां चक्रे विशेषतः
628 1010016c सखित्वात्तस्य वै राज्ञः प्रहृष्टेनान्तरात्मना
629 1010017a रोमपादेन चाख्यातमृषिपुत्राय धीमते
630 1010017c सख्यं संबन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्
631 1010018a एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः
632 1010018c सप्ताष्टदिवसान्राजा राजानमिदमब्रवीत्
633 1010019a शान्ता तव सुता राजन्सह भर्त्रा विशाम्पते
634 1010019c मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यतम्
635 1010020a तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः
636 1010020c उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया
637 1010021a ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा
638 1010021c स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया
639 1010022a तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात्संश्लिष्य चोरसा
640 1010022c ननन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान्
641 1010023a ततः सुहृदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनः
642 1010023c पौरेभ्यः प्रेषयामास दूतान्वै शीघ्रगामिनः
643 1010023e क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतम्
644 1010024a ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम्
645 1010024c तथा प्रचक्रुस्तत्सर्वं राज्ञा यत्प्रेषितं तदा
646 1010025a ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेश ह
647 1010025c शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषैः पुरस्कृत्य द्विजर्षभम्
648 1010026a ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वै नागरा द्विजम्
649 1010026c प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा
650 1010027a अन्तःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा तु शास्त्रतः
651 1010027c कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्
652 1010028a अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागताम्
653 1010028c सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन्
654 1010029a पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः
655 1010029c उवास तत्र सुखिता कंचित्कालं सह द्विजा
656 1011001a ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित्सुमनोहरे
657 1011001c वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोऽभवत्
658 1011002a ततः प्रसाद्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनम्
659 1011002c यज्ञाय वरयामास संतानार्थं कुलस्य च
660 1011003a तथेति च स राजानमुवाच च सुसत्कृतः
661 1011003c संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्
662 1011004a ततो राजाब्रवीद्वाक्यं सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्
663 1011004c सुमन्त्रावाहय क्षिप्रमृत्विजो ब्रह्मवादिनः
664 1011005a ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः
665 1011005c समानयत्स तान्विप्रान्समस्तान्वेदपारगान्
666 1011006a सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्
667 1011006c पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः
668 1011007a तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा
669 1011007c इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्
670 1011008a मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम्
671 1011008c तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम
672 1011009a तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा
673 1011009c ऋषिपुत्रप्रभावेन कामान्प्राप्स्यामि चाप्यहम्
674 1011010a ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्
675 1011010c वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्च्युतम्
676 1011011a ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च प्रत्यूचुर्नृपतिं तदा
677 1011011c संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्
678 1011012a सर्वथा प्राप्यसे पुत्रांश्चतुरोऽमितविक्रमान्
679 1011012c यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता
680 1011013a ततः प्रीतोऽभवद्राजा श्रुत्वा तद्द्विजभाषितम्
681 1011013c अमात्यांश्चाब्रवीद्राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्
682 1011014a गुरूणां वचनाच्छीघ्रं संभाराः संभ्रियन्तु मे
683 1011014c समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्
684 1011015a सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्
685 1011015c शान्तयश्चाभिवर्धन्तां यथाकल्पं यथाविधि
686 1011016a शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता
687 1011016c नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्क्रतुसत्तमे
688 1011017a छिद्रं हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः
689 1011017c विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति
690 1011018a तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते
691 1011018c तथाविधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह
692 1011019a तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन्
693 1011019c पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तमकुर्वत
694 1011020a ततो द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तुवन्पार्थिवर्षभम्
695 1011020c अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्
696 1011021a गतानां तु द्विजातीनां मन्त्रिणस्तान्नराधिपः
697 1011021c विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महाद्युतिः
698 1012001a पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत्
699 1012001c अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च
700 1012002a अब्रवीत्प्रश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्
701 1012002c यज्ञो मे क्रियतां विप्र यथोक्तं मुनिपुंगव
702 1012003a यथा न विघ्नः क्रियते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्
703 1012003c भवान्स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुरुश्च परमो भवान्
704 1012004a वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः
705 1012004c तथेति च स राजानमब्रवीद्द्विजसत्तमः
706 1012005a करिष्ये सर्वमेवैतद्भवता यत्समर्थितम्
707 1012005c ततोऽब्रवीद्द्विजान्वृद्धान्यज्ञकर्मसु निष्ठितान्
708 1012006a स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान्परमधार्मिकान्
709 1012006c कर्मान्तिकाञ्शिल्पकारान्वर्धकीन्खनकानपि
710 1012007a गणकाञ्शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान्
711 1012007c तथा शुचीञ्शास्त्रविदः पुरुषान्सुबहुश्रुतान्
712 1012008a यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्
713 1012008c इष्टका बहुसाहस्री शीघ्रमानीयतामिति
714 1012009a औपकार्याः क्रियन्तां च राज्ञां बहुगुणान्विताः
715 1012009c ब्राह्मणावसथाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः
716 1012010a भक्ष्यान्नपानैर्बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः
717 1012010c तथा पौरजनस्यापि कर्तव्या बहुविस्तराः
718 1012011a आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिताः
719 1012011c तथा जानपदस्यापि जनस्य बहुशोभनम्
720 1012012a दातव्यमन्नं विधिवत्सत्कृत्य न तु लीलया
721 1012012c सर्ववर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः
722 1012013a न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि
723 1012013c यज्ञकर्मसु येऽव्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा
724 1012014a तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्
725 1012014c यथा सर्वं सुविहितं न किंचित्परिहीयते
726 1012015a तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतिस्निग्धेन चेतसा
727 1012015c ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन्
728 1012016a यथोक्तं तत्करिष्यामो न किंचित्परिहास्यते
729 1012016c ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्
730 1012017a निमन्त्रयस्य नृपतीन्पृथिव्यां ये च धार्मिकाः
731 1012017c ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वैश्याञ्शूद्रांश्चैव सहस्रशः
732 1012018a समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान्
733 1012018c मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यविक्रमम्
734 1012019a निष्ठितं सर्वशास्त्रेषु तथा वेदेषु निष्ठितम्
735 1012019c तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतम्
736 1012019e पूर्वसंबन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते
737 1012020a तथा काशिपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनम्
738 1012020c सद्वृत्तं देवसंकाशं स्वयमेवानयस्व ह
739 1012021a तथा केकयराजानं वृद्धं परमधार्मिकम्
740 1012021c श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय
741 1012022a अङ्गेश्वरं महाभागं रोमपादं सुसत्कृतम्
742 1012022c वयस्यं राजसिंहस्य तमानय यशस्विनम्
743 1012023a प्राचीनान्सिन्धुसौवीरान्सौराष्ठ्रेयांश्च पार्थिवान्
744 1012023c दाक्षिणात्यान्नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्व ह
745 1012024a सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले
746 1012024c तानानय यथाक्षिप्रं सानुगान्सहबान्धवान्
747 1012025a वसिष्ठवाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितस्तदा
748 1012025c व्यादिशत्पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभान्
749 1012026a स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रययौ मुनिशासनात्
750 1012026c सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महीक्षितः
751 1012027a ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय च धीमते
752 1012027c सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्
753 1012028a ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान्सर्वान्पुनरब्रवीत्
754 1012028c अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा
755 1012028e अवज्ञया कृतं हन्याद्दातारं नात्र संशयः
756 1012029a ततः कैश्चिदहोरात्रैरुपयाता महीक्षितः
757 1012029c बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य ह
758 1012030a ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमब्रवीत्
759 1012030c उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात्
760 1012031a मयापि सत्कृताः सर्वे यथार्हं राजसत्तमाः
761 1012031c यज्ञियं च कृतं राजन्पुरुषैः सुसमाहितैः
762 1012032a निर्यातु च भवान्यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात्
763 1012032c सर्वकामैरुपहृतैरुपेतं वै समन्ततः
764 1012033a तथा वसिष्ठवचनादृष्यशृङ्गस्य चोभयोः
765 1012033c शुभे दिवस नक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः
766 1012034a ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः
767 1012034c ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा
768 1013001a अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन्प्राप्ते तुरङ्गमे
769 1013001c सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत
770 1013002a ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य कर्म चक्रुर्द्विजर्षभाः
771 1013002c अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः
772 1013003a कर्म कुर्वन्ति विधिवद्याजका वेदपारगाः
773 1013003c यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः
774 1013004a प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः
775 1013004c चक्रुश्च विधिवत्सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः
776 1013005a अभिपूज्य ततो हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथाविधि
777 1013005c प्रातःसवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवाः
778 1013006a न चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वापि किंचन
779 1013006c दृश्यते ब्रह्मवत्सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे
780 1013007a न तेष्वहःसु श्रान्तो वा क्षुधितो वापि दृश्यते
781 1013007c नाविद्वान्ब्राह्मणस्तत्र नाशतानुचरस्तथा
782 1013008a ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते
783 1013008c तापसा भुञ्जते चापि श्रमणा भुञ्जते तथा
784 1013009a वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रियो बालास्तथैव च
785 1013009c अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते
786 1013010a दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च
787 1013010c इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः
788 1013011a अन्नकूटाश्च बहवो दृश्यन्ते पर्वतोपमाः
789 1013011c दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा
790 1013012a अन्नं हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः
791 1013012c अहो तृप्ताः स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवः
792 1013013a स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान्पर्यवेषयन्
793 1013013c उपासते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः
794 1013014a कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान्बहूनपि
795 1013014c प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया
796 1013015a दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः
797 1013015c सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथाशास्त्रं प्रचोदिताः
798 1013016a नाषडङ्गविदत्रासीन्नाव्रतो नाबहुश्रुतः
799 1013016c सदस्यस्तस्य वै राज्ञो नावादकुशलो द्विजः
800 1013017a प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन्षड्बैल्वाः खादिरास्तथा
801 1013017c तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथापरे
802 1013018a श्लेष्मातकमयो दिष्टो देवदारुमयस्तथा
803 1013018c द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्तपरिग्रहौ
804 1013019a कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः
805 1013019c शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालंकृता भवन्
806 1013020a विन्यस्ता विधिवत्सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढाः
807 1013020c अष्टाश्रयः सर्व एव श्लक्ष्णरूपसमन्विताः
808 1013021a आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च भूषिताः
809 1013021c सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि
810 1013022a इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः
811 1013022c चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शुल्बकर्मणि
812 1013022e स चित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलैर्द्विजैः
813 1013023a गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः
814 1013023c नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य दैवतम्
815 1013024a उरगाः पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः
816 1013024c शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जल चराश्च ये
817 1013025a ऋत्विग्भिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा
818 1013025c पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा
819 1013025e अश्वरत्नोत्तमं तस्य राज्ञो दशरथस्य ह
820 1013026a कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः
821 1013026c कृपाणैर्विशशासैनं त्रिभिः परमया मुदा
822 1013027a पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा
823 1013027c अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया
824 1013028a होताध्वर्युस्तथोद्गाता हयेन समयोजयन्
825 1013028c महिष्या परिवृत्थ्याथ वावातामपरां तथा
826 1013029a पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः
827 1013029c ऋत्विक्परम संपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः
828 1013030a धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः
829 1013030c यथाकालं यथान्यायं निर्णुदन्पापमात्मनः
830 1013031a हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः
831 1013031c अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्समस्ताः षोडशर्त्विजः
832 1013032a प्लक्षशाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः
833 1013032c अश्वमेधस्य चैकस्य वैतसो भाग इष्यते
834 1013033a त्र्यहोऽश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः
835 1013033c चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्
836 1013034a उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम्
837 1013034c कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात्
838 1013035a ज्योतिष्टोमायुषी चैव अतिरात्रौ च निर्मितौ
839 1013035c अभिजिद्विश्वजिच्चैव अप्तोर्यामो महाक्रतुः
840 1013036a प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः
841 1013036c अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्
842 1013037a उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता
843 1013037c अश्वमेधे महायज्ञे स्वयम्भुविहिते पुरा
844 1013038a क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः
845 1013038c ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां क्रतुवर्धनः
846 1013039a ऋत्विजस्त्वब्रुवन्सर्वे राजानं गतकल्मषम्
847 1013039c भवानेव महीं कृत्स्नामेको रक्षितुमर्हति
848 1013040a न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पालने
849 1013040c रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप
850 1013040e निष्क्रयं किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति
851 1013041a गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः
852 1013041c दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्
853 1013042a ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु
854 1013042c ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते
855 1013043a ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः
856 1013043c सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यूचुर्मुदिता भृशम्
857 1013044a ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्
858 1013044c पापापहं स्वर्नयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः
859 1013045a ततोऽब्रवीदृष्यशृङ्गं राजा दशरथस्तदा
860 1013045c कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत
861 1013046a तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः
862 1013046c भविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः
863 1014001a मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदिदमुत्तमम्
864 1014001c लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्
865 1014002a इष्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्
866 1014002c अथर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः
867 1014003a ततः प्राक्रमदिष्टिं तां पुत्रीयां पुत्र कारणात्
868 1014003c जुहाव चाग्नौ तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा
869 1014004a ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः
870 1014004c भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथाविधि
871 1014005a ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदसि देवताः
872 1014005c अब्रुवँल्लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं महत्
873 1014006a भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः
874 1014006c सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं तं न शक्नुमः
875 1014007a त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवन्पुरा
876 1014007c मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे
877 1014008a उद्वेजयति लोकांस्त्रीनुच्छ्रितान्द्वेष्टि दुर्मतिः
878 1014008c शक्रं त्रिदशराजानं प्रधर्षयितुमिच्छति
879 1014009a ऋषीन्यक्षान्सगन्धर्वानसुरान्ब्राह्मणांस्तथा
880 1014009c अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः
881 1014010a नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः
882 1014010c चलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते
883 1014011a तन्मनन्नो भयं तस्माद्राक्षसाद्घोरदर्शनात्
884 1014011c वधार्थं तस्य भगवन्नुपायं कर्तुमर्हसि
885 1014012a एवमुक्तः सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततोऽब्रवीत्
886 1014012c हन्तायं विहितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः
887 1014013a तेन गन्धर्वयक्षाणां देवदानवरक्षसाम्
888 1014013c अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया
889 1014014a नाकीर्तयदवज्ञानात्तद्रक्षो मानुषांस्तदा
890 1014014c तस्मात्स मानुषाद्वध्यो मृतुर्नान्योऽस्य विद्यते
891 1014015a एतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम्
892 1014015c देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्तेऽभवंस्तदा
893 1014016a एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः
894 1014016c ब्रह्मणा च समागम्य तत्र तस्थौ समाहितः
895 1014017a तमब्रुवन्सुराः सर्वे समभिष्टूय संनताः
896 1014017c त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया
897 1014018a राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो
898 1014018c धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः
899 1014018e तस्य भार्यासु तिसृषु ह्रीश्रीकीर्त्युपमासु च
900 1014018g विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम्
901 1014019a तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम्
902 1014019c अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणम्
903 1014020a स हि देवान्सगन्धर्वान्सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान्
904 1014020c राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योत्सेकेन बाधते
905 1014021a तदुद्धतं रावणमृद्धतेजसं; प्रवृद्धदर्पं त्रिदशेश्वरद्विषम्
906 1014021c विरावणं साधु तपस्विकण्टकं; तपस्विनामुद्धर तं भयावहम्
907 1015001a ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः
908 1015001c जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्
909 1015002a उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः
910 1015002c यमहं तं समास्थाय निहन्यामृषिकण्टकम्
911 1015003a एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यूचुर्विष्णुमव्ययम्
912 1015003c मानुषीं तनुमास्थाय रावणं जहि संयुगे
913 1015004a स हि तेपे तपस्तीव्रं दीर्घकालमरिंदम
914 1015004c येन तुष्टोऽभवद्ब्रह्मा लोककृल्लोकपूजितः
915 1015005a संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः
916 1015005c नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्
917 1015006a अवज्ञाताः पुरा तेन वरदानेन मानवाः
918 1015006c तस्मात्तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परंतप
919 1015007a इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्
920 1015007c पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्
921 1015008a स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन्काले महाद्युतिः
922 1015008c अयजत्पुत्रियामिष्टिं पुत्रेप्सुररिसूदनः
923 1015009a ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभम्
924 1015009c प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्
925 1015010a कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनम्
926 1015010c स्निग्धहर्यक्षतनुजश्मश्रुप्रवरमूर्धजम्
927 1015011a शुभलक्षणसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम्
928 1015011c शैलशृङ्गसमुत्सेधं दृप्तशार्दूलविक्रमम्
929 1015012a दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमम्
930 1015012c तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम्
931 1015013a दिव्यपायससंपूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम्
932 1015013c प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव
933 1015014a समवेक्ष्याब्रवीद्वाक्यमिदं दशरथं नृपम्
934 1015014c प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप
935 1015015a ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः
936 1015015c भगवन्स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते
937 1015016a अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽब्रवीत्
938 1015016c राजन्नर्चयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया
939 1015017a इदं तु नरशार्दूल पायसं देवनिर्मितम्
940 1015017c प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम्
941 1015018a भार्याणामनुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वै
942 1015018c तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान्यदर्थं यजसे नृप
943 1015019a तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम्
944 1015019c पात्रीं देवान्नसंपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम्
945 1015020a अभिवाद्य च तद्भूतमद्भुतं प्रियदर्शनम्
946 1015020c मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम्
947 1015021a ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितम्
948 1015021c बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः
949 1015022a ततस्तदद्भुतप्रख्यं भूतं परमभास्वरम्
950 1015022c संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत
951 1015023a हर्षरश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तःपुरमाबभौ
952 1015023c शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोंऽशुभिः
953 1015024a सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत्
954 1015024c पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः
955 1015025a कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा
956 1015025c अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः
957 1015026a कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात्
958 1015026c प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम्
959 1015027a अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महीपतिः
960 1015027c एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्
961 1015028a तास्त्वेतत्पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमाः स्त्रियः
962 1015028c संमानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः
963 1016001a पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः
964 1016001c उवाच देवताः सर्वाः स्वयम्भूर्भगवानिदम्
965 1016002a सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः
966 1016002c विष्णोः सहायान्बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः
967 1016003a मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे
968 1016003c नयज्ञान्बुद्धिसंपन्नान्विष्णुतुल्यपराक्रमान्
969 1016004a असंहार्यानुपायज्ञान्दिव्यसंहननान्वितान्
970 1016004c सर्वास्त्रगुणसंपन्नानमृतप्राशनानिव
971 1016005a अप्सरःसु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च
972 1016005c यक्षपन्नगकन्यासु ऋष्कविद्याधरीषु च
973 1016006a किंनरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च
974 1016006c सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान्
975 1016007a ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम्
976 1016007c जनयामासुरेवं ते पुत्रान्वानररूपिणः
977 1016008a ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः
978 1016008c चारणाश्च सुतान्वीरान्ससृजुर्वनचारिणः
979 1016009a ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीववधोद्यताः
980 1016009c अप्रमेयबला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः
981 1016010a ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः
982 1016010c ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे
983 1016011a यस्य देवस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः
984 1016011c अजायत समस्तेन तस्य तस्य सुतः पृथक्
985 1016012a गोलाङ्गूलीषु चोत्पन्नाः केचित्संमतविक्रमाः
986 1016012c ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किंनरीषु च
987 1016013a शिलाप्रहरणाः सर्वे सर्वे पादपयोधिनः
988 1016013c नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे सर्वे सर्वास्त्रकोविदाः
989 1016014a विचालयेयुः शैलेन्द्रान्भेदयेयुः स्थिरान्द्रुमान्
990 1016014c क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिम्
991 1016015a दारयेयुः क्षितिं पद्भ्यामाप्लवेयुर्महार्णवम्
992 1016015c नभस्तलं विशेयुश्च गृह्णीयुरपि तोयदान्
993 1016016a गृह्णीयुरपि मातङ्गान्मत्तान्प्रव्रजतो वने
994 1016016c नर्दमानांश्च नादेन पातयेयुर्विहंगमान्
995 1016017a ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणाम्
996 1016017c शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम्
997 1016017e बभूवुर्यूथपश्रेष्ठा वीरांश्चाजनयन्हरीन्
998 1016018a अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस्रशः
999 1016018c अन्ये नानाविधाञ्शैलान्काननानि च भेजिरे
1000 1016019a सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनम्
1001 1016019c भ्रातरावुपतस्थुस्ते सर्व एव हरीश्वराः
1002 1016020a तैर्मेघवृन्दाचलतुल्यकायै;र्महाबलैर्वानरयूथपालैः
1003 1016020c बभूव भूर्भीमशरीररूपैः; समावृता रामसहायहेतोः
1004 1017001a निर्वृत्ते तु क्रतौ तस्मिन्हयमेधे महात्मनः
1005 1017001c प्रतिगृह्य सुरा भागान्प्रतिजग्मुर्यथागतम्
1006 1017002a समाप्तदीक्षानियमः पत्नीगणसमन्वितः
1007 1017002c प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्यबलवाहनः
1008 1017003a यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा वै पृथिवीश्वराः
1009 1017003c मुदिताः प्रययुर्देशान्प्रणम्य मुनिपुंगवम्
1010 1017004a गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः
1011 1017004c प्रविवेश पुरीं श्रीमान्पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्
1012 1017005a शान्तया प्रययौ सार्धमृष्यशृङ्गः सुपूजितः
1013 1017005c अन्वीयमानो राज्ञाथ सानुयात्रेण धीमता
1014 1017006a कौसल्याजनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्
1015 1017006c विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमिक्ष्वाकुनन्दनम्
1016 1017007a कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा
1017 1017007c यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना
1018 1017008a भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः
1019 1017008c साक्षाद्विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः
1020 1017009a अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राजनयत्सुतौ
1021 1017009c वीरौ सर्वास्त्रकुशलौ विष्णोरर्धसमन्वितौ
1022 1017010a राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक्
1023 1017010c गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः
1024 1017011a अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथाकरोत्
1025 1017011c ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकयीसुतम्
1026 1017012a सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा
1027 1017012c वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कृतवांस्तदा
1028 1017012e तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत्
1029 1017013a तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः
1030 1017013c बभूव भूयो भूतानां स्वयम्भूरिव संमतः
1031 1017014a सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः
1032 1017014c सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः
1033 1017015a तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः
1034 1017015c बाल्यात्प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः
1035 1017016a रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः
1036 1017016c सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः
1037 1017017a लक्ष्मणो लक्ष्मिसंपन्नो बहिःप्राण इवापरः
1038 1017017c न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः
1039 1017017e मृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति न हि तं विना
1040 1017018a यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः
1041 1017018c तदैनं पृष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन्
1042 1017019a भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः
1043 1017019c प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रियः
1044 1017020a स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैर्दशरथः प्रियैः
1045 1017020c बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः
1046 1017021a ते यदा ज्ञानसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः
1047 1017021c ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः
1048 1017022a अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति
1049 1017022c चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः
1050 1017023a तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः
1051 1017023c अभ्यागच्छन्महातेजो विश्वामित्रो महामुनिः
1052 1017024a स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी द्वाराध्यक्षानुवाच ह
1053 1017024c शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतम्
1054 1017025a तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राजवेश्म प्रदुद्रुवुः
1055 1017025c संभ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः
1056 1017026a ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा
1057 1017026c प्राप्तमावेदयामासुर्नृपायेक्ष्वाकवे तदा
1058 1017027a तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः
1059 1017027c प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः
1060 1017028a स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतम्
1061 1017028c प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽर्घ्यमुपहारयत्
1062 1017029a स राज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्रदृष्ट्तेन कर्मणा
1063 1017029c कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपम्
1064 1017030a वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुंगवः
1065 1017030c ऋषींश्च तान्यथा न्यायं महाभागानुवाच ह
1066 1017031a ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्
1067 1017031c विविशुः पूजितास्तत्र निषेदुश्च यथार्थतः
1068 1017032a अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम्
1069 1017032c उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन्
1070 1017033a यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमनूदके
1071 1017033c यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्माप्रजस्य च
1072 1017033e प्रनष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदये
1073 1017033g तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने
1074 1017034a कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः
1075 1017034c पात्रभूतोऽसि मे विप्र दिष्ट्या प्राप्तोऽसि धार्मिक
1076 1017034e अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्
1077 1017035a पूर्वं राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः
1078 1017035c ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया
1079 1017036a तदद्भुतमिदं विप्र पवित्रं परमं मम
1080 1017036c शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव संदर्शनात्प्रभो
1081 1017037a ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति
1082 1017037c इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थपरिवृद्धये
1083 1017038a कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि कौशिक
1084 1017038c कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान्मम
1085 1017039a इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं; श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम्
1086 1017039c प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः; परम ऋषिः परमं जगाम हर्षम्
1087 1018001a तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम्
1088 1018001c हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत
1089 1018002a सदृशं राजशार्दूल तवैतद्भुवि नान्यतः
1090 1018002c महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः
1091 1018003a यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम्
1092 1018003c कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्यप्रतिश्रवः
1093 1018004a अहं नियममातिष्ठ सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ
1094 1018004c तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ
1095 1018005a व्रते मे बहुशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसाविमौ
1096 1018005c मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ
1097 1018005e तौ मांसरुधिरौघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम्
1098 1018006a अवधूते तथा भूते तस्मिन्नियमनिश्चये
1099 1018006c कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माद्देशादपाक्रमे
1100 1018007a न च मे क्रोधमुत्स्रष्टुं बुद्धिर्भवति पार्थिव
1101 1018007c तथाभूता हि सा चर्या न शापस्तत्र मुच्यते
1102 1018008a स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमम्
1103 1018008c काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि
1104 1018009a शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा
1105 1018009c राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने
1106 1018010a श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः
1107 1018010c त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति
1108 1018011a न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथंचन
1109 1018011c न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्
1110 1018012a वीर्योत्सिक्तौ हि तौ पापौ कालपाशवशं गतौ
1111 1018012c रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः
1112 1018013a न च पुत्रकृतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव
1113 1018013c अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ
1114 1018014a अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्
1115 1018014c वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः
1116 1018015a यदि ते धर्मलाभं च यशश्च परमं भुवि
1117 1018015c स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि
1118 1018016a यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः
1119 1018016c वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय
1120 1018017a अभिप्रेतमसंसक्तमात्मजं दातुमर्हसि
1121 1018017c दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्
1122 1018018a नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव
1123 1018018c तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथाः
1124 1018019a इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः
1125 1018019c विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः
1126 1018020a इति हृदयमनोविदारणं; मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्
1127 1018020c नरपतिरगमद्भयं मह;द्व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्
1128 1019001a तच्छ्रुत्वा राजशार्दूल विश्वामित्रस्य भाषितम्
1129 1019001c मुहूर्तमिव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्
1130 1019002a ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः
1131 1019002c न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः
1132 1019003a इयमक्षौहिणी पूर्णा यस्याहं पतिरीश्वरः
1133 1019003c अनया संवृतो गत्वा योधाहं तैर्निशाचरैः
1134 1019004a इमे शूराश्च विक्रान्ता भृत्या मेऽस्त्रविशारदाः
1135 1019004c योग्या रक्षोगणैर्योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि
1136 1019005a अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमूर्धनि
1137 1019005c यावत्प्राणान्धरिष्यामि तावद्योत्स्ये निशाचरैः
1138 1019006a निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता
1139 1019006c अहं तत्र गमिष्यामि न राम नेतुमर्हसि
1140 1019007a बालो ह्यकृतविद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम्
1141 1019007c न चास्त्रबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः
1142 1019007e न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि ते ध्रुवम्
1143 1019008a विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे
1144 1019008c जीवितुं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमर्हसि
1145 1019009a यदि वा राघवं ब्रह्मन्नेतुमिच्छसि सुव्रत
1146 1019009c चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च तं नय
1147 1019010a षष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक
1148 1019010c दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि
1149 1019011a चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम
1150 1019011c ज्येष्ठं धर्मप्रधानं च न रामं नेतुमर्हसि
1151 1019012a किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते
1152 1019012c कथं प्रमाणाः के चैतान्रक्षन्ति मुनिपुंगव
1153 1019013a कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्
1154 1019013c मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन्मया वा कूटयोधिनाम्
1155 1019014a सर्वं मे शंस भगवन्कथं तेषां मया रणे
1156 1019014c स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः
1157 1019015a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत
1158 1019015c पौलस्त्यवंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः
1159 1019016a स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यं बाधते भृशम्
1160 1019016c महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वृतः
1161 1019017a श्रूयते हि महावीर्यो रावणो राक्षसाधिपः
1162 1019017c साक्षाद्वैश्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः
1163 1019018a यदा स्वयं न यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः
1164 1019018c तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ सुमहा बलौ
1165 1019018e मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः
1166 1019019a इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा
1167 1019019c न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः
1168 1019020a स त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके
1169 1019020c देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पतग पन्नगाः
1170 1019021a न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवा युधि
1171 1019021c स हि वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि राक्षसः
1172 1019022a तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः
1173 1019022c सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजैः
1174 1019023a कथमप्यमरप्रख्यं संग्रामाणामकोविदम्
1175 1019023c बालं मे तनयं ब्रह्मन्नैव दास्यामि पुत्रकम्
1176 1019024a अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः
1177 1019024c यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम्
1178 1019025a मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ
1179 1019025c तयोरन्यतरेणाहं योद्धा स्यां ससुहृद्गणः
1180 1020001a तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरम्
1181 1020001c समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवच महीपतिम्
1182 1020002a पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि
1183 1020002c रागवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः
1184 1020003a यदिदं ते क्षमं राजन्गमिष्यामि यथागतम्
1185 1020003c मिथ्याप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सबान्धवः
1186 1020004a तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः
1187 1020004c चचाल वसुधा कृत्स्ना विवेश च भयं सुरान्
1188 1020005a त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सर्वं महानृषिः
1189 1020005c नृपतिं सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्
1190 1020006a इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धर्म इवापरः
1191 1020006c धृतिमान्सुव्रतः श्रीमान्न धर्मं हातुमर्हसि
1192 1020007a त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः
1193 1020007c स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व नाधर्मं वोढुमर्हसि
1194 1020008a संश्रुत्यैवं करिष्यामीत्यकुर्वाणस्य राघव
1195 1020008c इष्टापूर्तवधो भूयात्तस्माद्रामं विसर्जय
1196 1020009a कृतास्त्रमकृतास्त्रं वा नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः
1197 1020009c गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा
1198 1020010a एष विग्रहवान्धर्म एष वीर्यवतां वरः
1199 1020010c एष बुद्ध्याधिको लोके तपसश्च परायणम्
1200 1020011a एषोऽस्त्रान्विविधान्वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे
1201 1020011c नैनमन्यः पुमान्वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन
1202 1020012a न देवा नर्षयः केचिन्नासुरा न च राक्षसाः
1203 1020012c गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिंनरमहोरगाः
1204 1020013a सर्वास्त्राणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः
1205 1020013c कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति
1206 1020014a तेऽपि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापतिसुतासुताः
1207 1020014c नकरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयावहाः
1208 1020015a जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्ये सुमध्यमे
1209 1020015c ते सुवातेऽस्त्रशस्त्राणि शतं परम भास्वरम्
1210 1020016a पञ्चाशतं सुताँल्लेभे जया नाम वरान्पुरा
1211 1020016c वधायासुरसैन्यानाममेयान्कामरूपिणः
1212 1020017a सुप्रभाजनयच्चापि पुत्रान्पञ्चाशतं पुनः
1213 1020017c संहारान्नाम दुर्धर्षान्दुराक्रामान्बलीयसः
1214 1020018a तानि चास्त्राणि वेत्त्येष यथावत्कुशिकात्मजः
1215 1020018c अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित्
1216 1020019a एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महातपाः
1217 1020019c न रामगमने राजन्संशयं गन्तुमर्हसि
1218 1021001a तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः सुतम्
1219 1021001c प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणम्
1220 1021002a कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च
1221 1021002c पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलैरभिमन्त्रितम्
1222 1021003a स पुत्रं मूर्ध्न्युपाघ्राय राजा दशरथः प्रियम्
1223 1021003c ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना
1224 1021004a ततो वायुः सुखस्पर्शो विरजस्को ववौ तदा
1225 1021004c विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम्
1226 1021005a पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद्देवदुन्दुभिनिस्वनः
1227 1021005c शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि
1228 1021006a विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः
1229 1021006c काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्
1230 1021007a कलापिनौ धनुष्पाणी शोभयानौ दिशो दश
1231 1021007c विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षाविव पन्नगौ
1232 1021007e अनुजग्मतुरक्षुद्रौ पितामहमिवाश्विनौ
1233 1021008a बद्धगोधाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तौ महाद्युती
1234 1021008c स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी
1235 1021009a अध्यर्धयोजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणे तटे
1236 1021009c रामेति मधुरा वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत
1237 1021010a गृहाण वत्स सलिलं मा भूत्कालस्य पर्ययः
1238 1021010c मन्त्रग्रामं गृहाण त्वं बलामतिबलां तथा
1239 1021011a न श्रमो न ज्वरो वा ते न रूपस्य विपर्ययः
1240 1021011c न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैरृताः
1241 1021012a न बाह्वोः सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन
1242 1021012c त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत्सदृशस्तव
1243 1021013a न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये
1244 1021013c नोत्तरे प्रतिपत्तव्यो समो लोके तवानघ
1245 1021014a एतद्विद्याद्वये लब्धे भविता नास्ति ते समः
1246 1021014c बला चातिबला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ
1247 1021015a क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम
1248 1021015c बलामतिबलां चैव पठतः पथि राघव
1249 1021015e विद्याद्वयमधीयाने यशश्चाप्यतुलं भुवि
1250 1021016a पितामहसुते ह्येते विद्ये तेजःसमन्विते
1251 1021016c प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि धार्मिक
1252 1021017a कामं बहुगुणाः सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः
1253 1021017c तपसा संभृते चैते बहुरूपे भविष्यतः
1254 1021018a ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः
1255 1021018c प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षेर्भावितात्मनः
1256 1021018e विद्यासमुदितो रामः शुशुभे भूरिविक्रमः
1257 1021019a गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे
1258 1021019c ऊषुस्तां रजनीं तत्र सरय्वां सुसुखं त्रयः
1259 1022001a प्रभातायां तु शर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनिः
1260 1022001c अभ्यभाषत काकुत्स्थं शयानं पर्णसंस्तरे
1261 1022002a कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते
1262 1022002c उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम्
1263 1022003a तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नृपात्मजौ
1264 1022003c स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम्
1265 1022004a कृताह्निकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम्
1266 1022004c अभिवाद्याभिसंहृष्टौ गमनायोपतस्थतुः
1267 1022005a तौ प्रयाते महावीर्यौ दिव्यं त्रिपथगां नदीम्
1268 1022005c ददृशाते ततस्तत्र सरय्वाः संगमे शुभे
1269 1022006a तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणामुग्रतेजसाम्
1270 1022006c बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः
1271 1022007a तं दृष्ट्वा परमप्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम्
1272 1022007c ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः
1273 1022008a कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन्वसते पुमान्
1274 1022008c भगवञ्श्रोतुमिच्छावः परं कौतूहलं हि नौ
1275 1022009a तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः
1276 1022009c अब्रवीच्छ्रूयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः
1277 1022010a कन्दर्पो मूर्तिमानासीत्काम इत्युच्यते बुधैः
1278 1022011a तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम्
1279 1022011c कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणम्
1280 1022011e धर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना
1281 1022012a दग्धस्य तस्य रौद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन
1282 1022012c व्यशीर्यन्त शरीरात्स्वात्सर्वगात्राणि दुर्मतेः
1283 1022013a तस्य गात्रं हतं तत्र निर्दग्धस्य महात्मना
1284 1022013c अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद्देवेश्वरेण ह
1285 1022014a अनङ्ग इति विख्यातस्तदा प्रभृति राघव
1286 1022014c स चाङ्गविषयः श्रीमान्यत्राङ्गं स मुमोच ह
1287 1022015a तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे मुनयः पुरा
1288 1022015c शिष्या धर्मपरा वीर तेषां पापं न विद्यते
1289 1022016a इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शन
1290 1022016c पुण्ययोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्
1291 1022017a तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेण चक्षुषा
1292 1022017c विज्ञाय परमप्रीता मुनयो हर्षमागमन्
1293 1022018a अर्घ्यं पाद्यं तथातिथ्यं निवेद्यकुशिकात्मजे
1294 1022018c रामलक्ष्मणयोः पश्चादकुर्वन्नतिथिक्रियाम्
1295 1022019a सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरञ्जयन्
1296 1022019c न्यवसन्सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा
1297 1023001a ततः प्रभाते विमले कृताह्निकमरिंदमौ
1298 1023001c विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ
1299 1023002a ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितव्रताः
1300 1023002c उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथाब्रुवन्
1301 1023003a आरोहतु भवान्नावं राजपुत्रपुरस्कृतः
1302 1023003c अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत्कालस्य पर्ययः
1303 1023004a विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तानृषीनभिपूज्य च
1304 1023004c ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरं गमाम्
1305 1023005a अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्
1306 1023005c वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनिः
1307 1023006a राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहल समन्वितम्
1308 1023006c कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्
1309 1023007a कैलासपर्वते राम मनसा निर्मितं सरः
1310 1023007c ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदं मानसं सरः
1311 1023008a तस्मात्सुस्राव सरसः सायोध्यामुपगूहते
1312 1023008c सरःप्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता
1313 1023009a तस्यायमतुलः शब्दो जाह्नवीमभिवर्तते
1314 1023009c वारिसंक्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु
1315 1023010a ताभ्यां तु तावुभौ कृत्वा प्रणाममतिधार्मिकौ
1316 1023010c तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघुविक्रमौ
1317 1023011a स वनं घोरसंकाशं दृष्ट्वा नृपवरात्मजः
1318 1023011c अविप्रहतमैक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुंगवम्
1319 1023012a अहो वनमिदं दुर्गं झिल्लिकागणनादितम्
1320 1023012c भैरवैः श्वापदैः कीर्णं शकुन्तैर्दारुणारवैः
1321 1023013a नानाप्रकारैः शकुनैर्वाश्यद्भिर्भैरवस्वनैः
1322 1023013c सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चापि शोभितम्
1323 1023014a धवाश्वकर्णककुभैर्बिल्वतिन्दुकपाटलैः
1324 1023014c संकीर्णं बदरीभिश्च किं न्विदं दारुणं वनम्
1325 1023015a तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः
1326 1023015c श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्यैतद्दारुणं वनम्
1327 1023016a एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम
1328 1023016c मलदाश्च करूषाश्च देवनिर्माण निर्मितौ
1329 1023017a पुरा वृत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतम्
1330 1023017c क्षुधा चैव सहस्राक्षं ब्रह्महत्या यदाविशत्
1331 1023018a तमिन्द्रं स्नापयन्देवा ऋषयश्च तपोधनाः
1332 1023018c कलशैः स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन्
1333 1023019a इह भूम्यां मलं दत्त्वा दत्त्वा कारुषमेव च
1334 1023019c शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षं प्रपेदिरे
1335 1023020a निर्मलो निष्करूषश्च शुचिरिन्द्रो यदाभवत्
1336 1023020c ददौ देशस्य सुप्रीतो वरं प्रभुरनुत्तमम्
1337 1023021a इमौ जनपदौ स्थीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः
1338 1023021c मलदाश्च करूषाश्च ममाङ्गमलधारिणौ
1339 1023022a साधु साध्विति तं देवाः पाकशासनमब्रुवन्
1340 1023022c देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमता
1341 1023023a एतौ जनपदौ स्थीतौ दीर्घकालमरिंदम
1342 1023023c मलदाश्च करूषाश्च मुदितौ धनधान्यतः
1343 1023024a कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षी वै कामरूपिणी
1344 1023024c बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्
1345 1023025a ताटका नाम भद्रं ते भार्या सुन्दस्य धीमतः
1346 1023025c मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः
1347 1023026a इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव
1348 1023026c मलदांश्च करूषांश्च ताटका दुष्टचारिणी
1349 1023027a सेयं पन्थानमावार्य वसत्यत्यर्धयोजने
1350 1023027c अत एव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः
1351 1023028a स्वबाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्
1352 1023028c मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः
1353 1023029a न हि कश्चिदिमं देशं शक्रोत्यागन्तुमीदृशम्
1354 1023029c यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसह्यया
1355 1023030a एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद्दरुणं वनम्
1356 1023030c यक्ष्या चोत्सादितं सर्वमद्यापि न निवर्तते
1357 1024001a अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमम्
1358 1024001c श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्
1359 1024002a अल्पवीर्या यदा यक्षाः श्रूयन्ते मुनिपुंगव
1360 1024002c कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबला बलम्
1361 1024003a विश्वामित्रोऽब्रवीद्वाक्यं शृणु येन बलोत्तरा
1362 1024003c वरदानकृतं वीर्यं धारयत्यबला बलम्
1363 1024004a पूर्वमासीन्महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान्
1364 1024004c अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः
1365 1024005a पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा
1366 1024005c कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः
1367 1024006a ददौ नागसहस्रस्य बलं चास्याः पितामहः
1368 1024006c न त्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ ब्रह्मा महायशाः
1369 1024007a तां तु जातां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीम्
1370 1024007c जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनीम्
1371 1024008a कस्यचित्त्वथ कालल्स्य यक्षी पुत्रं व्यजायत
1372 1024008c मारीचं नाम दुर्धर्षं यः शापाद्राक्षसोऽभवत्
1373 1024009a सुन्दे तु निहते राम अगस्त्यमृषिसत्तमम्
1374 1024009c ताटका सह पुत्रेण प्रधर्षयितुमिच्छति
1375 1024010a राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः
1376 1024010c अगस्त्यः परमक्रुद्धस्ताटकामपि शप्तवान्
1377 1024011a पुरुषादी महायक्षी विरूपा विकृतानना
1378 1024011c इदं रूपमपहाय दारुणं रूपमस्तु ते
1379 1024012a सैषा शापकृतामर्षा ताटका क्रोधमूर्छिता
1380 1024012c देशमुत्सादयत्येनमगस्त्यचरितं शुभम्
1381 1024013a एनां राघव दुर्वृत्तां यक्षीं परमदारुणाम्
1382 1024013c गोब्राह्मणहितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमाम्
1383 1024014a न ह्येनां शापसंसृष्टां कश्चिदुत्सहते पुमान्
1384 1024014c निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन
1385 1024015a न हि ते स्त्रीवधकृते घृणा कार्या नरोत्तम
1386 1024015c चातुर्वर्ण्यहितार्थाय कर्तव्यं राजसूनुना
1387 1024016a राज्यभारनियुक्तानामेष धर्मः सनातनः
1388 1024016c अधर्म्यां जहि काकुत्स्ह धर्मो ह्यस्या न विद्यते
1389 1024017a श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचनसुतां नृप
1390 1024017c पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामभ्यसूदयत्
1391 1024018a विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी दृढव्रता
1392 1024018c अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषूदिता
1393 1024019a एतैश्चान्यैश्च बहुभी राजपुत्रमहात्मभिः
1394 1024019c अधर्मनिरता नार्यो हताः पुरुषसत्तमैः
1395 1025001a मुनेर्वचनमक्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः
1396 1025001c राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः
1397 1025002a पितुर्वचननिर्देशात्पितुर्वचनगौरवात्
1398 1025002c वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया
1399 1025003a अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना
1400 1025003c पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं च तद्वचः
1401 1025004a सोऽहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनाद्ब्रह्म वादिनः
1402 1025004c करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम्
1403 1025005a गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्यास्य सुखाय च
1404 1025005c तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः
1405 1025006a एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः
1406 1025006c ज्याशब्दमकरोत्तीव्रं दिशः शब्देन पूरयन्
1407 1025007a तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटका वनवासिनः
1408 1025007c ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता
1409 1025008a तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता
1410 1025008c श्रुत्वा चाभ्यद्रवद्वेगाद्यतः शब्दो विनिःसृतः
1411 1025009a तां दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननाम्
1412 1025009c प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत
1413 1025010a पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः
1414 1025010c भिद्येरन्दर्शनादस्या भीरूणां हृदयानि च
1415 1025011a एनां पश्य दुराधर्षां माया बलसमन्विताम्
1416 1025011c विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम्
1417 1025012a न ह्येनामुत्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षिताम्
1418 1025012c वीर्यं चास्या गतिं चापि हनिष्यामीति मे मतिः
1419 1025013a एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्छिता
1420 1025013c उद्यम्य बाहू गर्जन्ती राममेवाभ्यधावत
1421 1025014a तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव
1422 1025014c शरेणोरसि विव्याध सा पपात ममार च
1423 1025015a तां हतां भीमसंकाशां दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा
1424 1025015c साधु साध्विति काकुत्स्थं सुराश्च समपूजयन्
1425 1025016a उवाच परमप्रीतः सहस्राक्षः पुरंदरः
1426 1025016c सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथाब्रुवन्
1427 1025017a मुने कौशिके भद्रं ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः
1428 1025017c तोषिताः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे
1429 1025018a प्रजापतेर्भृशाश्वस्य पुत्रान्सत्यपराक्रमान्
1430 1025018c तपोबलभृतान्ब्रह्मन्राघवाय निवेदय
1431 1025019a पात्रभूतश्च ते ब्रह्मंस्तवानुगमने धृतः
1432 1025019c कर्तव्यं च महत्कर्म सुराणां राजसूनुना
1433 1025020a एवमुक्त्वा सुराः सर्वे हृष्टा जग्मुर्यथागतम्
1434 1025020c विश्वामित्रं पूजयित्वा ततः संध्या प्रवर्तते
1435 1025021a ततो मुनिवरः प्रीतिस्ताटका वधतोषितः
1436 1025021c मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत्
1437 1025022a इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शन
1438 1025022c श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम
1439 1026001a अथ तां रजनीमुष्य विश्वामिरो महायशाः
1440 1026001c प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुराक्षरम्
1441 1026002a पतितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः
1442 1026002c प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः
1443 1026003a देवासुरगणान्वापि सगन्धर्वोरगानपि
1444 1026003c यैरमित्रान्प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि
1445 1026004a तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः
1446 1026004c दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव
1447 1026005a धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च
1448 1026005c विष्णुचक्रं तथात्युग्रमैन्द्रं चक्रं तथैव च
1449 1026006a वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा
1450 1026006c अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव ऐषीकमपि राघव
1451 1026007a ददामि ते महाबाहो ब्राह्ममस्त्रमनुत्तमम्
1452 1026007c गदे द्वे चैव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी उभे
1453 1026008a प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज
1454 1026008c धर्मपाशमहं राम कालपाशं तथैव च
1455 1026009a वारुणं पाशमस्त्रं च ददान्यहमनुत्तमम्
1456 1026009c अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे रघुनन्दन
1457 1026010a ददामि चास्त्रं पैनाकमस्त्रं नारायणं तथा
1458 1026010c आग्नेयमस्त्र दयितं शिखरं नाम नामतः
1459 1026011a वायव्यं प्रथमं नाम ददामि तव राघव
1460 1026011c अस्त्रं हयशिरो नाम क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च
1461 1026012a शक्ति द्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव चानघ
1462 1026012c कङ्कालं मुसलं घोरं कापालमथ कङ्कणम्
1463 1026013a धारयन्त्यसुरा यानि ददाम्येतानि सर्वशः
1464 1026013c वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः
1465 1026014a असिरत्नं महाबाहो ददामि नृवरात्मज
1466 1026014c गान्धर्वमस्त्रं दयितं मानवं नाम नामतः
1467 1026015a प्रस्वापनप्रशमने दद्मि सौरं च राघव
1468 1026015c दर्पणं शोषणं चैव संतापनविलापने
1469 1026016a मदनं चैव दुर्धर्षं कन्दर्पदयितं तथा
1470 1026016c पैशाचमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः
1471 1026016e प्रतीच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायशः
1472 1026017a तामसं नरशार्दूल सौमनं च महाबलम्
1473 1026017c संवर्तं चैव दुर्धर्षं मौसलं च नृपात्मज
1474 1026018a सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मायाधरं परम्
1475 1026018c घोरं तेजःप्रभं नाम परतेजोऽपकर्षणम्
1476 1026019a सोमास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्ट्रमस्त्रं सुदामनम्
1477 1026019c दारुणं च भगस्यापि शीतेषुमथ मानवम्
1478 1026020a एतान्नाम महाबाहो कामरूपान्महाबलान्
1479 1026020c गृहाण परमोदारान्क्षिप्रमेव नृपात्मज
1480 1026021a स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्निवरतस्तदा
1481 1026021c ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममनुत्तमम्
1482 1026022a जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः
1483 1026022c उपतस्थुर्महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम्
1484 1026023a ऊचुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयस्तदा
1485 1026023c इमे स्म परमोदार किंकरास्तव राघव
1486 1026024a प्रतिगृह्य च काकुत्स्थः समालभ्य च पाणिना
1487 1026024c मनसा मे भविष्यध्वमिति तान्यभ्यचोदयत्
1488 1026025a ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम्
1489 1026025c अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे
1490 1027001a प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहृष्टवदनः शुचिः
1491 1027001c गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रमथाब्रवीत्
1492 1027002a गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन्दुराधर्षः सुरैरपि
1493 1027002c अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारं मुनिपुंगव
1494 1027003a एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महामुनिः
1495 1027003c संहारं व्याजहाराथ धृतिमान्सुव्रतः शुचिः
1496 1027004a सत्यवन्तं सत्यकीर्तिं धृष्टं रभसमेव च
1497 1027004c प्रतिहारतरं नाम पराङ्मुखमवाङ्मुखम्
1498 1027005a लक्षाक्षविषमौ चैव दृढनाभसुनाभकौ
1499 1027005c दशाक्षशतवक्त्रौ च दशशीर्षशतोदरौ
1500 1027006a पद्मनाभमहानाभौ दुन्दुनाभसुनाभकौ
1501 1027006c ज्योतिषं कृशनं चैव नैराश्य विमलावुभौ
1502 1027007a यौगन्धरहरिद्रौ च दैत्यप्रमथनौ तथा
1503 1027007c पित्र्यं सौमनसं चैव विधूतमकरावुभौ
1504 1027008a करवीरकरं चैव धनधान्यौ च राघव
1505 1027008c कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा
1506 1027009a जृम्भकं सर्वनाभं च सन्तानवरणौ तथा
1507 1027009c भृशाश्वतनयान्राम भास्वरान्कामरूपिणः
1508 1027010a प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव
1509 1027010c दिव्यभास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः
1510 1027011a रामं प्राञ्जलयो भूत्वाब्रुवन्मधुरभाषिणः
1511 1027011c इमे स्म नरशार्दूल शाधि किं करवाम ते
1512 1027012a गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः
1513 1027012c मानसाः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ
1514 1027013a अथ ते राममामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्
1515 1027013c एवमस्त्विति काकुत्स्थमुक्त्वा जग्मुर्यथागतम्
1516 1027014a स च तान्राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिम्
1517 1027014c गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्
1518 1027015a किं न्वेतन्मेघसंकाशं पर्वतस्याविदूरतः
1519 1027015c वृक्षषण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे
1520 1027016a दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च
1521 1027016c नानाप्रकारैः शकुनैर्वल्गुभाषैरलंकृतम्
1522 1027017a निःसृताः स्म मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रोमहर्षणात्
1523 1027017c अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया
1524 1027018a सर्वं मे शंस भगवन्कस्याश्रमपदं त्विदम्
1525 1027018c संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः
1526 1028001a अथ तस्याप्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः
1527 1028001c विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे
1528 1028002a एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः
1529 1028002c सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपाः
1530 1028003a एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिर्बलिः
1531 1028003c निर्जित्य दैवतगणान्सेन्द्रांश्च समरुद्गणान्
1532 1028003e कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः
1533 1028004a बलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमाः
1534 1028004c समागम्य स्वयं चैव विष्णुमूचुरिहाश्रमे
1535 1028005a बलिर्वैरोचनिर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम्
1536 1028005c असमाप्ते क्रतौ तस्मिन्स्वकार्यमभिपद्यताम्
1537 1028006a ये चैनमभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः
1538 1028006c यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति
1539 1028007a स त्वं सुरहितार्थाय मायायोगमुपाश्रितः
1540 1028007c वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्
1541 1028008a अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति
1542 1028008c सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः
1543 1028009a अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत
1544 1028009c वामनं रूपमास्थाय वैरोचनिमुपागमत्
1545 1028010a त्रीन्क्रमानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मानतः
1546 1028010c आक्रम्य लोकाँल्लोकात्मा सर्वभूतहिते रतः
1547 1028011a महेन्द्राय पुनः प्रादान्नियम्य बलिमोजसा
1548 1028011c त्रैलोक्यं स महातेजाश्चक्रे शक्रवशं पुनः
1549 1028012a तेनैष पूर्वमाक्रान्त आश्रमः श्रमनाशनः
1550 1028012c मयापि भक्त्या तस्यैष वामनस्योपभुज्यते
1551 1028013a एतमाश्रममायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः
1552 1028013c अत्र ते पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः
1553 1028014a अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्
1554 1028014c तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यथा मम
1555 1028015a तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः
1556 1028015c उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन्
1557 1028016a यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते
1558 1028016c तथैव राजपुत्राभ्यामकुर्वन्नतिथिक्रियाम्
1559 1028017a मुहूर्तमथ विश्रान्तौ राजपुत्रावरिंदमौ
1560 1028017c प्राञ्जली मुनिशार्दूलमूचतू रघुनन्दनौ
1561 1028018a अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव
1562 1028018c सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्सत्यमस्तु वचस्तव
1563 1028019a एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः
1564 1028019c प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः
1565 1028020a कुमारावपि तां रात्रिमुषित्वा सुसमाहितौ
1566 1028020c प्रभातकाले चोत्थाय विश्वामित्रमवन्दताम्
1567 1029001a अथ तौ देशकालज्ञौ राजपुत्रावरिंदमौ
1568 1029001c देशे काले च वाक्यज्ञावब्रूतां कौशिकं वचः
1569 1029002a भगवञ्श्रोतुमिच्छावो यस्मिन्काले निशाचरौ
1570 1029002c संरक्षणीयौ तौ ब्रह्मन्नातिवर्तेत तत्क्षणम्
1571 1029003a एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया
1572 1029003c सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशशंसुर्नृपात्मजौ
1573 1029004a अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षतं राघवौ युवाम्
1574 1029004c दीक्षां गतो ह्येष मुनिर्मौनित्वं च गमिष्यति
1575 1029005a तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ
1576 1029005c अनिद्रौ षडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्
1577 1029006a उपासां चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ
1578 1029006c ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रमरिंदमौ
1579 1029007a अथ काले गते तस्मिन्षष्ठेऽहनि समागते
1580 1029007c सौमित्रमब्रवीद्रामो यत्तो भव समाहितः
1581 1029008a रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया
1582 1029008c प्रजज्वाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोहिता
1583 1029009a मन्त्रवच्च यथान्यायं यज्ञोऽसौ संप्रवर्तते
1584 1029009c आकाशे च महाञ्शब्दः प्रादुरासीद्भयानकः
1585 1029010a आवार्य गगनं मेघो यथा प्रावृषि निर्गतः
1586 1029010c तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसावभ्यधावताम्
1587 1029011a मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा
1588 1029011c आगम्य भीमसंकाशा रुधिरौघानवासृजन्
1589 1029012a तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः
1590 1029012c लक्ष्मणं त्वभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत्
1591 1029013a पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान्राक्षसान्पिशिताशनान्
1592 1029013c मानवास्त्रसमाधूताननिलेन यथाघनान्
1593 1029014a मानवं परमोदारमस्त्रं परमभास्वरम्
1594 1029014c चिक्षेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघवः
1595 1029015a स तेन परमास्त्रेण मानवेन समाहितः
1596 1029015c संपूर्णं योजनशतं क्षिप्तः सागरसंप्लवे
1597 1029016a विचेतनं विघूर्णन्तं शीतेषुबलपीडितम्
1598 1029016c निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्
1599 1029017a पश्य लक्ष्मण शीतेषुं मानवं धर्मसंहितम्
1600 1029017c मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुज्यते
1601 1029018a इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान्दुष्टचारिणः
1602 1029018c राक्षसान्पापकर्मस्थान्यज्ञघ्नान्रुधिराशनान्
1603 1029019a विगृह्य सुमहच्चास्त्रमाग्नेयं रघुनन्दनः
1604 1029019c सुबाहुरसि चिक्षेप स विद्धः प्रापतद्भुवि
1605 1029020a शेषान्वायव्यमादाय निजघान महायशाः
1606 1029020c राघवः परमोदारो मुनीनां मुदमावहन्
1607 1029021a स हत्वा राक्षसान्सर्वान्यज्ञघ्नान्रघुनन्दनः
1608 1029021c ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा
1609 1029022a अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः
1610 1029022c निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत्
1611 1029023a कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया
1612 1029023c सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं राम महायशः
1613 1030001a अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्षणौ
1614 1030001c ऊषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना
1615 1030002a प्रभातायां तु शर्वर्यां कृतपौर्वाह्णिकक्रियौ
1616 1030002c विश्वामित्रमृषींश्चान्यान्सहितावभिजग्मतुः
1617 1030003a अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम्
1618 1030003c ऊचतुर्मधुरोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ
1619 1030004a इमौ स्वो मुनिशार्दूल किंकरौ समुपस्थितौ
1620 1030004c आज्ञापय यथेष्टं वै शासनं करवाव किम्
1621 1030005a एवमुक्ते ततस्ताभ्यां सर्व एव महर्षयः
1622 1030005c विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन्
1623 1030006a मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति
1624 1030006c यज्ञः परमधर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्
1625 1030007a त्वं चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि
1626 1030007c अद्भुतं च धनूरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि
1627 1030008a तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः
1628 1030008c अप्रमेयबलं घोरं मखे परमभास्वरम्
1629 1030009a नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः
1630 1030009c कर्तुमारोपणं शक्ता न कथंचन मानुषाः
1631 1030010a धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः
1632 1030010c न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः
1633 1030011a तद्धनुर्नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः
1634 1030011c तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञं चाद्भुतदर्शनम्
1635 1030012a तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः
1636 1030012c याचितं नरशार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः
1637 1030013a एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा
1638 1030013c सर्षिसंघः सकाकुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवताः
1639 1030014a स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम्
1640 1030014c उत्तरे जाह्नवीतीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम्
1641 1030015a प्रदक्षिणं ततः कृत्वा सिद्धाश्रममनुत्तमम्
1642 1030015c उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे
1643 1030016a तं व्रजन्तं मुनिवरमन्वगादनुसारिणाम्
1644 1030016c शकटी शतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम्
1645 1030017a मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः
1646 1030017c अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं महामुनिम्
1647 1030018a ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे
1648 1030018c वासं चक्रुर्मुनिगणाः शोणाकूले समाहिताः
1649 1030019a तेऽस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः
1650 1030019c विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौजसः
1651 1030020a रामोऽपि सहसौमित्रिर्मुनींस्तानभिपूज्य च
1652 1030020c अग्रतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः
1653 1030021a अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं महामुनिम्
1654 1030021c पप्रच्छ मुनिशार्दूलं कौतूहलसमन्वितः
1655 1030022a भगवन्को न्वयं देशः समृद्धवनशोभितः
1656 1030022c श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः
1657 1030023a चोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः
1658 1030023c तस्य देशस्य निखिलमृषिमध्ये महातपाः
1659 1031001a ब्रह्मयोनिर्महानासीत्कुशो नाम महातपाः
1660 1031001c वैदर्भ्यां जनयामास चतुरः सदृशान्सुतान्
1661 1031002a कुशाम्बं कुशनाभं च आधूर्त रजसं वसुम्
1662 1031002c दीप्तियुक्तान्महोत्साहान्क्षत्रधर्मचिकीर्षया
1663 1031002e तानुवाच कुशः पुत्रान्धर्मिष्ठान्सत्यवादिनः
1664 1031003a कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसंमताः
1665 1031003c निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां नृवरास्तदा
1666 1031004a कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीमकरोत्पुरीम्
1667 1031004c कुशनाभस्तु धर्मात्मा परं चक्रे महोदयम्
1668 1031005a आधूर्तरजसो राम धर्मारण्यं महीपतिः
1669 1031005c चक्रे पुरवरं राजा वसुश्चक्रे गिरिव्रजम्
1670 1031006a एषा वसुमती राम वसोस्तस्य महात्मनः
1671 1031006c एते शैलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः
1672 1031007a सुमागधी नदी रम्या मागधान्विश्रुताययौ
1673 1031007c पञ्चानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते
1674 1031008a सैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः
1675 1031008c पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी
1676 1031009a कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्याशतमनुत्तमम्
1677 1031009c जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन
1678 1031010a तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलंकृताः
1679 1031010c उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषीव शतह्रदाः
1680 1031011a गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यश्च राघव
1681 1031011c आमोदं परमं जग्मुर्वराभरणभूषिताः
1682 1031012a अथ ताश्चारुसर्वाङ्ग्यो रूपेणाप्रतिमा भुवि
1683 1031012c उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे
1684 1031013a ताः सर्वगुणसंपन्ना रूपयौवनसंयुताः
1685 1031013c दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनमब्रवीत्
1686 1031014a अहं वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ
1687 1031014c मानुषस्त्यज्यतां भावो दीर्घमायुरवाप्स्यथ
1688 1031015a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः
1689 1031015c अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतमथाब्रवीत्
1690 1031016a अन्तश्चरसि भूतानां सर्वेषां त्वं सुरोत्तम
1691 1031016c प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः किमस्मानवमन्यसे
1692 1031017a कुशनाभसुताः सर्वाः समर्थास्त्वां सुरोत्तम
1693 1031017c स्थानाच्च्यावयितुं देवं रक्षामस्तु तपो वयम्
1694 1031018a मा भूत्स कालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम्
1695 1031018c नावमन्यस्व धर्मेण स्वयंवरमुपास्महे
1696 1031019a पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं हि सः
1697 1031019c यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति
1698 1031020a तासां तद्वचनं श्रुत्वा वायुः परमकोपनः
1699 1031020c प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान्प्रभुः
1700 1031021a ताः कन्या वायुना भग्ना विविशुर्नृपतेर्गृहम्
1701 1031021c दृष्ट्वा भग्नास्तदा राजा संभ्रान्त इदमब्रवीत्
1702 1031022a किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममवमन्यते
1703 1031022c कुब्जाः केन कृताः सर्वा वेष्टन्त्यो नाभिभाषथ
1704 1032001a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः
1705 1032001c शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्याशतमभाषत
1706 1032002a वायुः सर्वात्मको राजन्प्रधर्षयितुमिच्छति
1707 1032002c अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते
1708 1032003a पितृमत्यः स्म भद्रं ते स्वच्छन्दे न वयं स्थिताः
1709 1032003c पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव
1710 1032004a तेन पापानुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छता
1711 1032004c एवं ब्रुवन्त्यः सर्वाः स्म वायुना निहता भृषम्
1712 1032005a तासां तद्वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः
1713 1032005c प्रत्युवाच महातेजाः कन्याशतमनुत्तमम्
1714 1032006a क्षान्तं क्षमावतां पुत्र्यः कर्तव्यं सुमहत्कृतम्
1715 1032006c ऐकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम
1716 1032007a अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा
1717 1032007c दुष्करं तच्च वः क्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः
1718 1032008a यादृशीर्वः क्षमा पुत्र्यः सर्वासामविशेषतः
1719 1032008c क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा सत्यं च पुत्रिकाः
1720 1032009a क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत्
1721 1032009c विसृज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा त्रिदशविक्रमः
1722 1032010a मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदानं सह मन्त्रिभिः
1723 1032010c देशे काले प्रदानस्य सदृशे प्रतिपादनम्
1724 1032011a एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महामुनिः
1725 1032011c ऊर्ध्वरेताः शुभाचारो ब्राह्मं तप उपागमत्
1726 1032012a तप्यन्तं तमृषिं तत्र गन्धर्वी पर्युपासते
1727 1032012c सोमदा नाम भद्रं ते ऊर्मिला तनया तदा
1728 1032013a सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायणा
1729 1032013c उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टोऽभवद्गुरुः
1730 1032014a स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन
1731 1032014c परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियम्
1732 1032015a परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गन्धर्वी मधुरस्वरम्
1733 1032015c उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम्
1734 1032016a लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्म्या ब्रह्मभूतो महातपाः
1735 1032016c ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्
1736 1032017a अपतिश्चास्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कस्यचित्
1737 1032017c ब्राह्मेणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतम्
1738 1032018a तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षिर्ददौ पुत्रमनुत्तमम्
1739 1032018c ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम्
1740 1032019a स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवसत्तदा
1741 1032019c काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम्
1742 1032020a स बुद्धिं कृतवान्राजा कुशनाभः सुधार्मिकः
1743 1032020c ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्याशतं तदा
1744 1032021a तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः
1745 1032021c ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना
1746 1032022a यथाक्रमं ततः पाणिं जग्राह रघुनन्दन
1747 1032022c ब्रह्मदत्तो मही पालस्तासां देवपतिर्यथा
1748 1032023a स्पृष्टमात्रे ततः पाणौ विकुब्जा विगतज्वराः
1749 1032023c युक्ताः परमया लक्ष्म्या बभुः कन्याशतं तदा
1750 1032024a स दृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपतिः
1751 1032024c बभूव परमप्रीतो हर्षं लेभे पुनः पुनः
1752 1032025a कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिः
1753 1032025c सदारं प्रेषयामास सोपाध्याय गणं तदा
1754 1032026a सोमदापि सुसंहृष्टा पुत्रस्य सदृशीं क्रियाम्
1755 1032026c यथान्यायं च गन्धर्वी स्नुषास्ताः प्रत्यनन्दत
1756 1033001a कृतोद्वाहे गते तस्मिन्ब्रह्मदत्ते च राघव
1757 1033001c अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्पयत्
1758 1033002a इष्ट्यां तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम्
1759 1033002c उवाच परमप्रीतः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा
1760 1033003a पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः
1761 1033003c गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोके च शाश्वतीम्
1762 1033004a एवमुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिम्
1763 1033004c जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्
1764 1033005a कस्यचित्त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः
1765 1033005c जज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः
1766 1033006a स पिता मम काकुत्स्थ गाधिः परमधार्मिकः
1767 1033006c कुशवंशप्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनन्दन
1768 1033007a पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता
1769 1033007c नाम्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता
1770 1033008a सशरीरा गता स्वर्गं भर्तारमनुवर्तिनी
1771 1033008c कौशिकी परमोदारा सा प्रवृत्ता महानदी
1772 1033009a दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता
1773 1033009c लोकस्य हितकामार्थं प्रवृत्ता भगिनी मम
1774 1033010a ततोऽहं हिमवत्पार्श्वे वसामि नियतः सुखम्
1775 1033010c भगिन्याः स्नेहसंयुक्तः कौशिक्या रघुनन्दन
1776 1033011a सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता
1777 1033011c पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा
1778 1033012a अहं हि नियमाद्राम हित्वा तां समुपागतः
1779 1033012c सिद्धाश्रममनुप्राप्य सिद्धोऽस्मि तव तेजसा
1780 1033013a एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता
1781 1033013c देशस्य च महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि
1782 1033014a गतोऽर्धरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतो मम
1783 1033014c निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भूद्विघ्नोऽध्वनीह नः
1784 1033015a निष्पन्दास्तरवः सर्वे निलीना मृगपक्षिणः
1785 1033015c नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन
1786 1033016a शनैर्वियुज्यते संध्या नभो नेत्रैरिवावृतम्
1787 1033016c नक्षत्रतारागहनं ज्योतिर्भिरवभासते
1788 1033017a उत्तिष्ठति च शीतांशुः शशी लोकतमोनुदः
1789 1033017c ह्लादयन्प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया विभो
1790 1033018a नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः
1791 1033018c यक्षराक्षससंघाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः
1792 1033019a एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः
1793 1033019c साधु साध्विति तं सर्वे मुनयो ह्यभ्यपूजयन्
1794 1033020a रामोऽपि सह सौमित्रिः किंचिदागतविस्मयः
1795 1033020c प्रशस्य मुनिशार्दूलं निद्रां समुपसेवते
1796 1034001a उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकूले महर्षिभिः
1797 1034001c निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत
1798 1034002a सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते
1799 1034002c उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय
1800 1034003a तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा पौर्वाह्णिकीं क्रियाम्
1801 1034003c गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच ह
1802 1034004a अयं शोणः शुभजलो गाधः पुलिनमण्डितः
1803 1034004c कतरेण पथा ब्रह्मन्संतरिष्यामहे वयम्
1804 1034005a एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोऽब्रवीदिदम्
1805 1034005c एष पन्था मयोद्दिष्टो येन यान्ति महर्षयः
1806 1034006a ते गत्वा दूरमध्वानं गतेऽर्धदिवसे तदा
1807 1034006c जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददृशुर्मुनिसेविताम्
1808 1034007a तां दृष्ट्वा पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्
1809 1034007c बभूवुर्मुदिताः सर्वे मुनयः सहराघवाः
1810 1034007e तस्यास्तीरे ततश्चक्रुस्ते आवासपरिग्रहम्
1811 1034008a ततः स्नात्वा यथान्यायं संतर्प्य पितृदेवताः
1812 1034008c हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्य चामृतवद्धविः
1813 1034009a विविशुर्जाह्नवीतीरे शुचौ मुदितमानसाः
1814 1034009c विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः
1815 1034010a संप्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथाब्रवीत्
1816 1034010c भगवञ्श्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम्
1817 1034010e त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम्
1818 1034011a चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः
1819 1034011c वृद्धिं जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे
1820 1034012a शैलेन्द्रो हिमवान्नाम धातूनामाकरो महान्
1821 1034012c तस्य कन्या द्वयं राम रूपेणाप्रतिमं भुवि
1822 1034013a या मेरुदुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा
1823 1034013c नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया
1824 1034014a तस्यां गङ्गेयमभवज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता
1825 1034014c उमा नाम द्वितीयाभूत्कन्या तस्यैव राघव
1826 1034015a अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देवतार्थचिकीर्षया
1827 1034015c शैलेन्द्रं वरयामासुर्गङ्गां त्रिपथगां नदीम्
1828 1034016a ददौ धर्मेण हिमवांस्तनयां लोकपावनीम्
1829 1034016c स्वच्छन्दपथगां गङ्गां त्रैलोक्यहितकाम्यया
1830 1034017a प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थं त्रिलोकहितकारिणः
1831 1034017c गङ्गामादाय तेऽगच्छन्कृतार्थेनान्तरात्मना
1832 1034018a या चान्या शैलदुहिता कन्यासीद्रघुनन्दन
1833 1034018c उग्रं सा व्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना
1834 1034019a उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुताम्
1835 1034019c रुद्रायाप्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम्
1836 1034020a एते ते शैल राजस्य सुते लोकनमस्कृते
1837 1034020c गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव
1838 1034021a एतत्ते धर्ममाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी
1839 1034021c खं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वर
1840 1035001a उक्त वाक्ये मुनौ तस्मिन्नुभौ राघवलक्ष्मणौ
1841 1035001c प्रतिनन्द्य कथां वीरावूचतुर्मुनिपुंगवम्
1842 1035002a धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन्कथितं परमं त्वया
1843 1035002c दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठाय वक्तुमर्हसि
1844 1035003a विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुषसंभवम्
1845 1035003c त्रीन्पथो हेतुना केन पावयेल्लोकपावनी
1846 1035004a कथं गङ्गां त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा
1847 1035004c त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः कैः समन्विता
1848 1035005a तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः
1849 1035005c निखिलेन कथां सर्वामृषिमध्ये न्यवेदयत्
1850 1035006a पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकण्ठो महातपाः
1851 1035006c दृष्ट्वा च स्पृहया देवीं मैथुनायोपचक्रमे
1852 1035007a शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्
1853 1035007c न चापि तनयो राम तस्यामासीत्परंतप
1854 1035008a ततो देवाः समुद्विग्नाः पितामहपुरोगमाः
1855 1035008c यदिहोत्पद्यते भूतं कस्तत्प्रतिसहिष्यते
1856 1035009a अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिपत्येदमब्रुवन्
1857 1035009c देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत
1858 1035009e सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमर्हसि
1859 1035010a न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम
1860 1035010c ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर
1861 1035011a त्रैलोक्यहितकामार्थं तेजस्तेजसि धारय
1862 1035011c रक्ष सर्वानिमाँल्लोकान्नालोकं कर्तुमर्हसि
1863 1035012a देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकमहेश्वरः
1864 1035012c बाढमित्यब्रवीत्सर्वान्पुनश्चेदमुवाच ह
1865 1035013a धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्येव सहोमया
1866 1035013c त्रिदशाः पृथिवी चैव निर्वाणमधिगच्छतु
1867 1035014a यदिदं क्षुभितं स्थानान्मम तेजो ह्यनुत्तमम्
1868 1035014c धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः
1869 1035015a एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्यूचुर्वृषभध्वजम्
1870 1035015c यत्तेजः क्षुभितं ह्येतत्तद्धरा धारयिष्यति
1871 1035016a एवमुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महीतले
1872 1035016c तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना
1873 1035017a ततो देवाः पुनरिदमूचुश्चाथ हुताशनम्
1874 1035017c प्रविश त्वं महातेजो रौद्रं वायुसमन्वितः
1875 1035018a तदग्निना पुनर्व्याप्तं संजातः श्वेतपर्वतः
1876 1035018c दिव्यं शरवणं चैव पावकादित्यसंनिभम्
1877 1035018e यत्र जातो महातेजाः कार्तिकेयोऽग्निसंभवः
1878 1035019a अथोमां च शिवं चैव देवाः सर्षि गणास्तदा
1879 1035019c पूजयामासुरत्यर्थं सुप्रीतमनसस्ततः
1880 1035020a अथ शैल सुता राम त्रिदशानिदमब्रवीत्
1881 1035020c समन्युरशपत्सर्वान्क्रोधसंरक्तलोचना
1882 1035021a यस्मान्निवारिता चैव संगता पुत्रकाम्यया
1883 1035021c अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हथ
1884 1035021e अद्य प्रभृति युष्माकमप्रजाः सन्तु पत्नयः
1885 1035022a एवमुक्त्वा सुरान्सर्वाञ्शशाप पृथिवीमपि
1886 1035022c अवने नैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि
1887 1035023a न च पुत्रकृतां प्रीतिं मत्क्रोधकलुषी कृता
1888 1035023c प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेधे मम पुत्रमनिच्छती
1889 1035024a तान्सर्वान्व्रीडितान्दृष्ट्वा सुरान्सुरपतिस्तदा
1890 1035024c गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम्
1891 1035025a स गत्वा तप आतिष्ठत्पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः
1892 1035025c हिमवत्प्रभवे शृङ्गे सह देव्या महेश्वरः
1893 1035026a एष ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः
1894 1035026c गङ्गायाः प्रभवं चैव शृणु मे सहलक्ष्मणः
1895 1036001a तप्यमाने तपो देवे देवाः सर्षिगणाः पुरा
1896 1036001c सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन्
1897 1036002a ततोऽब्रुवन्सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम्
1898 1036002c प्रणिपत्य शुभं वाक्यं सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः
1899 1036003a यो नः सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा
1900 1036003c स तपः परमास्थाय तप्यते स्म सहोमया
1901 1036004a यदत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया
1902 1036004c संविधत्स्व विधानज्ञ त्वं हि नः परमा गतिः
1903 1036005a देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः
1904 1036005c सान्त्वयन्मधुरैर्वाक्यैस्त्रिदशानिदमब्रवीत्
1905 1036006a शैलपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजास्यथ पत्निषु
1906 1036006c तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः
1907 1036007a इयमाकाशगा गङ्गा यस्यां पुत्रं हुताशनः
1908 1036007c जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिंदमम्
1909 1036008a ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतम्
1910 1036008c उमायास्तद्बहुमतं भविष्यति न संशयः
1911 1036009a तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दन
1912 1036009c प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहमपूजयन्
1913 1036010a ते गत्वा पर्वतं राम कैलासं धातुमण्डितम्
1914 1036010c अग्निं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः
1915 1036011a देवकार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन
1916 1036011c शैलपुत्र्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज
1917 1036012a देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः
1918 1036012c गर्भं धारय वै देवि देवतानामिदं प्रियम्
1919 1036013a इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत्
1920 1036013c स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवकीर्यत
1921 1036014a समन्ततस्तदा देवीमभ्यषिञ्चत पावकः
1922 1036014c सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन
1923 1036015a तमुवाच ततो गङ्गा सर्वदेवपुरोहितम्
1924 1036015c अशक्ता धारणे देव तव तेजः समुद्धतम्
1925 1036015e दह्यमानाग्निना तेन संप्रव्यथितचेतना
1926 1036016a अथाब्रवीदिदं गङ्गां सर्वदेवहुताशनः
1927 1036016c इह हैमवते पादे गर्भोऽयं संनिवेश्यताम्
1928 1036017a श्रुत्वा त्वग्निवचो गङ्गा तं गर्भमतिभास्वरम्
1929 1036017c उत्ससर्ज महातेजाः स्रोतोभ्यो हि तदानघ
1930 1036018a यदस्या निर्गतं तस्मात्तप्तजाम्बूनदप्रभम्
1931 1036018c काञ्चनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यममलं शुभम्
1932 1036019a ताम्रं कार्ष्णायसं चैव तैक्ष्ण्यादेवाभिजायत
1933 1036019c मलं तस्याभवत्तत्र त्रपुसीसकमेव च
1934 1036020a तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धत
1935 1036021a निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितम्
1936 1036021c सर्वं पर्वतसंनद्धं सौवर्णमभवद्वनम्
1937 1036022a जातरूपमिति ख्यातं तदा प्रभृति राघव
1938 1036022c सुवर्णं पुरुषव्याघ्र हुताशनसमप्रभम्
1939 1036023a तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सहमरुद्गणाः
1940 1036023c क्षीरसंभावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन्
1941 1036024a ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम्
1942 1036024c ददुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः
1943 1036025a ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन्
1944 1036025c पुत्रस्त्रैलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः
1945 1036026a तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे
1946 1036026c स्नापयन्परया लक्ष्म्या दीप्यमानमिवानलम्
1947 1036027a स्कन्द इत्यब्रुवन्देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्रवात्
1948 1036027c कार्तिकेयं महाभागं काकुत्स्थज्वलनोपमम्
1949 1036028a प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमम्
1950 1036028c षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजं पयः
1951 1036029a गृहीत्वा क्षीरमेकाह्ना सुकुमार वपुस्तदा
1952 1036029c अजयत्स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान्विभुः
1953 1036030a सुरसेनागणपतिं ततस्तममलद्युतिम्
1954 1036030c अभ्यषिञ्चन्सुरगणाः समेत्याग्निपुरोगमाः
1955 1036031a एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया
1956 1036031c कुमारसंभवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च
1957 1037001a तां कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरम्
1958 1037001c पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थमिदमब्रवीत्
1959 1037002a अयोध्याधिपतिः शूरः पूर्वमासीन्नराधिपः
1960 1037002c सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः
1961 1037003a वैदर्भदुहिता राम केशिनी नाम नामतः
1962 1037003c ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी
1963 1037004a अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि
1964 1037004c द्वितीया सगरस्यासीत्पत्नी सुमतिसंज्ञिता
1965 1037005a ताभ्यां सह तदा राजा पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः
1966 1037005c हिमवन्तं समासाद्य भृगुप्रस्रवणे गिरौ
1967 1037006a अथ वर्ष शते पूर्णे तपसाराधितो मुनिः
1968 1037006c सगराय वरं प्रादाद्भृगुः सत्यवतां वरः
1969 1037007a अपत्यलाभः सुमहान्भविष्यति तवानघ
1970 1037007c कीर्तिं चाप्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ
1971 1037008a एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव
1972 1037008c षष्टिं पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति
1973 1037009a भाषमाणं नरव्याघ्रं राजपत्न्यौ प्रसाद्य तम्
1974 1037009c ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा
1975 1037010a एकः कस्याः सुतो ब्रह्मन्का बहूञ्जनयिष्यति
1976 1037010c श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन्सत्यमस्तु वचस्तव
1977 1037011a तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परम धार्मिकः
1978 1037011c उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्
1979 1037012a एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः
1980 1037012c कीर्तिमन्तो महोत्साहाः का वा कं वरमिच्छति
1981 1037013a मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन
1982 1037013c पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसंनिधौ
1983 1037014a षष्टिं पुत्रसहस्राणि सुपर्णभगिनी तदा
1984 1037014c महोत्साहान्कीर्तिमतो जग्राह सुमतिः सुतान्
1985 1037015a प्रदक्षिणमृषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च
1986 1037015c जगाम स्वपुरं राजा सभार्या रघुनन्दन
1987 1037016a अथ काले गते तस्मिञ्ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत
1988 1037016c असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्
1989 1037017a सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुम्बं व्यजायत
1990 1037017c षष्टिः पुत्रसहस्राणि तुम्बभेदाद्विनिःसृताः
1991 1037018a घृतपूर्णेषु कुम्भेषु धात्र्यस्तान्समवर्धयन्
1992 1037018c कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे
1993 1037019a अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः
1994 1037019c षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा
1995 1037020a स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसंभवः
1996 1037020c बालान्गृहीत्वा तु जले सरय्वा रघुनन्दन
1997 1037020e प्रक्षिप्य प्रहसन्नित्यं मज्जतस्तान्निरीक्ष्य वै
1998 1037021a पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात्
1999 1037022a तस्य पुत्रोंऽशुमान्नाम असमञ्जस्य वीर्यवान्
2000 1037022c संमतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियंवदः
2001 1037023a ततः कालेन महता मतिः समभिजायत
2002 1037023c सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता
2003 1037024a स कृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्यायगणस्तदा
2004 1037024c यज्ञकर्मणि वेदज्ञो यष्टुं समुपचक्रमे
2005 1038001a विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दन
2006 1038001c उवाच परमप्रीतो मुनिं दीप्तमिवानलम्
2007 1038002a श्रोतुमिछामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम्
2008 1038002c पूर्वको मे कथं ब्रह्मन्यज्ञं वै समुपाहरत्
2009 1038003a विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच प्रहसन्निव
2010 1038003c श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः
2011 1038004a शंकरश्वशुरो नाम हिमवानचलोत्तमः
2012 1038004c विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम्
2013 1038005a तयोर्मध्ये प्रवृत्तोऽभूद्यज्ञः स पुरुषोत्तम
2014 1038005c स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि
2015 1038006a तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः
2016 1038006c अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः
2017 1038007a तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः
2018 1038007c राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञियाश्वमपाहरत्
2019 1038008a ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः
2020 1038008c उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानमथाब्रुवन्
2021 1038009a अयं पर्वणि वेगेन यज्ञियाश्वोऽपनीयते
2022 1038009c हर्तारं जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम्
2023 1038010a यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत्सर्वेषामशिवाय नः
2024 1038010c तत्तथा क्रियतां राजन्यथाछिद्रः क्रतुर्भवेत्
2025 1038011a उपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन्सदसि पार्थिवः
2026 1038011c षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाच ह
2027 1038012a गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः
2028 1038012c मन्त्रपूतैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः
2029 1038013a तद्गच्छत विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः
2030 1038013c समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीमनुगच्छत
2031 1038014a एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत
2032 1038015a यावत्तुरगसंदर्शस्तावत्खनत मेदिनीम्
2033 1038015c तमेव हयहर्तारं मार्गमाणा ममाज्ञया
2034 1038016a दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणो ह्यहम्
2035 1038016c इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत्तुरगदर्शनम्
2036 1038017a इत्युक्त्वा हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः
2037 1038017c जग्मुर्महीतलं राम पितुर्वचनयन्त्रिताः
2038 1038018a योजनायामविस्तारमेकैको धरणीतलम्
2039 1038018c बिभिदुः पुरुषव्याघ्र वज्रस्पर्शसमैर्भुजैः
2040 1038019a शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः
2041 1038019c भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन
2042 1038020a नागानां वध्यमानानामसुराणां च राघव
2043 1038020c राक्षसानां च दुर्धर्षः सत्त्वानां निनदोऽभवत्
2044 1038021a योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनन्दन
2045 1038021c बिभिदुर्धरणीं वीरा रसातलमनुत्तमम्
2046 1038022a एवं पर्वतसंबाधं जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः
2047 1038022c खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः
2048 1038023a ततो देवाः सगन्धर्वाः सासुराः सहपन्नगाः
2049 1038023c संभ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन्
2050 1038024a ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा
2051 1038024c ऊचुः परमसंत्रस्ताः पितामहमिदं वचः
2052 1038025a भगवन्पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः
2053 1038025c बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः
2054 1038026a अयं यज्ञहनोऽस्माकमनेनाश्वोऽपनीयते
2055 1038026c इति ते सर्वभूतानि निघ्नन्ति सगरात्मजः
2056 1039001a देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान्वै पितामहः
2057 1039001c प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान्कृतान्तबलमोहितान्
2058 1039002a यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः
2059 1039002c कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्
2060 1039003a पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः
2061 1039003c सगरस्य च पुत्राणां विनाशोऽदीर्घजीविनाम्
2062 1039004a पितामहवचः श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशदरिंदमः
2063 1039004c देवाः परमसंहृष्टाः पुनर्जग्मुर्यथागतम्
2064 1039005a सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्महात्मनाम्
2065 1039005c पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्घात सम निःस्वनः
2066 1039006a ततो भित्त्वा महीं सर्वां कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्
2067 1039006c सहिताः सगराः सर्वे पितरं वाक्यमब्रुवन्
2068 1039007a परिक्रान्ता मही सर्वा सत्त्ववन्तश्च सूदिताः
2069 1039007c देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगकिंनराः
2070 1039008a न च पश्यामहेऽश्वं तमश्वहर्तारमेव च
2071 1039008c किं करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम्
2072 1039009a तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः
2073 1039009c समन्युरब्रवीद्वाक्यं सगरो रघुनन्दन
2074 1039010a भूयः खनत भद्रं वो निर्भिद्य वसुधातलम्
2075 1039010c अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तथ
2076 1039011a पितुर्वचनमास्थाय सगरस्य महात्मनः
2077 1039011c षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन्
2078 1039012a खन्यमाने ततस्तस्मिन्ददृशुः पर्वतोपमम्
2079 1039012c दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्
2080 1039013a सपर्वतवनां कृत्स्नां पृथिवीं रघुनन्दन
2081 1039013c शिरसा धारयामास विरूपाक्षो महागजः
2082 1039014a यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रमार्थं महागजः
2083 1039014c खेदाच्चालयते शीर्षं भूमिकम्पस्तधा भवेत्
2084 1039015a तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजम्
2085 1039015c मानयन्तो हि ते राम जग्मुर्भित्त्वा रसातलम्
2086 1039016a ततः पूर्वां दिशं भित्त्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः
2087 1039016c दक्षिणस्यामपि दिशि ददृशुस्ते महागजम्
2088 1039017a महापद्मं महात्मानं सुमहापर्वतोपमम्
2089 1039017c शिरसा धारयन्तं ते विस्मयं जग्मुरुत्तमम्
2090 1039018a ततः प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः
2091 1039018c षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां बिभिदुर्दिशम्
2092 1039019a पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमम्
2093 1039019c दिशागजं सौमनसं ददृशुस्ते महाबलाः
2094 1039020a तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयम्
2095 1039020c खनन्तः समुपक्रान्ता दिशं सोमवतीं तदा
2096 1039021a उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददृशुर्हिमपाण्डुरम्
2097 1039021c भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमाम्
2098 1039022a समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम्
2099 1039022c षष्टिः पुत्रसहस्राणि बिभिदुर्वसुधातलम्
2100 1039023a ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशम्
2101 1039023c रोषादभ्यखनन्सर्वे पृथिवीं सगरात्मजाः
2102 1039024a ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम्
2103 1039024c हयं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः
2104 1039025a ते तं यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणाः
2105 1039025c अभ्यधावन्त संक्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रुवन्
2106 1039026a अस्माकं त्वं हि तुरगं यज्ञियं हृतवानसि
2107 1039026c दुर्मेधस्त्वं हि संप्राप्तान्विद्धि नः सगरात्मजान्
2108 1039027a श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन
2109 1039027c रोषेण महताविष्टो हुंकारमकरोत्तदा
2110 1039028a ततस्तेनाप्रमेयेन कपिलेन महात्मना
2111 1039028c भस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजाः
2112 1040001a पुत्रांश्चिरगताञ्ज्ञात्वा सगरो रघुनन्दन
2113 1040001c नप्तारमब्रवीद्राजा दीप्यमानं स्वतेजसा
2114 1040002a शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वैस्तुल्योऽसि तेजसा
2115 1040002c पितॄणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वोऽपहारितः
2116 1040003a अन्तर्भौमानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च
2117 1040003c तेषां त्वं प्रतिघातार्थं सासिं गृह्णीष्व कार्मुकम्
2118 1040004a अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि
2119 1040004c सिद्धार्थः संनिवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः
2120 1040005a एवमुक्तोंऽशुमान्सम्यक्सगरेण महात्मना
2121 1040005c धनुरादाय खड्गं च जगाम लघुविक्रमः
2122 1040006a स खातं पितृभिर्मार्गमन्तर्भौमं महात्मभिः
2123 1040006c प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्ञाभिचोदितः
2124 1040007a दैत्यदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरगैः
2125 1040007c पूज्यमानं महातेजा दिशागजमपश्यत
2126 1040008a स तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयम्
2127 1040008c पितॄन्स परिपप्रच्छ वाजिहर्तारमेव च
2128 1040009a दिशागजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रीत्याहांशुमतो वचः
2129 1040009c आसमञ्जकृतार्थस्त्वं सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि
2130 1040010a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशागजान्
2131 1040010c यथाक्रमं यथान्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे
2132 1040011a तैश्च सर्वैर्दिशापालैर्वाक्यज्ञैर्वाक्यकोविदैः
2133 1040011c पूजितः सहयश्चैव गन्तासीत्यभिचोदितः
2134 1040012a तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघुविक्रमः
2135 1040012c भस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः
2136 1040013a स दुःखवशमापन्नस्त्वसमञ्जसुतस्तदा
2137 1040013c चुक्रोश परमार्तस्तु वधात्तेषां सुदुःखितः
2138 1040014a यज्ञियं च हयं तत्र चरन्तमविदूरतः
2139 1040014c ददर्श पुरुषव्याघ्रो दुःखशोकसमन्वितः
2140 1040015a ददर्श पुरुषव्याघ्रो कर्तुकामो जलक्रियाम्
2141 1040015c सलिलार्थी महातेजा न चापश्यज्जलाशयम्
2142 1040016a विसार्य निपुणां दृष्टिं ततोऽपश्यत्खगाधिपम्
2143 1040016c पितॄणां मातुलं राम सुपर्णमनिलोपमम्
2144 1040017a स चैनमब्रवीद्वाक्यं वैनतेयो महाबलः
2145 1040017c मा शुचः पुरुषव्याघ्र वधोऽयं लोकसंमतः
2146 1040018a कपिलेनाप्रमेयेन दग्धा हीमे महाबलाः
2147 1040018c सलिलं नार्हसि प्राज्ञ दातुमेषां हि लौकिकम्
2148 1040019a गङ्गा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ
2149 1040019c भस्मराशीकृतानेतान्पावयेल्लोकपावनी
2150 1040020a तया क्लिन्नमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया
2151 1040020c षष्टिं पुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकं नयिष्यति
2152 1040021a गच्छ चाश्वं महाभाग संगृह्य पुरुषर्षभ
2153 1040021c यज्ञं पैतामहं वीर निर्वर्तयितुमर्हसि
2154 1040022a सुपर्णवचनं श्रुत्वा सोंऽशुमानतिवीर्यवान्
2155 1040022c त्वरितं हयमादाय पुनरायान्महायशाः
2156 1040023a ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन
2157 1040023c न्यवेदयद्यथावृत्तं सुपर्णवचनं तथा
2158 1040024a तच्छ्रुत्वा घोरसंकाशं वाक्यमंशुमतो नृपः
2159 1040024c यज्ञं निर्वर्तयामास यथाकल्पं यथाविधि
2160 1040025a स्वपुरं चागमच्छ्रीमानिष्टयज्ञो महीपतिः
2161 1040025c गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत
2162 1040026a अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान्
2163 1040026c त्रिंशद्वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः
2164 1041001a कालधर्मं गते राम सगरे प्रकृतीजनाः
2165 1041001c राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधार्मिकम्
2166 1041002a स राजा सुमहानासीदंशुमान्रघुनन्दन
2167 1041002c तस्य पुत्रो महानासीद्दिलीप इति विश्रुतः
2168 1041003a तस्मिन्राज्यं समावेश्य दिलीपे रघुनन्दन
2169 1041003c हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे सुदारुणम्
2170 1041004a द्वाद्त्रिंशच्च सहस्राणि वर्षाणि सुमहायशाः
2171 1041004c तपोवनगतो राजा स्वर्गं लेभे तपोधनः
2172 1041005a दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं वधम्
2173 1041005c दुःखोपहतया बुद्ध्या निश्चयं नाध्यगच्छत
2174 1041006a कथं गङ्गावतरणं कथं तेषां जलक्रिया
2175 1041006c तारयेयं कथं चैतानिति चिन्ता परोऽभवत्
2176 1041007a तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः
2177 1041007c पुत्रो भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मिकः
2178 1041008a दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्बहुभिरिष्टवान्
2179 1041008c त्रिंशद्वर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत्
2180 1041009a अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति
2181 1041009c व्याधिना नरशार्दूल कालधर्ममुपेयिवान्
2182 1041010a इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा
2183 1041010c रम्ये भगीरथं पुत्रमभिषिच्य नरर्षभः
2184 1041011a भगीरथस्तु राजर्षिर्धार्मिको रघुनन्दन
2185 1041011c अनपत्यो महातेजाः प्रजाकामः स चाप्रजः
2186 1041012a स तपो दीर्घमातिष्ठद्गोकर्णे रघुनन्दन
2187 1041012c ऊर्ध्वबाहुः पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियः
2188 1041013a तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः
2189 1041013c सुप्रीतो भगवान्ब्रह्मा प्रजानां पतिरीश्वरः
2190 1041014a ततः सुरगणैः सार्धमुपागम्य पितामहः
2191 1041014c भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथाब्रवीत्
2192 1041015a भगीरथ महाभाग प्रीतस्तेऽहं जनेश्वर
2193 1041015c तपसा च सुतप्तेन वरं वरय सुव्रत
2194 1041016a तमुवाच महातेजाः सर्वलोकपितामहम्
2195 1041016c भगीरथो महाभागः कृताञ्जलिरवस्थितः
2196 1041017a यदि मे भगवान्प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम्
2197 1041017c सगरस्यात्मजाः सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुयुः
2198 1041018a गङ्गायाः सलिलक्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मनाम्
2199 1041018c स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे मे प्रपितामहाः
2200 1041019a देया च संततोर्देव नावसीदेत्कुलं च नः
2201 1041019c इक्ष्वाकूणां कुले देव एष मेऽस्तु वरः परः
2202 1041020a उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोकपितामहः
2203 1041020c प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां मधुराक्षराम्
2204 1041021a मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ
2205 1041021c एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकुकुलवर्धन
2206 1041022a इयं हैमवती गङ्गा ज्येष्ठा हिमवतः सुता
2207 1041022c तां वै धारयितुं राजन्हरस्तत्र नियुज्यताम्
2208 1041023a गङ्गायाः पतनं राजन्पृथिवी न सहिष्यते
2209 1041023c तौ वै धारयितुं वीर नान्यं पश्यामि शूलिनः
2210 1041024a तमेवमुक्त्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लोककृत्
2211 1041024c जगाम त्रिदिवं देवः सह सर्वैर्मरुद्गणैः
2212 1042001a देवदेवे गते तस्मिन्सोऽङ्गुष्ठाग्रनिपीडिताम्
2213 1042001c कृत्वा वसुमतीं राम संवत्सरमुपासत
2214 1042002a अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोकनमस्कृतः
2215 1042002c उमापतिः पशुपती राजानमिदमब्रवीत्
2216 1042003a प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम्
2217 1042003c शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहम्
2218 1042004a ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता
2219 1042004c तदा सातिमहद्रूपं कृत्वा वेगं च दुःसहम्
2220 1042004e आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्युत
2221 1042005a नैव सा निर्गमं लेखे जटामण्डलमोहिता
2222 1042005c तत्रैवाबभ्रमद्देवी संवत्सरगणान्बहून्
2223 1042006a अनेन तोषितश्चासीदत्यर्थं रघुनन्दन
2224 1042006c विससर्ज ततो गङ्गां हरो बिन्दुसरः प्रति
2225 1042007a गगनाच्छंकरशिरस्ततो धरणिमागता
2226 1042007c व्यसर्पत जलं तत्र तीव्रशब्दपुरस्कृतम्
2227 1042008a ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षाः सिद्धगणास्तथा
2228 1042008c व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्गां गतां तदा
2229 1042009a विमानैर्नगराकारैर्हयैर्गजवरैस्तथा
2230 1042009c पारिप्लवगताश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिताः
2231 1042010a तदद्भुततमं लोके गङ्गा पतनमुत्तमम्
2232 1042010c दिदृक्षवो देवगणाः समेयुरमितौजसः
2233 1042011a संपतद्भिः सुरगणैस्तेषां चाभरणौजसा
2234 1042011c शतादित्यमिवाभाति गगनं गततोयदम्
2235 1042012a शिंशुमारोरगगणैर्मीनैरपि च चञ्चलैः
2236 1042012c विद्युद्भिरिव विक्षिप्तैराकाशमभवत्तदा
2237 1042013a पाण्डुरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रधा
2238 1042013c शारदाभ्रैरिवाक्रीत्णं गगनं हंससंप्लवैः
2239 1042014a क्वचिद्द्रुततरं याति कुटिलं क्वचिदायतम्
2240 1042014c विनतं क्वचिदुद्धूतं क्वचिद्याति शनैः शनैः
2241 1042015a सलिलेनैव सलिलं क्वचिदभ्याहतं पुनः
2242 1042015c मुहुरूर्ध्वपथं गत्वा पपात वसुधां पुनः
2243 1042016a तच्छंकरशिरोभ्रष्टं भ्रष्टं भूमितले पुनः
2244 1042016c व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषम्
2245 1042017a तत्रर्षिगणगन्धर्वा वसुधातलवासिनः
2246 1042017c भवाङ्गपतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः
2247 1042018a शापात्प्रपतिता ये च गगनाद्वसुधातलम्
2248 1042018c कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुर्गतकल्मषाः
2249 1042019a धूपपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ सुभास्वता
2250 1042019c पुनराकाशमाविश्य स्वाँल्लोकान्प्रतिपेदिरे
2251 1042020a मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता
2252 1042020c कृताभिषेको गङ्गायां बभूव विगतक्लमः
2253 1042021a भगीरथोऽपि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः
2254 1042021c प्रायादग्रे महातेजास्तं गङ्गा पृष्ठतोऽन्वगात्
2255 1042022a देवाः सर्षिगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः
2256 1042022c गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिंनरमहोरगाः
2257 1042023a सर्वाश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगाः
2258 1042023c गङ्गामन्वगमन्प्रीताः सर्वे जलचराश्च ये
2259 1042024a यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशस्विनी
2260 1042024c जगाम सरितां श्रेष्ठा सर्वपापविनाशिनी
2261 1043001a स गत्वा सागरं राजा गङ्गयानुगतस्तदा
2262 1043001c प्रविवेश तलं भूमेर्यत्र ते भस्मसात्कृताः
2263 1043002a भस्मन्यथाप्लुते राम गङ्गायाः सलिलेन वै
2264 1043002c सर्व लोकप्रभुर्ब्रह्मा राजानमिदमब्रवीत्
2265 1043003a तारिता नरशार्दूल दिवं याताश्च देववत्
2266 1043003c षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्य महात्मनः
2267 1043004a सागरस्य जलं लोके यावत्स्थास्यति पार्थिव
2268 1043004c सगरस्यात्मजास्तावत्स्वर्गे स्थास्यन्ति देववत्
2269 1043005a इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गङ्गा भविष्यति
2270 1043005c त्वत्कृतेन च नाम्ना वै लोके स्थास्यति विश्रुता
2271 1043006a गङ्गा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च
2272 1043006c त्रिपथो भावयन्तीति ततस्त्रिपथगा स्मृता
2273 1043007a पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप
2274 1043007c कुरुष्व सलिलं राजन्प्रतिज्ञामपवर्जय
2275 1043008a पूर्वकेण हि ते राजंस्तेनातियशसा तदा
2276 1043008c धर्मिणां प्रवरेणाथ नैष प्राप्तो मनोरथः
2277 1043009a तथैवांशुमता तात लोकेऽप्रतिमतेजसा
2278 1043009c गङ्गां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञा नापवर्जिता
2279 1043010a राजर्षिणा गुणवता महर्षिसमतेजसा
2280 1043010c मत्तुल्यतपसा चैव क्षत्रधर्मस्थितेन च
2281 1043011a दिलीपेन महाभाग तव पित्रातितेजसा
2282 1043011c पुनर्न शङ्किता नेतुं गङ्गां प्रार्थयतानघ
2283 1043012a सा त्वया समतिक्रान्ता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभ
2284 1043012c प्राप्तोऽसि परमं लोके यशः परमसंमतम्
2285 1043013a यच्च गङ्गावतरणं त्वया कृतमरिंदम
2286 1043013c अनेन च भवान्प्राप्तो धर्मस्यायतनं महत्
2287 1043014a प्लावयस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते
2288 1043014c सलिले पुरुषव्याघ्र शुचिः पुण्यफलो भव
2289 1043015a पितामहानां सर्वेषां कुरुष्व सलिलक्रियाम्
2290 1043015c स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वं लोकं गम्यतां नृप
2291 1043016a इत्येवमुक्त्वा देवेशः सर्वलोकपितामहः
2292 1043016c यथागतं तथागच्छद्देवलोकं महायशाः
2293 1043017a भगीरथोऽपि राजर्षिः कृत्वा सलिलमुत्तमम्
2294 1043017c यथाक्रमं यथान्यायं सागराणां महायशाः
2295 1043017e कृतोदकः शुची राजा स्वपुरं प्रविवेश ह
2296 1043018a समृद्धार्थो नरश्रेष्ठ स्वराज्यं प्रशशास ह
2297 1043018c प्रमुमोद च लोकस्तं नृपमासाद्य राघव
2298 1043018e नष्टशोकः समृद्धार्थो बभूव विगतज्वरः
2299 1043019a एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया
2300 1043019c स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते संध्याकालोऽतिवर्तते
2301 1043020a धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वर्ग्यं पुत्र्यमथापि च
2302 1043020c इदमाख्यानमाख्यातं गङ्गावतरणं मया
2303 1044001a विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः
2304 1044001c विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत्
2305 1044002a अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन्कथितं परमं त्वया
2306 1044002c गङ्गावतरणं पुण्यं सागरस्य च पूरणम्
2307 1044003a तस्य सा शर्वरी सर्वा सह सौमित्रिणा तदा
2308 1044003c जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्रकथां शुभाम्
2309 1044004a ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं महामुनिम्
2310 1044004c उवाच राघवो वाक्यं कृताह्निकमरिंदमः
2311 1044005a गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतम्
2312 1044005c क्षणभूतेव सा रात्रिः संवृत्तेयं महातपः
2313 1044005e इमां चिन्तयतः सर्वां निखिलेन कथां तव
2314 1044006a तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीम्
2315 1044006c नौरेषा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणाम्
2316 1044006e भगवन्तमिह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता
2317 1044007a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः
2318 1044007c संतारं कारयामास सर्षिसंघः सराघवः
2319 1044008a उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्यर्षिगणं तथ
2320 1044008c गङ्गाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीम्
2321 1044009a ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सहराघवः
2322 1044009c विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा
2323 1044010a अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम्
2324 1044010c पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम्
2325 1044011a कतरो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने
2326 1044011c श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहलं हि मे
2327 1044012a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवः
2328 1044012c आख्यातुं तत्समारेभे विशालस्य पुरातनम्
2329 1044013a श्रूयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः शुभाम्
2330 1044013c अस्मिन्देशे हि यद्वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव
2331 1044014a पूर्वं कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः
2332 1044014c अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः
2333 1044015a ततस्तेषां नरश्रेष्ठ बुद्धिरासीन्महात्मनाम्
2334 1044015c अमरा निर्जराश्चैव कथं स्याम निरामयाः
2335 1044016a तेषां चिन्तयतां राम बुद्धिरासीद्विपश्चिताम्
2336 1044016c क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै
2337 1044017a ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिम्
2338 1044017c मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितौजसः
2339 1044018a अथ धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः
2340 1044018c अप्सु निर्मथनादेव रसात्तस्माद्वरस्त्रियः
2341 1044018e उत्पेतुर्मनुजश्रेष्ठ तस्मादप्सरसोऽभवन्
2342 1044019a षष्टिः कोट्योऽभवंस्तासामप्सराणां सुवर्चसाम्
2343 1044019c असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः
2344 1044020a न ताः स्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवाः
2345 1044020c अप्रतिग्रहणाच्चैव तेन साधारणाः स्मृताः
2346 1044021a वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन
2347 1044021c उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम्
2348 1044022a दितेः पुत्रा न तां राम जगृहुर्वरुणात्मजाम्
2349 1044022c अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्तामनिन्दिताम्
2350 1044023a असुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः
2351 1044023c हृष्टाः प्रमुदिताश्चासन्वारुणी ग्रहणात्सुराः
2352 1044024a उच्चैःश्रवा हयश्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम्
2353 1044024c उदतिष्ठन्नरश्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम्
2354 1044025a अथ तस्य कृते राम महानासीत्कुलक्षयः
2355 1044025c अदितेस्तु ततः पुत्रा दितेः पुत्राण सूदयन्
2356 1044026a अदितेरात्मजा वीरा दितेः पुत्रान्निजघ्निरे
2357 1044026c तस्मिन्घोरे महायुद्धे दैतेयादित्ययोर्भृशम्
2358 1044027a निहत्य दितिपुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः
2359 1044027c शशास मुदितो लोकान्सर्षिसंघान्सचारणान्
2360 1045001a हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परमदुःखिता
2361 1045001c मारीचं काश्यपं राम भर्तारमिदमब्रवीत्
2362 1045002a हतपुत्रास्मि भगवंस्तव पुत्रैर्महाबलैः
2363 1045002c शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोऽर्जितम्
2364 1045003a साहं तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमर्हसि
2365 1045003c ईदृशं शक्रहन्तारं त्वमनुज्ञातुमर्हसि
2366 1045004a तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः काश्यपस्तदा
2367 1045004c प्रत्युवाच महातेजा दितिं परमदुःखिताम्
2368 1045005a एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भव तपोधने
2369 1045005c जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शक्र हन्तारमाहवे
2370 1045006a पूर्णे वर्षसहस्रे तु शुचिर्यदि भविष्यसि
2371 1045006c पुत्रं त्रैलोक्य हन्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि
2372 1045007a एवमुक्त्वा महातेजाः पाणिना स ममार्ज ताम्
2373 1045007c समालभ्य ततः स्वस्तीत्युक्त्वा स तपसे ययौ
2374 1045008a गते तस्मिन्नरश्रेष्ठ दितिः परमहर्षिता
2375 1045008c कुशप्लवनमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्
2376 1045009a तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचर्यां चकार ह
2377 1045009c सहस्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसंपदा
2378 1045010a अग्निं कुशान्काष्ठमपः फलं मूलं तथैव च
2379 1045010c न्यवेदयत्सहस्राक्षो यच्चान्यदपि काङ्क्षितम्
2380 1045011a गात्रसंवाहनैश्चैव श्रमापनयनैस्तथा
2381 1045011c शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचार ह
2382 1045012a अथ वर्षसहस्रेतु दशोने रघु नन्दन
2383 1045012c दितिः परमसंप्रीता सहस्राक्षमथाब्रवीत्
2384 1045013a तपश्चरन्त्या वर्षाणि दश वीर्यवतां वर
2385 1045013c अवशिष्टानि भद्रं ते भ्रातरं द्रक्ष्यसे ततः
2386 1045014a तमहं त्वत्कृते पुत्र समाधास्ये जयोत्सुकम्
2387 1045014c त्रैलोक्यविजयं पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वरः
2388 1045015a एवमुक्त्वा दितिः शक्रं प्राप्ते मध्यं दिवाकरे
2389 1045015c निद्रयापहृता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः
2390 1045016a दृष्ट्वा तामशुचिं शक्रः पादतः कृतमूर्धजाम्
2391 1045016c शिरःस्थाने कृतौ पादौ जहास च मुमोद च
2392 1045017a तस्याः शरीरविवरं विवेश च पुरंदरः
2393 1045017c गर्भं च सप्तधा राम बिभेद परमात्मवान्
2394 1045018a बिध्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वणा
2395 1045018c रुरोद सुस्वरं राम ततो दितिरबुध्यत
2396 1045019a मा रुदो मा रुदश्चेति गर्भं शक्रोऽभ्यभाषत
2397 1045019c बिभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः
2398 1045020a न हन्तव्यो न हन्तव्य इत्येवं दितिरब्रवीत्
2399 1045020c निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचनगौरवात्
2400 1045021a प्राञ्जलिर्वज्रसहितो दितिं शक्रोऽभ्यभाषत
2401 1045021c अशुचिर्देवि सुप्तासि पादयोः कृतमूर्धजा
2402 1045022a तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे
2403 1045022c अभिन्दं सप्तधा देवि तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि
2404 1046001a सप्तधा तु कृते गर्भे दितिः परमदुःखिता
2405 1046001c सहस्राक्षं दुराधर्षं वाक्यं सानुनयाब्रवीत्
2406 1046002a ममापराधाद्गर्भोऽयं सप्तधा विफलीकृतः
2407 1046002c नापराधोऽस्ति देवेश तवात्र बलसूदन
2408 1046003a प्रियं तु कृतमिच्छामि मम गर्भविपर्यये
2409 1046003c मरुतां सप्तं सप्तानां स्थानपाला भवन्त्विमे
2410 1046004a वातस्कन्धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रकाः
2411 1046004c मारुता इति विख्याता दिव्यरूपा ममात्मजाः
2412 1046005a ब्रह्मलोकं चरत्वेक इन्द्रलोकं तथापरः
2413 1046005c दिवि वायुरिति ख्यातस्तृतीयोऽपि महायशाः
2414 1046006a चत्वारस्तु सुरश्रेष्ठ दिशो वै तव शासनात्
2415 1046006c संचरिष्यन्ति भद्रं ते देवभूता ममात्मजाः
2416 1046006e त्वत्कृतेनैव नाम्ना च मारुता इति विश्रुताः
2417 1046007a तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरंदरः
2418 1046007c उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं दितिं बलनिषूदनः
2419 1046008a सर्वमेतद्यथोक्तं ते भविष्यति न संशयः
2420 1046008c विचरिष्यन्ति भद्रं ते देवभूतास्तवात्मजाः
2421 1046009a एवं तौ निश्चयं कृत्वा मातापुत्रौ तपोवने
2422 1046009c जग्मतुस्त्रिदिवं राम कृतार्थाविति नः श्रुतम्
2423 1046010a एष देशः स काकुत्स्थ महेन्द्राध्युषितः पुरा
2424 1046010c दितिं यत्र तपः सिद्धामेवं परिचचार सः
2425 1046011a इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्रः परमधार्मिकः
2426 1046011c अलम्बुषायामुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः
2427 1046012a तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता
2428 1046013a विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाबलः
2429 1046013c सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरः
2430 1046014a सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति विश्रुतः
2431 1046014c धूम्राश्वतनयश्चापि सृञ्जयः समपद्यत
2432 1046015a सृञ्जयस्य सुतः श्रीमान्सहदेवः प्रतापवान्
2433 1046015c कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधार्मिकः
2434 1046016a कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदत्तः प्रतापवान्
2435 1046016c सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काकुत्स्थ इति विश्रुतः
2436 1046017a तस्य पुत्रो महातेजाः संप्रत्येष पुरीमिमाम्
2437 1046017c आवसत्यमरप्रख्यः सुमतिर्नाम दुर्जयः
2438 1046018a इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे वैशालिका नृपाः
2439 1046018c दीर्घायुषो महात्मानो वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः
2440 1046019a इहाद्य रजनीं राम सुखं वत्स्यामहे वयम्
2441 1046019c श्वः प्रभाते नरश्रेष्ठ जनकं द्रष्टुमर्हसि
2442 1046020a सुमतिस्तु महातेजा विश्वामित्रमुपागतम्
2443 1046020c श्रुत्वा नरवरश्रेष्ठः प्रत्युद्गच्छन्महायशाः
2444 1046021a पूजां च परमां कृत्वा सोपाध्यायः सबान्धवः
2445 1046021c प्राञ्जलिः कुशलं पृष्ट्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत्
2446 1046022a धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे विषयं मुने
2447 1046022c संप्राप्तो दर्शनं चैव नास्ति धन्यतरो मम
2448 1047001a पृष्ट्वा तु कुशलं तत्र परस्परसमागमे
2449 1047001c कथान्ते सुमतिर्वाक्यं व्याजहार महामुनिम्
2450 1047002a इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ
2451 1047002c गजसिंहगती वीरौ शार्दूलवृषभोपमौ
2452 1047003a पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणीधनुर्धरौ
2453 1047003c अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ
2454 1047004a यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ
2455 1047004c कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने
2456 1047005a भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरम्
2457 1047005c परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेङ्गितचेष्टितैः
2458 1047006a किमर्थं च नरश्रेष्ठौ संप्राप्तौ दुर्गमे पथि
2459 1047006c वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः
2460 1047007a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं न्यवेदयत्
2461 1047007c सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा
2462 1047008a विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राजा परमहर्षितः
2463 1047008c अतिथी परमौ प्राप्तौ पुत्रौ दशरथस्य तौ
2464 1047008e पूजयामास विधिवत्सत्कारार्हौ महाबलौ
2465 1047009a ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवौ
2466 1047009c उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मिथिलां ततः
2467 1047010a तां दृष्ट्वा मुनयः सर्वे जनकस्य पुरीं शुभाम्
2468 1047010c साधु साध्विति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन्
2469 1047011a मिथिलोपवने तत्र आश्रमं दृश्य राघवः
2470 1047011c पुराणं निर्जनं रम्यं पप्रच्छ मुनिपुंगवम्
2471 1047012a श्रीमदाश्रमसंकाशं किं न्विदं मुनिवर्जितम्
2472 1047012c श्रोतुमिच्छामि भगवन्कस्यायं पूर्व आश्रमः
2473 1047013a तच्छ्रुता राघवेणोक्तं वाक्यं वाक्यविशारदः
2474 1047013c प्रत्युवाच महातेजा विश्वमित्रो महामुनिः
2475 1047014a हन्त ते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव
2476 1047014c यस्यैतदाश्रमपदं शप्तं कोपान्महात्मना
2477 1047015a गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीन्महात्मनः
2478 1047015c आश्रमो दिव्यसंकाशः सुरैरपि सुपूजितः
2479 1047016a स चेह तप आतिष्ठदहल्यासहितः पुरा
2480 1047016c वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्र महायशः
2481 1047017a तस्यान्तरं विदित्वा तु सहस्राक्षः शचीपतिः
2482 1047017c मुनिवेषधरोऽहल्यामिदं वचनमब्रवीत्
2483 1047018a ऋतुकालं प्रतीक्षन्ते नार्थिनः सुसमाहिते
2484 1047018c संगमं त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे
2485 1047019a मुनिवेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनन्दन
2486 1047019c मतिं चकार दुर्मेधा देवराजकुतूहलात्
2487 1047020a अथाब्रवीत्सुरश्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना
2488 1047020c कृतार्थोऽसि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो
2489 1047020e आत्मानं मां च देवेश सर्वदा रक्ष मानदः
2490 1047021a इन्द्रस्तु प्रहसन्वाक्यमहल्यामिदमब्रवीत्
2491 1047021c सुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्
2492 1047022a एवं संगम्य तु तया निश्चक्रामोटजात्ततः
2493 1047022c स संभ्रमात्त्वरन्राम शङ्कितो गौतमं प्रति
2494 1047023a गौतमं स ददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिम्
2495 1047023c देवदानवदुर्धर्षं तपोबलसमन्वितम्
2496 1047023e तीर्थोदकपरिक्लिन्नं दीप्यमानमिवानलम्
2497 1047023g गृहीतसमिधं तत्र सकुशं मुनिपुङ्गवम्
2498 1047024a दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रस्तो विषण्णवदनोऽभवत्
2499 1047025a अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेषधरं मुनिः
2500 1047025c दुर्वृत्तं वृत्तसंपन्नो रोषाद्वचनमब्रवीत्
2501 1047026a मम रूपं समास्थाय कृतवानसि दुर्मते
2502 1047026c अकर्तव्यमिदं यस्माद्विफलस्त्वं भविष्यति
2503 1047027a गौतमेनैवमुक्तस्य सरोषेण महात्मना
2504 1047027c पेततुर्वृषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्
2505 1047028a तथा शप्त्वा स वै शक्रं भार्यामपि च शप्तवान्
2506 1047028c इह वर्षसहस्राणि बहूनि त्वं निवत्स्यसि
2507 1047029a वायुभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी
2508 1047029c अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमेऽस्मिन्निवत्स्यसि
2509 1047030a यदा चैतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः
2510 1047030c आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि
2511 1047031a तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोहविवर्जिता
2512 1047031c मत्सकाशे मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि
2513 1047032a एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम्
2514 1047032c इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते
2515 1047032e हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः
2516 1048001a अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्निपुरोगमान्
2517 1048001c अब्रवीत्त्रस्तवदनः सर्षिसंघान्सचारणान्
2518 1048002a कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मनः
2519 1048002c क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यमिदं कृतम्
2520 1048003a अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्सा च निराकृता
2521 1048003c शापमोक्षेण महता तपोऽस्यापहृतं मया
2522 1048004a तन्मां सुरवराः सर्वे सर्षिसंघाः सचारणाः
2523 1048004c सुरसाह्यकरं सर्वे सफलं कर्तुमर्हथ
2524 1048005a शतक्रतोर्वचः श्रुत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः
2525 1048005c पितृदेवानुपेत्याहुः सह सर्वैर्मरुद्गणैः
2526 1048006a अयं मेषः सवृषणः शक्रो ह्यवृषणः कृतः
2527 1048006c मेषस्य वृषणौ गृह्य शक्रायाशु प्रयच्छत
2528 1048007a अफलस्तु कृतो मेषः परां तुष्टिं प्रदास्यति
2529 1048007c भवतां हर्षणार्थाय ये च दास्यन्ति मानवाः
2530 1048008a अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः
2531 1048008c उत्पाट्य मेषवृषणौ सहस्राक्षे न्यवेदयन्
2532 1048009a तदा प्रभृति काकुत्स्थ पितृदेवाः समागताः
2533 1048009c अफलान्भुञ्जते मेषान्फलैस्तेषामयोजयन्
2534 1048010a इन्द्रस्तु मेषवृषणस्तदा प्रभृति राघव
2535 1048010c गौतमस्य प्रभावेन तपसश्च महात्मनः
2536 1048011a तदागच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः
2537 1048011c तारयैनां महाभागामहल्यां देवरूपिणीम्
2538 1048012a विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः
2539 1048012c विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रमं प्रविवेश ह
2540 1048013a ददर्श च महाभागां तपसा द्योतितप्रभाम्
2541 1048013c लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां सुरासुरैः
2542 1048014a प्रयत्नान्निर्मितां धात्रा दिव्यां मायामयीमिव
2543 1048014c धूमेनाभिपरीताङ्गीं पूर्णचन्द्रप्रभामिव
2544 1048015a सतुषारावृतां साभ्रां पूर्णचन्द्रप्रभामिव
2545 1048015c मध्येऽम्भसो दुराधर्षां दीप्तां सूर्यप्रभामिव
2546 1048016a स हि गौतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभूव ह
2547 1048016c त्रयाणामपि लोकानां यावद्रामस्य दर्शनम्
2548 1048017a राघवौ तु ततस्तस्याः पादौ जगृहतुस्तदा
2549 1048017c स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा च तौ
2550 1048018a पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता
2551 1048018c प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कर्मणा
2552 1048019a पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद्देवदुन्दुभिनिस्वनैः
2553 1048019c गन्धर्वाप्सरसां चापि महानासीत्समागमः
2554 1048020a साधु साध्विति देवास्तामहल्यां समपूजयन्
2555 1048020c तपोबलविशुद्धाङ्गीं गौतमस्य वशानुगाम्
2556 1048021a गौतमोऽपि महातेजा अहल्यासहितः सुखी
2557 1048021c रामं संपूज्य विधिवत्तपस्तेपे महातपाः
2558 1048022a रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनेः
2559 1048022c सकाशाद्विधिवत्प्राप्य जगाम मिथिलां ततः
2560 1049001a ततः प्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह
2561 1049001c विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्
2562 1049002a रामस्तु मुनिशार्दूलमुवाच सहलक्ष्मणः
2563 1049002c साध्वी यज्ञसमृद्धिर्हि जनकस्य महात्मनः
2564 1049003a बहूनीह सहस्राणि नानादेशनिवासिनाम्
2565 1049003c ब्राह्मणानां महाभाग वेदाध्ययनशालिनाम्
2566 1049004a ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते शकटीशतसंकुलाः
2567 1049004c देशो विधीयतां ब्रह्मन्यत्र वत्स्यामहे वयम्
2568 1049005a रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः
2569 1049005c निवेशमकरोद्देशे विविक्ते सलिलायुते
2570 1049006a विश्वामित्रं मुनिश्रेष्ठं श्रुत्वा स नृपतिस्तदा
2571 1049006c शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितमनिन्दितम्
2572 1049007a ऋत्विजोऽपि महात्मानस्त्वर्घ्यमादाय सत्वरम्
2573 1049007c विश्वामित्राय धर्मेण ददुर्मन्त्रपुरस्कृतम्
2574 1049008a प्रतिगृह्य तु तां पूजां जनकस्य महात्मनः
2575 1049008c पप्रच्छ कुशलं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्
2576 1049009a स तांश्चापि मुनीन्पृष्ट्वा सोपाध्याय पुरोधसः
2577 1049009c यथान्यायं ततः सर्वैः समागच्छत्प्रहृष्टवान्
2578 1049010a अथ राजा मुनिश्रेष्ठं कृताञ्जलिरभाषत
2579 1049010c आसने भगवानास्तां सहैभिर्मुनिसत्तमैः
2580 1049011a जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनिः
2581 1049011c पुरोधा ऋत्विजश्चैव राजा च सह मन्त्रिभिः
2582 1049012a आसनेषु यथान्यायमुपविष्टान्समन्ततः
2583 1049012c दृष्ट्वा स नृपतिस्तत्र विश्वामित्रमथाब्रवीत्
2584 1049013a अद्य यज्ञसमृद्धिर्मे सफला दैवतैः कृता
2585 1049013c अद्य यज्ञफलं प्राप्तं भगवद्दर्शनान्मया
2586 1049014a धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगव
2587 1049014c यज्ञोपसदनं ब्रह्मन्प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह
2588 1049015a द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे शेषमाहुर्मनीषिणः
2589 1049015c ततो भागार्थिनो देवान्द्रष्टुमर्हसि कौशिक
2590 1049016a इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं प्रहृष्टवदनस्तदा
2591 1049016c पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राञ्जलिः प्रयतो नृपः
2592 1049017a इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्यपराक्रमौ
2593 1049017c गजसिंहगती वीरौ शार्दूलवृषभोपमौ
2594 1049018a पद्मपत्रविशालाक्षौ खड्गतूणीधनुर्धरौ
2595 1049018c अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनौ
2596 1049019a यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ
2597 1049019c कथं पद्भ्यामिह प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने
2598 1049020a वरायुधधरौ वीरौ कस्य पुत्रौ महामुने
2599 1049020c भूषयन्ताविमं देशं चन्द्रसूर्याविवाम्बरम्
2600 1049021a परस्परस्य सदृशौ प्रमाणेङ्गितचेष्टितैः
2601 1049021c काकपक्षधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः
2602 1049022a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः
2603 1049022c न्यवेदयन्महात्मानौ पुत्रौ दशरथस्य तौ
2604 1049023a सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं तथा
2605 1049023c तच्चागमनमव्यग्रं विशालायाश्च दर्शनम्
2606 1049024a अहल्यादर्शनं चैव गौतमेन समागमम्
2607 1049024c महाधनुषि जिज्ञासां कर्तुमागमनं तथा
2608 1049025a एतत्सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने
2609 1049025c निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः
2610 1050001a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः
2611 1050001c हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो महातपाः
2612 1050002a गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतितप्रभः
2613 1050002c रामसंदर्शनादेव परं विस्मयमागतः
2614 1050003a स तौ निषण्णौ संप्रेक्ष्य सुखासीनौ नृपात्मजौ
2615 1050003c शतानन्दो मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रमथाब्रवीत्
2616 1050004a अपि ते मुनिशार्दूल मम माता यशस्विनी
2617 1050004c दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता
2618 1050005a अपि रामे महातेजो मम माता यशस्विनी
2619 1050005c वन्यैरुपाहरत्पूजां पूजार्हे सर्वदेहिनाम्
2620 1050006a अपि रामाय कथितं यथावृत्तं पुरातनम्
2621 1050006c मम मातुर्महातेजो देवेन दुरनुष्ठितम्
2622 1050007a अपि कौशिक भद्रं ते गुरुणा मम संगता
2623 1050007c माता मम मुनिश्रेष्ठ रामसंदर्शनादितः
2624 1050008a अपि मे गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज
2625 1050008c इहागतो महातेजाः पूजां प्राप्य महात्मनः
2626 1050009a अपि शान्तेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मज
2627 1050009c इहागतेन रामेण प्रयतेनाभिवादितः
2628 1050010a तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महामुनिः
2629 1050010c प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्
2630 1050011a नातिक्रान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यं कृतं मया
2631 1050011c संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणेव रेणुका
2632 1050012a तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः
2633 1050012c शतानन्दो महातेजा रामं वचनमब्रवीत्
2634 1050013a स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव
2635 1050013c विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिमपराजितम्
2636 1050014a अचिन्त्यकर्मा तपसा ब्रह्मर्षिरमितप्रभः
2637 1050014c विश्वामित्रो महातेजा वेत्स्येनं परमां गतिम्
2638 1050015a नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन
2639 1050015c गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते येन तप्तं महत्तपः
2640 1050016a श्रूयतां चाभिदास्यामि कौशिकस्य महात्मनः
2641 1050016c यथाबलं यथावृत्तं तन्मे निगदतः शृणु
2642 1050017a राजाभूदेष धर्मात्मा दीर्घ कालमरिंदमः
2643 1050017c धर्मज्ञः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः
2644 1050018a प्रजापतिसुतस्त्वासीत्कुशो नाम महीपतिः
2645 1050018c कुशस्य पुत्रो बलवान्कुशनाभः सुधार्मिकः
2646 1050019a कुशनाभसुतस्त्वासीद्गाधिरित्येव विश्रुतः
2647 1050019c गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः
2648 1050020a विश्वमित्रो महातेजाः पालयामास मेदिनीम्
2649 1050020c बहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत्
2650 1050021a कदाचित्तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम्
2651 1050021c अक्षौहिणीपरिवृतः परिचक्राम मेदिनीम्
2652 1050022a नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च तथा गिरीन्
2653 1050022c आश्रमान्क्रमशो राजा विचरन्नाजगामह
2654 1050023a वसिष्ठस्याश्रमपदं नानापुष्पफलद्रुमम्
2655 1050023c नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितम्
2656 1050024a देवदानवगन्धर्वैः किंनरैरुपशोभितम्
2657 1050024c प्रशान्तहरिणाकीर्णं द्विजसंघनिषेवितम्
2658 1050025a ब्रह्मर्षिगणसंकीर्णं देवर्षिगणसेवितम्
2659 1050025c तपश्चरणसंसिद्धैरग्निकल्पैर्महात्मभिः
2660 1050026a सततं संकुलं श्रीमद्ब्रह्मकल्पैर्महात्मभिः
2661 1050026c अब्भक्षैर्वायुभक्षैश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा
2662 1050027a फलमूलाशनैर्दान्तैर्जितरोषैर्जितेन्द्रियैः
2663 1050027c ऋषिभिर्वालखिल्यैश्च जपहोमपरायणैः
2664 1050028a वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकमिवापरम्
2665 1050028c ददर्श जयतां श्रेष्ठ विश्वामित्रो महाबलः
2666 1051001a स दृष्ट्वा परमप्रीतो विश्वामित्रो महाबलः
2667 1051001c प्रणतो विनयाद्वीरो वसिष्ठं जपतां वरम्
2668 1051002a स्वागतं तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना
2669 1051002c आसनं चास्य भगवान्वसिष्ठो व्यादिदेश ह
2670 1051003a उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते
2671 1051003c यथान्यायं मुनिवरः फलमूलमुपाहरत्
2672 1051004a प्रतिगृह्य च तां पूजां वसिष्ठाद्राजसत्तमः
2673 1051004c तपोऽग्निहोत्रशिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छत
2674 1051005a विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तथा
2675 1051005c सर्वत्र कुशलं चाह वसिष्ठो राजसत्तमम्
2676 1051006a सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपाः
2677 1051006c पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः
2678 1051007a कच्चित्ते कुशलं राजन्कच्चिद्धर्मेण रञ्जयन्
2679 1051007c प्रजाः पालयसे राजन्राजवृत्तेन धार्मिक
2680 1051008a कच्चित्ते सुभृता भृत्याः कच्चित्तिष्ठन्ति शासने
2681 1051008c कच्चित्ते विजिताः सर्वे रिपवो रिपुसूदन
2682 1051009a कच्चिद्बले च कोशे च मित्रेषु च परंतप
2683 1051009c कुशलं ते नरव्याघ्र पुत्रपौत्रे तथानघ
2684 1051010a सर्वत्र कुशलं राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत्
2685 1051010c विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितः
2686 1051011a कृत्वोभौ सुचिरं कालं धर्मिष्ठौ ताः कथाः शुभाः
2687 1051011c मुदा परमया युक्तौ प्रीयेतां तौ परस्परम्
2688 1051012a ततो वसिष्ठो भगवान्कथान्ते रघुनन्दन
2689 1051012c विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच प्रहसन्निव
2690 1051013a आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबल
2691 1051013c तव चैवाप्रमेयस्य यथार्हं संप्रतीच्छ मे
2692 1051014a सत्क्रियां तु भवानेतां प्रतीच्छतु मयोद्यताम्
2693 1051014c राजंस्त्वमतिथिश्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः
2694 1051015a एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः
2695 1051015c कृतमित्यब्रवीद्राजा पूजावाक्येन मे त्वया
2696 1051016a फलमूलेन भगवन्विद्यते यत्तवाश्रमे
2697 1051016c पाद्येनाचमनीयेन भगवद्दर्शनेन च
2698 1051017a सर्वथा च महाप्राज्ञ पूजार्हेण सुपूजितः
2699 1051017c गमिष्यामि नमस्तेऽस्तु मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा
2700 1051018a एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठः पुनरेव हि
2701 1051018c न्यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः
2702 1051019a बाढमित्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाच ह
2703 1051019c यथा प्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिसत्तम
2704 1051020a एवमुक्तो महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः
2705 1051020c आजुहाव ततः प्रीतः कल्माषीं धूतकल्मषः
2706 1051021a एह्येहि शबले क्षिप्रं शृणु चापि वचो मम
2707 1051021c सबलस्यास्य राजर्षेः कर्तुं व्यवसितोऽस्म्यहम्
2708 1051021e भोजनेन महार्हेण सत्कारं संविधत्स्व मे
2709 1051022a यस्य यस्य यथाकामं षड्रसेष्वभिपूजितम्
2710 1051022c तत्सर्वं कामधुग्दिव्ये अभिवर्षकृते मम
2711 1051023a रसेनान्नेन पानेन लेह्यचोष्येण संयुतम्
2712 1051023c अन्नानां निचयं सर्वं सृजस्व शबले त्वर
2713 1052001a एवमुक्ता वसिष्ठेन शबला शत्रुसूदन
2714 1052001c विदधे कामधुक्कामान्यस्य यस्य यथेप्सितम्
2715 1052002a इक्षून्मधूंस्तथा लाजान्मैरेयांश्च वरासवान्
2716 1052002c पानानि च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चावचांस्तथा
2717 1052003a उष्णाढ्यस्यौदनस्यापि राशयः पर्वतोपमाः
2718 1052003c मृष्टान्नानि च सूपाश्च दधिकुल्यास्तथैव च
2719 1052004a नानास्वादुरसानां च षाडवानां तथैव च
2720 1052004c भाजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः
2721 1052005a सर्वमासीत्सुसंतुष्टं हृष्टपुष्टजनाकुलम्
2722 1052005c विश्वामित्रबलं राम वसिष्ठेनाभितर्पितम्
2723 1052006a विश्वामित्रोऽपि राजर्षिर्हृष्टपुष्टस्तदाभवत्
2724 1052006c सान्तः पुरवरो राजा सब्राह्मणपुरोहितः
2725 1052007a सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूजितस्तदा
2726 1052007c युक्तः परेण हर्षेण वसिष्ठमिदमब्रवीत्
2727 1052008a पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन्पूजार्हेण सुसत्कृतः
2728 1052008c श्रूयतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद
2729 1052009a गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम
2730 1052009c रत्नं हि भगवन्नेतद्रत्नहारी च पार्थिवः
2731 1052009e तस्मान्मे शबलां देहि ममैषा धर्मतो द्विज
2732 1052010a एवमुक्तस्तु भगवान्वसिष्ठो मुनिसत्तमः
2733 1052010c विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिम्
2734 1052011a नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवाम्
2735 1052011c राजन्दास्यामि शबलां राशिभी रजतस्य वा
2736 1052012a न परित्यागमर्हेयं मत्सकाशादरिंदम
2737 1052012c शाश्वती शबला मह्यं कीर्तिरात्मवतो यथा
2738 1052013a अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च
2739 1052013c आयत्तमग्निहोत्रं च बलिर्होमस्तथैव च
2740 1052014a स्वाहाकारवषट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा
2741 1052014c आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः
2742 1052015a सर्व स्वमेतत्सत्येन मम तुष्टिकरी सदा
2743 1052015c कारणैर्बहुभी राजन्न दास्ये शबलां तव
2744 1052016a वसिष्ठेनैवमुक्तस्तु विश्वामित्रोऽब्रवीत्ततः
2745 1052016c संरब्धतरमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः
2746 1052017a हैरण्यकक्ष्याग्रैवेयान्सुवर्णाङ्कुशभूषितान्
2747 1052017c ददामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि चतुर्दश
2748 1052018a हैरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजाम्
2749 1052018c ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान्
2750 1052019a हयानां देशजातानां कुलजानां महौजसाम्
2751 1052019c सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रत
2752 1052020a नानावर्णविभक्तानां वयःस्थानां तथैव च
2753 1052020c ददाम्येकां गवां कोटिं शबला दीयतां मम
2754 1052021a एवमुक्तस्तु भगवान्विश्वामित्रेण धीमता
2755 1052021c न दास्यामीति शबलां प्राह राजन्कथंचन
2756 1052022a एतदेव हि मे रत्नमेतदेव हि मे धनम्
2757 1052022c एतदेव हि सर्वस्वमेतदेव हि जीवितम्
2758 1052023a दर्शश्च पूर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणाः
2759 1052023c एतदेव हि मे राजन्विविधाश्च क्रियास्तथा
2760 1052024a अदोमूलाः क्रियाः सर्वा मम राजन्न संशयः
2761 1052024c बहूनां किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम्
2762 1053001a कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः
2763 1053001c तदास्य शबलां राम विश्वामित्रोऽन्वकर्षत
2764 1053002a नीयमाना तु शबला राम राज्ञा महात्मना
2765 1053002c दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककर्शिता
2766 1053003a परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना
2767 1053003c याहं राजभृतैर्दीना ह्रियेयं भृशदुःखिता
2768 1053004a किं मयापकृतं तस्य महर्षेर्भावितात्मनः
2769 1053004c यन्मामनागसं भक्तामिष्टां त्यजति धार्मिकः
2770 1053005a इति सा चिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः
2771 1053005c जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमौजसं
2772 1053006a निर्धूय तांस्तदा भृत्याञ्शतशः शत्रुसूदन
2773 1053006c जगामानिलवेगेन पादमूलं महात्मनः
2774 1053007a शबला सा रुदन्ती च क्रोशन्ती चेदमब्रवीत्
2775 1053007c वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा मेघदुन्दुभिराविणी
2776 1053008a भगवन्किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुत
2777 1053008c यस्माद्राजभृता मां हि नयन्ते त्वत्सकाशतः
2778 1053009a एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिरिदं वचनमब्रवीत्
2779 1053009c शोकसंतप्तहृदयां स्वसारमिव दुःखिताम्
2780 1053010a न त्वां त्यजामि शबले नापि मेऽपकृतं त्वया
2781 1053010c एष त्वां नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः
2782 1053011a न हि तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वद्य विशेषतः
2783 1053011c बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च
2784 1053012a इयमक्षौहिणीपूर्णा सवाजिरथसंकुला
2785 1053012c हस्तिध्वजसमाकीर्णा तेनासौ बलवत्तरः
2786 1053013a एवमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्
2787 1053013c वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मर्षिममितप्रभम्
2788 1053014a न बलं क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणो बलवत्तरः
2789 1053014c ब्रह्मन्ब्रह्मबलं दिव्यं क्षत्रात्तु बलवत्तरम्
2790 1053015a अप्रमेयबलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः
2791 1053015c विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तव दुरासदम्
2792 1053016a नियुङ्क्ष्व मां महातेजस्त्वद्ब्रह्मबलसंभृताम्
2793 1053016c तस्य दर्पं बलं यत्तन्नाशयामि दुरात्मनः
2794 1053017a इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठः सुमहायशाः
2795 1053017c सृजस्वेति तदोवाच बलं परबलारुजम्
2796 1053018a तस्या हुम्भारवोत्सृष्टाः पह्लवाः शतशो नृप
2797 1053018c नाशयन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः
2798 1053019a स राजा परमक्रुद्धः क्रोधविस्फारितेक्षणः
2799 1053019c पह्लवान्नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि
2800 1053020a विश्वामित्रार्दितान्दृष्ट्वा पह्लवाञ्शतशस्तदा
2801 1053020c भूय एवासृजद्घोराञ्शकान्यवनमिश्रितान्
2802 1053021a तैरासीत्संवृता भूमिः शकैर्यवनमिश्रितैः
2803 1053021c प्रभावद्भिर्महावीर्यैर्हेमकिञ्जल्कसंनिभैः
2804 1053022a दीर्घासिपट्टिशधरैर्हेमवर्णाम्बरावृतैः
2805 1053022c निर्दग्धं तद्बलं सर्वं प्रदीप्तैरिव पावकैः
2806 1053023a ततोऽस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोच ह
2807 1054001a ततस्तानाकुलान्दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान्
2808 1054001c वसिष्ठश्चोदयामास कामधुक्सृज योगतः
2809 1054002a तस्या हुम्भारवाज्जाताः काम्बोजा रविसंनिभाः
2810 1054002c ऊधसस्त्वथ संजाताः पह्लवाः शस्त्रपाणयः
2811 1054003a योनिदेशाच्च यवनः शकृद्देशाच्छकास्तथा
2812 1054003c रोमकूपेषु मेच्छाश्च हरीताः सकिरातकाः
2813 1054004a तैस्तन्निषूदितं सैन्यं विश्वमित्रस्य तत्क्षणात्
2814 1054004c सपदातिगजं साश्वं सरथं रघुनन्दन
2815 1054005a दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना
2816 1054005c विश्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम्
2817 1054006a अभ्यधावत्सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जपतां वरम्
2818 1054006c हुंकारेणैव तान्सर्वान्निर्ददाह महानृषिः
2819 1054007a ते साश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना
2820 1054007c भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्रसुतास्तदा
2821 1054008a दृष्ट्वा विनाशितान्पुत्रान्बलं च सुमहायशाः
2822 1054008c सव्रीडश्चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रोऽभवत्तदा
2823 1054009a संदुर इव निर्वेगो भग्नदंष्ट्र इवोरगः
2824 1054009c उपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः
2825 1054010a हतपुत्रबलो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः
2826 1054010c हतदर्पो हतोत्साहो निर्वेदं समपद्यत
2827 1054011a स पुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च
2828 1054011c पृथिवीं क्षत्रधर्मेण वनमेवान्वपद्यत
2829 1054012a स गत्वा हिमवत्पार्श्वं किंनरोरगसेवितम्
2830 1054012c महादेवप्रसादार्थं तपस्तेपे महातपाः
2831 1054013a केनचित्त्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः
2832 1054013c दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिम्
2833 1054014a किमर्थं तप्यसे राजन्ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्
2834 1054014c वरदोऽस्मि वरो यस्ते काङ्क्षितः सोऽभिधीयताम्
2835 1054015a एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः
2836 1054015c प्रणिपत्य महादेवमिदं वचनमब्रवीत्
2837 1054016a यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ
2838 1054016c साङ्गोपाङ्गोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्
2839 1054017a यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु
2840 1054017c गन्धर्वयक्षरक्षःसु प्रतिभान्तु ममानघ
2841 1054018a तव प्रसादाद्भवतु देवदेव ममेप्सितम्
2842 1054018c एवमस्त्विति देवेशो वाक्यमुक्त्वा दिवं गतः
2843 1054019a प्राप्य चास्त्राणि राजर्षिर्विश्वामित्रो महाबलः
2844 1054019c दर्पेण महता युक्तो दर्पपूर्णोऽभवत्तदा
2845 1054020a विवर्धमानो वीर्येण समुद्र इव पर्वणि
2846 1054020c हतमेव तदा मेने वसिष्ठमृषिसत्तमम्
2847 1054021a ततो गत्वाश्रमपदं मुमोचास्त्राणि पार्थिवः
2848 1054021c यैस्तत्तपोवनं सर्वं निर्दग्धं चास्त्रतेजसा
2849 1054022a उदीर्यमाणमस्त्रं तद्विश्वामित्रस्य धीमतः
2850 1054022c दृष्ट्वा विप्रद्रुता भीता मुनयः शतशो दिशः
2851 1054023a वसिष्ठस्य च ये शिष्यास्तथैव मृगपक्षिणः
2852 1054023c विद्रवन्ति भयाद्भीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः
2853 1054024a वसिष्ठस्याश्रमपदं शून्यमासीन्महात्मनः
2854 1054024c मुहूर्तमिव निःशब्दमासीदीरिणसंनिभम्
2855 1054025a वदतो वै वसिष्ठस्य मा भैष्टेति मुहुर्मुहुः
2856 1054025c नाशयाम्यद्य गाधेयं नीहारमिव भास्करः
2857 1054026a एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः
2858 1054026c विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषमिदमब्रवीत्
2859 1054027a आश्रमं चिरसंवृद्धं यद्विनाशितवानसि
2860 1054027c दुराचारोऽसि यन्मूढ तस्मात्त्वं न भविष्यसि
2861 1054028a इत्युक्त्वा परमक्रुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः
2862 1054028c विधूम इव कालाग्निर्यमदण्डमिवापरम्
2863 1055001a एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः
2864 1055001c आग्नेयमस्त्रमुत्क्षिप्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्
2865 1055002a वसिष्ठो भगवान्क्रोधादिदं वचनमब्रवीत्
2866 1055003a क्षत्रबन्धो स्थितोऽस्म्येष यद्बलं तद्विदर्शय
2867 1055003c नाशयाम्येष ते दर्पं शस्त्रस्य तव गाधिज
2868 1055004a क्व च ते क्षत्रियबलं क्व च ब्रह्मबलं महत्
2869 1055004c पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन
2870 1055005a तस्यास्त्रं गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम्
2871 1055005c ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेर्वेग इवाम्भसा
2872 1055006a वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा
2873 1055006c ऐषीकं चापि चिक्षेप रुषितो गाधिनन्दनः
2874 1055007a मानवं मोहनं चैव गान्धर्वं स्वापनं तथा
2875 1055007c जृम्भणं मोहनं चैव संतापनविलापने
2876 1055008a शोषणं दारणं चैव वज्रमस्त्रं सुदुर्जयम्
2877 1055008c ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च
2878 1055009a पिनाकास्त्रं च दयितं शुष्कार्द्रे अशनी तथा
2879 1055009c दण्डास्त्रमथ पैशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च
2880 1055010a धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च
2881 1055010c वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं हयशिरस्तथा
2882 1055011a शक्तिद्वयं च चिक्षेप कङ्कालं मुसलं तथा
2883 1055011c वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणम्
2884 1055012a त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कापालमथ कङ्कणम्
2885 1055012c एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन
2886 1055013a वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत्
2887 1055013c तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः
2888 1055014a तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान्गाधिनन्दनः
2889 1055014c तदस्त्रमुद्यतं दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः
2890 1055015a देवर्षयश्च संभ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः
2891 1055015c त्रैलोक्यमासीत्संत्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते
2892 1055016a तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा
2893 1055016c वसिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदण्डेन राघव
2894 1055017a ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः
2895 1055017c त्रैलोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत्सुदारुणम्
2896 1055018a रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः
2897 1055018c मरीच्य इव निष्पेतुरग्नेर्धूमाकुलार्चिषः
2898 1055019a प्राज्वलद्ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः
2899 1055019c विधूम इव कालाग्निर्यमदण्ड इवापरः
2900 1055020a ततोऽस्तुवन्मुनिगणा वसिष्ठं जपतां वरम्
2901 1055020c अमोघं ते बलं ब्रह्मंस्तेजो धारय तेजसा
2902 1055021a निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन्विश्वामित्रो महातपाः
2903 1055021c प्रसीद जपतां श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः
2904 1055022a एवमुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महातपाः
2905 1055022c विश्वामित्रोऽपि निकृतो विनिःश्वस्येदमब्रवीत्
2906 1055023a धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्
2907 1055023c एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे
2908 1055024a तदेतत्समवेक्ष्याहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः
2909 1055024c तपो महत्समास्थास्ये यद्वै ब्रह्मत्वकारकम्
2910 1056001a ततः संतप्तहृदयः स्मरन्निग्रहमात्मनः
2911 1056001c विनिःश्वस्य विनिःश्वस्य कृतवैरो महात्मना
2912 1056002a स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव
2913 1056002c तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपाः
2914 1056002e फलमूलाशनो दान्तश्चचार परमं तपः
2915 1056003a अथास्य जज्ञिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः
2916 1056003c हविष्पन्दो मधुष्पन्दो दृढनेत्रो महारथः
2917 1056004a पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मा लोकपितामहः
2918 1056004c अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्
2919 1056005a जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज
2920 1056005c अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिरिति विद्महे
2921 1056006a एवमुक्त्वा महातेजा जगाम सह दैवतैः
2922 1056006c त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः
2923 1056007a विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा ह्रिया किंचिदवाङ्मुखः
2924 1056007c दुःखेन महताविष्टः समन्युरिदमब्रवीत्
2925 1056008a तपश्च सुमहत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः
2926 1056008c देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपःफलम्
2927 1056009a एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः
2928 1056009c तपश्चचार काकुत्स्थ परमं परमात्मवान्
2929 1056010a एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः
2930 1056010c त्रिशङ्कुरिति विख्यात इक्ष्वाकु कुलनन्दनः
2931 1056011a तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव
2932 1056011c गच्छेयं स्वशरीरेण देवानां परमां गतिम्
2933 1056012a स वसिष्ठं समाहूय कथयामास चिन्तितम्
2934 1056012c अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना
2935 1056013a प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशम्
2936 1056013c वसिष्ठा दीर्घ तपसस्तपो यत्र हि तेपिरे
2937 1056014a त्रिशङ्कुः सुमहातेजाः शतं परमभास्वरम्
2938 1056014c वसिष्ठपुत्रान्ददृशे तप्यमानान्यशस्विनः
2939 1056015a सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान्
2940 1056015c अभिवाद्यानुपूर्व्येण ह्रिया किंचिदवाङ्मुखः
2941 1056015e अब्रवीत्सुमहातेजाः सर्वानेव कृताञ्जलिः
2942 1056016a शरणं वः प्रपद्येऽहं शरण्याञ्शरणागतः
2943 1056016c प्रत्याख्यातोऽस्मि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना
2944 1056017a यष्टुकामो महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्थथ
2945 1056017c गुरुपुत्रानहं सर्वान्नमस्कृत्य प्रसादये
2946 1056018a शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान्
2947 1056018c ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिताः
2948 1056018e सशरीरो यथाहं हि देवलोकमवाप्नुयाम्
2949 1056019a प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः
2950 1056019c गुरुपुत्रानृते सर्वान्नाहं पश्यामि कांचन
2951 1056020a इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः
2952 1056020c तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम
2953 1057001a ततस्त्रिशङ्कोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितम्
2954 1057001c ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिदमब्रवीत्
2955 1057002a प्रत्याख्यातोऽसि दुर्बुद्धे गुरुणा सत्यवादिना
2956 1057002c तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान्
2957 1057003a इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः
2958 1057003c न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः
2959 1057004a अशक्यमिति चोवाच वसिष्ठो भगवानृषिः
2960 1057004c तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्ताः कथं तव
2961 1057005a बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः
2962 1057005c याजने भगवाञ्शक्तस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव
2963 1057006a तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरम्
2964 1057006c स राजा पुनरेवैतानिदं वचनमब्रवीत्
2965 1057007a प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च
2966 1057007c अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्ति वोऽस्तु तपोधनाः
2967 1057008a ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितम्
2968 1057008c शेपुः परमसंक्रुद्धाश्चण्डालत्वं गमिष्यसि
2969 1057008e एवमुक्त्वा महात्मानो विविशुस्ते स्वमाश्रमम्
2970 1057009a अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः
2971 1057009c नीलवस्त्रधरो नीलः परुषो ध्वस्तमूर्धजः
2972 1057009e चित्यमाल्यानुलेपश्च आयसाभरणोऽभवत्
2973 1057010a तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यक्त्वा चण्डालरूपिणम्
2974 1057010c प्राद्रवन्सहिता राम पौरा येऽस्यानुगामिनः
2975 1057011a एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान्
2976 1057011c दह्यमानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम्
2977 1057012a विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतम्
2978 1057012c चण्डालरूपिणं राम मुनिः कारुण्यमागतः
2979 1057013a कारुण्यात्स महातेजा वाक्यं परम धार्मिकः
2980 1057013c इदं जगाद भद्रं ते राजानं घोरदर्शनम्
2981 1057014a किमागमनकार्यं ते राजपुत्र महाबल
2982 1057014c अयोध्याधिपते वीर शापाच्चण्डालतां गतः
2983 1057015a अथ तद्वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालतां गतः
2984 1057015c अब्रवीत्प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्
2985 1057016a प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा गुरुपुत्रैस्तथैव च
2986 1057016c अनवाप्यैव तं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः
2987 1057017a सशरीरो दिवं यायामिति मे सौम्यदर्शनम्
2988 1057017c मया चेष्टं क्रतुशतं तच्च नावाप्यते फलम्
2989 1057018a अनृतं नोक्त पूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन
2990 1057018c कृच्छ्रेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे
2991 1057019a यज्ञैर्बहुविधैरिष्टं प्रजा धर्मेण पालिताः
2992 1057019c गुरवश्च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः
2993 1057020a धर्मे प्रयतमानस्य यज्ञं चाहर्तुमिच्छतः
2994 1057020c परितोषं न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुंगव
2995 1057021a दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्
2996 1057021c दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमा गतिः
2997 1057022a तस्य मे परमार्तस्य प्रसादमभिकाङ्क्षतः
2998 1057022c कर्तुमर्हसि भद्रं ते दैवोपहतकर्मणः
2999 1057023a नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यः शरणमस्ति मे
3000 1057023c दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि
3001 1058001a उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः
3002 1058001c अब्रवीन्मधुरं वाक्यं साक्षाच्चण्डालरूपिणम्
3003 1058002a इक्ष्वाको स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकम्
3004 1058002c शरणं ते भविष्यामि मा भैषीर्नृपपुंगव
3005 1058003a अहमामन्त्रये सर्वान्महर्षीन्पुण्यकर्मणः
3006 1058003c यज्ञसाह्यकरान्राजंस्ततो यक्ष्यसि निर्वृतः
3007 1058004a गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते
3008 1058004c अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि
3009 1058005a हस्तप्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तव नरेश्वर
3010 1058005c यस्त्वं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणं गतः
3011 1058006a एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान्परमधार्मिकान्
3012 1058006c व्यादिदेश महाप्राज्ञान्यज्ञसंभारकारणात्
3013 1058007a सर्वाञ्शिष्यान्समाहूय वाक्यमेतदुवाच ह
3014 1058008a सर्वानृषिवरान्वत्सा आनयध्वं ममाज्ञया
3015 1058008c सशिष्यान्सुहृदश्चैव सर्त्विजः सुबहुश्रुतान्
3016 1058009a यदन्यो वचनं ब्रूयान्मद्वाक्यबलचोदितः
3017 1058009c तत्सर्वमखिलेनोक्तं ममाख्येयमनादृतम्
3018 1058010a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तदाज्ञया
3019 1058010c आजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः
3020 1058011a ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलिततेजसं
3021 1058011c ऊचुश्च वचनं सर्वे सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम्
3022 1058012a श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः
3023 1058012c सर्वदेशेषु चागच्छन्वर्जयित्वा महोदयम्
3024 1058013a वासिष्ठं तच्छतं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरम्
3025 1058013c यदाह वचनं सर्वं शृणु त्वं मुनिपुंगव
3026 1058014a क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः
3027 1058014c कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः
3028 1058015a ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चण्डालभोजनम्
3029 1058015c कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः
3030 1058016a एतद्वचनं नैष्ठुर्यमूचुः संरक्तलोचनाः
3031 1058016c वासिष्ठा मुनिशार्दूल सर्वे ते समहोदयाः
3032 1058017a तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगवः
3033 1058017c क्रोधसंरक्तनयनः सरोषमिदमब्रवीत्
3034 1058018a यद्दूषयन्त्यदुष्टं मां तप उग्रं समास्थितम्
3035 1058018c भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः
3036 1058019a अद्य ते कालपाशेन नीता वैवस्वतक्षयम्
3037 1058019c सप्तजातिशतान्येव मृतपाः सन्तु सर्वशः
3038 1058020a श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निर्घृणाः
3039 1058020c विकृताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्त्विमान्
3040 1058021a महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मामदूष्यं ह्यदूषयत्
3041 1058021c दूषिटः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति
3042 1058022a प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः
3043 1058022c दीर्घकालं मम क्रोधाद्दुर्गतिं वर्तयिष्यति
3044 1058023a एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः
3045 1058023c विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः
3046 1059001a तपोबलहतान्कृत्वा वासिष्ठान्समहोदयान्
3047 1059001c ऋषिमध्ये महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत
3048 1059002a अयमिक्ष्वाकुदायादस्त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः
3049 1059002c धर्मिष्ठश्च वदान्यश्च मां चैव शरणं गतः
3050 1059002e स्वेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया
3051 1059003a यथायं स्वशरीरेण देवलोकं गमिष्यति
3052 1059003c तथा प्रवर्त्यतां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह
3053 1059004a विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः
3054 1059004c ऊचुः समेत्य सहिता धर्मज्ञा धर्मसंहितम्
3055 1059005a अयं कुशिकदायादो मुनिः परमकोपनः
3056 1059005c यदाह वचनं सम्यगेतत्कार्यं न संशयः
3057 1059006a अग्निकल्पो हि भगवाञ्शापं दास्यति रोषितः
3058 1059006c तस्मात्प्रवर्त्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवम्
3059 1059006e गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा
3060 1059007a ततः प्रवर्त्यतां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठते
3061 1059008a एवमुक्त्वा महर्षयः संजह्रुस्ताः क्रियास्तदा
3062 1059008c याजकाश्च महातेजा विश्वामित्रोऽभवत्क्रतौ
3063 1059009a ऋत्विजश्चानुपूर्व्येण मन्त्रवन्मन्त्रकोविदाः
3064 1059009c चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथाकल्पं यथाविधि
3065 1059010a ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपाः
3066 1059010c चकारावाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः
3067 1059011a नाह्यागमंस्तदाहूता भागार्थं सर्वदेवताः
3068 1059011c ततः क्रोधसमाविष्टो विश्वमित्रो महामुनिः
3069 1059012a स्रुवमुद्यम्य सक्रोधस्त्रिशङ्कुमिदमब्रवीत्
3070 1059012c पश्य मे तपसो वीर्यं स्वार्जितस्य नरेश्वर
3071 1059013a एष त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा
3072 1059013c दुष्प्रापं स्वशरीरेण दिवं गच्छ नराधिप
3073 1059014a स्वार्जितं किंचिदप्यस्ति मया हि तपसः फलम्
3074 1059014c राजंस्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रज
3075 1059015a उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्सशरीरो नरेश्वरः
3076 1059015c दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा
3077 1059016a देवलोकगतं दृष्ट्वा त्रिशङ्कुं पाकशासनः
3078 1059016c सह सर्वैः सुरगणैरिदं वचनमब्रवीत्
3079 1059017a त्रिशङ्को गच्छ भूयस्त्वं नासि स्वर्गकृतालयः
3080 1059017c गुरुशापहतो मूढ पत भूमिमवाक्शिराः
3081 1059018a एवमुक्तो महेन्द्रेण त्रिशङ्कुरपतत्पुनः
3082 1059018c विक्रोशमानस्त्राहीति विश्वामित्रं तपोधनम्
3083 1059019a तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः
3084 1059019c रोषमाहारयत्तीव्रं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्
3085 1059020a ऋषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः
3086 1059020c सृजन्दक्षिणमार्गस्थान्सप्तर्षीनपरान्पुनः
3087 1059021a नक्षत्रमालामपरामसृजत्क्रोधमूर्छितः
3088 1059021c दक्षिणां दिशमास्थाय मुनिमध्ये महायशाः
3089 1059022a सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः
3090 1059022c अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रकः
3091 1059022e दैवतान्यपि स क्रोधात्स्रष्टुं समुपचक्रमे
3092 1059023a ततः परमसंभ्रान्ताः सर्षिसंघाः सुरर्षभाः
3093 1059023c विश्वामित्रं महात्मानमूचुः सानुनयं वचः
3094 1059024a अयं राजा महाभाग गुरुशापपरिक्षतः
3095 1059024c सशरीरो दिवं यातुं नार्हत्येव तपोधन
3096 1059025a तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगवः
3097 1059025c अब्रवीत्सुमहद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः
3098 1059026a सशरीरस्य भद्रं वस्त्रिशङ्कोरस्य भूपतेः
3099 1059026c आरोहणं प्रतिज्ञाय नानृतं कर्तुमुत्सहे
3100 1059027a सर्गोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरस्य शाश्वतः
3101 1059027c नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथ
3102 1059028a यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः
3103 1059028c मत्कृतानि सुराः सर्वे तदनुज्ञातुमर्हथ
3104 1059029a एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यूचुर्मुनिपुंगवम्
3105 1059030a एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः
3106 1059030c गगने तान्यनेकानि वैश्वानरपथाद्बहिः
3107 1059031a नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन्
3108 1059031c अवाक्शिरास्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वमरसंनिभः
3109 1059032a विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरभिष्टुतः
3110 1059032c ऋषिभिश्च महातेजा बाढमित्याह देवताः
3111 1059033a ततो देवा महात्मानो मुनयश्च तपोधनाः
3112 1059033c जग्मुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तम
3113 1060001a विश्वामित्रो महात्माथ प्रस्थितान्प्रेक्ष्य तानृषीन्
3114 1060001c अब्रवीन्नरशार्दूल सर्वांस्तान्वनवासिनः
3115 1060002a महाविघ्नः प्रवृत्तोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशम्
3116 1060002c दिशमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तप्स्यामहे तपः
3117 1060003a पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः
3118 1060003c सुखं तपश्चरिष्यामः परं तद्धि तपोवनम्
3119 1060004a एवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः
3120 1060004c तप उग्रं दुराधर्षं तेपे मूलफलाशनः
3121 1060005a एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिर्नृपः
3122 1060005c अम्बरीष इति ख्यातो यष्टुं समुपचक्रमे
3123 1060006a तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहार ह
3124 1060006c प्रनष्टे तु पशौ विप्रो राजानमिदमब्रवीत्
3125 1060007a पशुरद्य हृतो राजन्प्रनष्टस्तव दुर्नयात्
3126 1060007c अरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर
3127 1060008a प्रायश्चित्तं महद्ध्येतन्नरं वा पुरुषर्षभ
3128 1060008c आनयस्व पशुं शीघ्रं यावत्कर्म प्रवर्तते
3129 1060009a उपाध्याय वचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभ
3130 1060009c अन्वियेष महाबुद्धिः पशुं गोभिः सहस्रशः
3131 1060010a देशाञ्जनपदांस्तांस्तान्नगराणि वनानि च
3132 1060010c आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः
3133 1060011a स पुत्रसहितं तात सभार्यं रघुनन्दन
3134 1060011c भृगुतुन्दे समासीनमृचीकं संददर्श ह
3135 1060012a तमुवाच महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च
3136 1060012c ब्रह्मर्षिं तपसा दीप्तं राजर्षिरमितप्रभः
3137 1060012e पृष्ट्वा सर्वत्र कुशलमृचीकं तमिदं वचः
3138 1060013a गवां शतसहस्रेण विक्रिणीषे सुतं यदि
3139 1060013c पशोरर्थे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भार्गव
3140 1060014a सर्वे परिसृता देशा यज्ञियं न लभे पशुम्
3141 1060014c दातुमर्हसि मूल्येन सुतमेकमितो मम
3142 1060015a एवमुक्तो महातेजा ऋचीकस्त्वब्रवीद्वचः
3143 1060015c नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठं विक्रीणीयां कथंचन
3144 1060016a ऋचीकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्मनाम्
3145 1060016c उवाच नरशार्दूलमम्बरीषं तपस्विनी
3146 1060017a ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनकं नृप
3147 1060018a प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः
3148 1060018c मातॄणां च कनीयांसस्तस्माद्रक्षे कनीयसं
3149 1060019a उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्मुनिपत्न्यां तथैव च
3150 1060019c शुनःशेपः स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत्
3151 1060020a पिता ज्येष्ठमविक्रेयं माता चाह कनीयसं
3152 1060020c विक्रीतं मध्यमं मन्ये राजन्पुत्रं नयस्व माम्
3153 1060021a गवां शतसहस्रेण शुनःशेपं नरेश्वरः
3154 1060021c गृहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन
3155 1060022a अम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः
3156 1060022c शुनःशेपं महातेजा जगामाशु महायशाः
3157 1061001a शुनःशेपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशाः
3158 1061001c व्यश्राम्यत्पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन
3159 1061002a तस्य विश्रममाणस्य शुनःशेपो महायशाः
3160 1061002c पुष्करं श्रेष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्श ह
3161 1061003a विषण्णवदनो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च
3162 1061003c पपाताङ्के मुने राम वाक्यं चेदमुवाच ह
3163 1061004a न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवाः कुतः
3164 1061004c त्रातुमर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुंगव
3165 1061005a त्राता त्वं हि मुनिश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः
3166 1061005c राजा च कृतकार्यः स्यादहं दीर्घायुरव्ययः
3167 1061006a स्वर्गलोकमुपाश्नीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्
3168 1061006c स मे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा
3169 1061006e पितेव पुत्रं धर्मात्मंस्त्रातुमर्हसि किल्बिषात्
3170 1061007a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः
3171 1061007c सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाच ह
3172 1061008a यत्कृते पितरः पुत्राञ्जनयन्ति शुभार्थिनः
3173 1061008c परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः
3174 1061009a अयं मुनिसुतो बालो मत्तः शरणमिच्छति
3175 1061009c अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः
3176 1061010a सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः
3177 1061010c पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः प्रयच्छत
3178 1061011a नाथवांश्च शुनःशेपो यज्ञश्चाविघ्नतो भवेत्
3179 1061011c देवतास्तर्पिताश्च स्युर्मम चापि कृतं वचः
3180 1061012a मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा मधुष्यन्दादयः सुताः
3181 1061012c साभिमानं नरश्रेष्ठ सलीलमिदमब्रुवन्
3182 1061013a कथमात्मसुतान्हित्वा त्रायसेऽन्यसुतं विभो
3183 1061013c अकार्यमिव पश्यामः श्वमांसमिव भोजने
3184 1061014a तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगवः
3185 1061014c क्रोधसंरक्तनयनो व्याहर्तुमुपचक्रमे
3186 1061015a निःसाध्वसमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम्
3187 1061015c अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम्
3188 1061016a श्वमांसभोजिनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु
3189 1061016c पूर्णं वर्षसहस्रं तु पृथिव्यामनुवत्स्यथ
3190 1061017a कृत्वा शापसमायुक्तान्पुत्रान्मुनिवरस्तदा
3191 1061017c शुनःशेपमुवाचार्तं कृत्वा रक्षां निरामयाम्
3192 1061018a पवित्रपाशैरासक्तो रक्तमाल्यानुलेपनः
3193 1061018c वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्भिरग्निमुदाहर
3194 1061019a इमे तु गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक
3195 1061019c अम्बरीषस्य यज्ञेऽस्मिंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि
3196 1061020a शुनःशेपो गृहीत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहितः
3197 1061020c त्वरया राजसिंहं तमम्बरीषमुवाच ह
3198 1061021a राजसिंह महासत्त्व शीघ्रं गच्छावहे सदः
3199 1061021c निवर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुपाहर
3200 1061022a तद्वाक्यमृषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षं समुत्सुकः
3201 1061022c जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाटमतन्द्रितः
3202 1061023a सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणम्
3203 1061023c पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा यूपे तं समबन्धयत्
3204 1061024a स बद्धो वाग्भिरग्र्याभिरभितुष्टाव वै सुरौ
3205 1061024c इन्द्रमिन्द्रानुजं चैव यथावन्मुनिपुत्रकः
3206 1061025a ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्यस्तुतितर्पितः
3207 1061025c दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुनःशेपाय राघव
3208 1061026a स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान्
3209 1061026c फलं बहुगुणं राम सहस्राक्षप्रसादजम्
3210 1061027a विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेपे महातपाः
3211 1061027c पुष्करेषु नरश्रेष्ठ दशवर्षशतानि च
3212 1062001a पूर्णे वर्षसहस्रे तु व्रतस्नातं महामुनिम्
3213 1062001c अभ्यागच्छन्सुराः सर्वे तपःफलचिकीर्षवः
3214 1062002a अब्रवीत्सुमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः
3215 1062002c ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः
3216 1062003a तमेवमुक्त्वा देवेशस्त्रिदिवं पुनरभ्यगात्
3217 1062003c विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत्तपः
3218 1062004a ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः
3219 1062004c पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुं समुपचक्रमे
3220 1062005a तां ददर्श महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः
3221 1062005c रूपेणाप्रतिमां तत्र विद्युतं जलदे यथा
3222 1062006a दृष्ट्वा कन्दर्पवशगो मुनिस्तामिदमब्रवीत्
3223 1062006c अप्सरः स्वागतं तेऽस्तु वस चेह ममाश्रमे
3224 1062006e अनुगृह्णीष्व भद्रं ते मदनेन सुमोहितम्
3225 1062007a इत्युक्ता सा वरारोहा तत्रावासमथाकरोत्
3226 1062007c तपसो हि महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागतः
3227 1062008a तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च पञ्च च राघव
3228 1062008c विश्वामित्राश्रमे सौम्य सुखेन व्यतिचक्रमुः
3229 1062009a अथ काले गते तस्मिन्विश्वामित्रो महामुनिः
3230 1062009c सव्रीड इव संवृत्तश्चिन्ताशोकपरायणः
3231 1062010a बुद्धिर्मुनेः समुत्पन्ना सामर्षा रघुनन्दन
3232 1062010c सर्वं सुराणां कर्मैतत्तपोऽपहरणं महत्
3233 1062011a अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा दश
3234 1062011c काममोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः
3235 1062012a विनिःश्वसन्मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः
3236 1062013a भीतामप्सरसं दृष्ट्वा वेपन्तीं प्राञ्जलिं स्थिताम्
3237 1062013c मेनकां मधुरैर्वाक्यैर्विसृज्य कुशिकात्मजः
3238 1062013e उत्तरं पर्वतं राम विश्वामित्रो जगाम ह
3239 1062014a स कृत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं जेतुकामो महायशाः
3240 1062014c कौशिकीतीरमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्
3241 1062015a तस्य वर्षसहस्रं तु घोरं तप उपासतः
3242 1062015c उत्तरे पर्वते राम देवतानामभूद्भयम्
3243 1062016a अमन्त्रयन्समागम्य सर्वे सर्षिगणाः सुराः
3244 1062016c महर्षिशब्दं लभतां साध्वयं कुशिकात्मजः
3245 1062017a देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः
3246 1062017c अब्रवीन्मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम्
3247 1062018a महर्षे स्वागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः
3248 1062018c महत्त्वमृषिमुख्यत्वं ददामि तव कौशिक
3249 1062019a ब्रह्मणः स वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः
3250 1062019c प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्
3251 1062020a ब्रह्मर्षि शब्दमतुलं स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः
3252 1062020c यदि मे भगवानाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः
3253 1062021a तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत्त्वं जितेन्द्रियः
3254 1062021c यतस्व मुनिशार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः
3255 1062022a विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः
3256 1062022c ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षस्तपश्चरन्
3257 1062023a धर्मे पञ्चतपा भूत्वा वर्षास्वाकाशसंश्रयः
3258 1062023c शिशिरे सलिलस्थायी रात्र्यहानि तपोधनः
3259 1062024a एवं वर्षसहस्रं हि तपो घोरमुपागमत्
3260 1062024c तस्मिन्संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ
3261 1062025a संभ्रमः सुमहानासीत्सुराणां वासवस्य च
3262 1062025c रम्भामप्सरसं शक्रः सह सर्वैर्मरुद्गणैः
3263 1062026a उवाचात्महितं वाक्यमहितं कौशिकस्य च
3264 1063001a सुरकार्यमिदं रम्भे कर्तव्यं सुमहत्त्वया
3265 1063001c लोभनं कौशिकस्येह काममोहसमन्वितम्
3266 1063002a तथोक्ता साप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता
3267 1063002c व्रीडिता प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच सुरेश्वरम्
3268 1063003a अयं सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनिः
3269 1063003c क्रोधमुत्स्रक्ष्यते घोरं मयि देव न संशयः
3270 1063003e ततो हि मे भयं देव प्रसादं कर्तुमर्हसि
3271 1063004a तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिम्
3272 1063004c मा भैषि रम्भे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम्
3273 1063005a कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिरद्रुमे
3274 1063005c अहं कन्दर्पसहितः स्थास्यामि तव पार्श्वतः
3275 1063006a त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरम्
3276 1063006c तमृषिं कौशिकं रम्भे भेदयस्व तपस्विनम्
3277 1063007a सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमम्
3278 1063007c लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता
3279 1063008a कोकिलस्य तु शुश्राव वल्गु व्याहरतः स्वनम्
3280 1063008c संप्रहृष्टेन मनसा तत एनामुदैक्षत
3281 1063009a अथ तस्य च शब्देन गीतेनाप्रतिमेन च
3282 1063009c दर्शनेन च रम्भाया मुनिः संदेहमागतः
3283 1063010a सहस्राक्षस्य तत्कर्म विज्ञाय मुनिपुंगवः
3284 1063010c रम्भां क्रोधसमाविष्टः शशाप कुशिकात्मजः
3285 1063011a यन्मां लोभयसे रम्भे कामक्रोधजयैषिणम्
3286 1063011c दशवर्षसहस्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे
3287 1063012a ब्राह्मणः सुमहातेजास्तपोबलसमन्वितः
3288 1063012c उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्क्रोधकलुषीकृताम्
3289 1063013a एवमुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः
3290 1063013c अशक्नुवन्धारयितुं कोपं संतापमागतः
3291 1063014a तस्य शापेन महता रम्भा शैली तदाभवत्
3292 1063014c वचः श्रुत्वा च कन्दर्पो महर्षेः स च निर्गतः
3293 1063015a कोपेन स महातेजास्तपोऽपहरणे कृते
3294 1063015c इन्द्रियैरजितै राम न लेभे शान्तिमात्मनः
3295 1064001a अथ हैमवतीं राम दिशं त्यक्त्वा महामुनिः
3296 1064001c पूर्वां दिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम्
3297 1064002a मौनं वर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमम्
3298 1064002c चकाराप्रतिमं राम तपः परमदुष्करम्
3299 1064003a पूर्णे वर्षसहस्रे तु काष्ठभूतं महामुनिम्
3300 1064003c विघ्नैर्बहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरमाविशत्
3301 1064004a ततो देवाः सगन्धर्वाः पन्नगासुरराक्षसाः
3302 1064004c मोहितास्तेजसा तस्य तपसा मन्दरश्मयः
3303 1064004e कश्मलोपहताः सर्वे पितामहमथाब्रुवन्
3304 1064005a बहुभिः कारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनिः
3305 1064005c लोभितः क्रोधितश्चैव तपसा चाभिवर्धते
3306 1064006a न ह्यस्य वृजिनं किंचिद्दृश्यते सूक्ष्ममप्यथ
3307 1064006c न दीयते यदि त्वस्य मनसा यदभीप्सितम्
3308 1064006e विनाशयति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरम्
3309 1064006g व्याकुलाश्च दिशः सर्वा न च किंचित्प्रकाशते
3310 1064007a सागराः क्षुभिताः सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः
3311 1064007c प्रकम्पते च पृथिवी वायुर्वाति भृशाकुलः
3312 1064008a बुद्धिं न कुरुते यावन्नाशे देव महामुनिः
3313 1064008c तावत्प्रसाद्यो भगवानग्निरूपो महाद्युतिः
3314 1064009a कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दह्यतेऽखिलम्
3315 1064009c देवराज्ये चिकीर्षेत दीयतामस्य यन्मतम्
3316 1064010a ततः सुरगणाः सर्वे पितामहपुरोगमाः
3317 1064010c विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमब्रुवन्
3318 1064011a ब्रह्मर्षे स्वागतं तेऽस्तु तपसा स्म सुतोषिताः
3319 1064011c ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिक
3320 1064012a दीर्घमायुश्च ते ब्रह्मन्ददामि समरुद्गणः
3321 1064012c स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथासुखम्
3322 1064013a पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां च दिवौकसाम्
3323 1064013c कृत्वा प्रणामं मुदितो व्याजहार महामुनिः
3324 1064014a ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तथैव च
3325 1064014c ओंकारोऽथ वषट्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम्
3326 1064015a क्षत्रवेदविदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेदविदामपि
3327 1064015c ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदतु देवताः
3328 1064015e यद्ययं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्षभाः
3329 1064016a ततः प्रसादितो देवैर्वसिष्ठो जपतां वरः
3330 1064016c सख्यं चकार ब्रह्मर्षिरेवमस्त्विति चाब्रवीत्
3331 1064017a ब्रह्मर्षित्वं न संदेहः सर्वं संपत्स्यते तव
3332 1064017c इत्युक्त्वा देवताश्चापि सर्वा जग्मुर्यथागतम्
3333 1064018a विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम्
3334 1064018c पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरम्
3335 1064019a कृतकामो महीं सर्वां चचार तपसि स्थितः
3336 1064019c एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राम महात्मना
3337 1064020a एष राम मुनिश्रेष्ठ एष विग्रहवांस्तपः
3338 1064020c एष धर्मः परो नित्यं वीर्यस्यैष परायणम्
3339 1064021a शतानन्दवचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणसंनिधौ
3340 1064021c जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच कुशिकात्मजम्
3341 1064022a धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगव
3342 1064022c यज्ञं काकुत्स्थ सहितः प्राप्तवानसि धार्मिक
3343 1064023a पावितोऽहं त्वया ब्रह्मन्दर्शनेन महामुने
3344 1064023c गुणा बहुविधाः प्राप्तास्तव संदर्शनान्मया
3345 1064024a विस्तरेण च ते ब्रह्मन्कीर्त्यमानं महत्तपः
3346 1064024c श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना
3347 1064025a सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः
3348 1064026a अप्रमेयं तपस्तुभ्यमप्रमेयं च ते बलम्
3349 1064026c अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यं ते कुशिकात्मज
3350 1064027a तृप्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो
3351 1064027c कर्मकालो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम्
3352 1064028a श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मां पुनः
3353 1064028c स्वागतं तपसां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि
3354 1064029a एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः
3355 1064029c प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्यायः सबान्धवः
3356 1064030a विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा सहरामः सलक्ष्मणः
3357 1064030c स्वं वाटमभिचक्राम पूज्यमानो महर्षिभिः
3358 1065001a ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः
3359 1065001c विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव सराघवम्
3360 1065002a तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्ट्तेन कर्मणा
3361 1065002c राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाच ह
3362 1065003a भगवन्स्वागतं तेऽस्तु किं करोमि तवानघ
3363 1065003c भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम्
3364 1065004a एवमुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना
3365 1065004c प्रत्युवाच मुनिर्वीरं वाक्यं वाक्यविशारदः
3366 1065005a पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ
3367 1065005c द्रष्टुकामौ धनुः श्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति
3368 1065006a एतद्दर्शय भद्रं ते कृतकामौ नृपात्मजौ
3369 1065006c दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः
3370 1065007a एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम्
3371 1065007c श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति
3372 1065008a देवरात इति ख्यातो निमेः षष्ठो महीपतिः
3373 1065008c न्यासोऽयं तस्य भगवन्हस्ते दत्तो महात्मना
3374 1065009a दक्षयज्ञवधे पूर्वं धनुरायम्य वीर्यवान्
3375 1065009c रुद्रस्तु त्रिदशान्रोषात्सलीलमिदमब्रवीत्
3376 1065010a यस्माद्भागार्थिनो भागान्नाकल्पयत मे सुराः
3377 1065010c वराङ्गानि महार्हाणि धनुषा शातयामि वः
3378 1065011a ततो विमनसः सर्वे देवा वै मुनिपुंगव
3379 1065011c प्रसादयन्ति देवेशं तेषां प्रीतोऽभवद्भवः
3380 1065012a प्रीतियुक्तः स सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनाम्
3381 1065013a तदेतद्देवदेवस्य धनूरत्नं महात्मनः
3382 1065013c न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वके विभो
3383 1065014a अथ मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता मम
3384 1065014c क्षेत्रं शोधयता लब्ध्वा नाम्ना सीतेति विश्रुता
3385 1065015a भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा
3386 1065015c वीर्यशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा
3387 1065016a भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजाम्
3388 1065016c वरयामासुरागम्य राजानो मुनिपुंगव
3389 1065017a तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षिताम्
3390 1065017c वीर्यशुल्केति भगवन्न ददामि सुतामहम्
3391 1065018a ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव
3392 1065018c मिथिलामभ्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा
3393 1065019a तेषां जिज्ञासमानानां वीर्यं धनुरुपाहृतम्
3394 1065019c न शेकुर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा
3395 1065020a तेषां वीर्यवतां वीर्यमल्पं ज्ञात्वा महामुने
3396 1065020c प्रत्याख्याता नृपतयस्तन्निबोध तपोधन
3397 1065021a ततः परमकोपेन राजानो मुनिपुंगव
3398 1065021c अरुन्धन्मिथिलां सर्वे वीर्यसंदेहमागताः
3399 1065022a आत्मानमवधूतं ते विज्ञाय मुनिपुंगव
3400 1065022c रोषेण महताविष्टाः पीडयन्मिथिलां पुरीम्
3401 1065023a ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः
3402 1065023c साधनानि मुनिरेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः
3403 1065024a ततो देवगणान्सर्वांस्तपसाहं प्रसादयम्
3404 1065024c ददुश्च परमप्रीताश्चतुरङ्गबलं सुराः
3405 1065025a ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः
3406 1065025c अवीर्या वीर्यसंदिग्धा सामात्याः पापकारिणः
3407 1065026a तदेतन्मुनिशार्दूल धनुः परमभास्वरम्
3408 1065026c रामलक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत
3409 1065027a यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने
3410 1065027c सुतामयोनिजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्
3411 1066001a जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः
3412 1066001c धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्
3413 1066002a ततः स राजा जनकः सचिवान्व्यादिदेश ह
3414 1066002c धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यविभूषितम्
3415 1066003a जनकेन समादिष्ठाः सचिवाः प्राविशन्पुरीम्
3416 1066003c तद्धनुः पुरतः कृत्वा निर्जग्मुः पार्थिवाज्ञया
3417 1066004a नृपां शतानि पञ्चाशद्व्यायतानां महात्मनाम्
3418 1066004c मञ्जूषामष्टचक्रां तां समूहुस्ते कथंचन
3419 1066005a तामादाय तु मञ्जूषामायतीं यत्र तद्धनुः
3420 1066005c सुरोपमं ते जनकमूचुर्नृपतिमन्त्रिणः
3421 1066006a इदं धनुर्वरं राजन्पूजितं सर्वराजभिः
3422 1066006c मिथिलाधिप राजेन्द्र दर्शनीयं यदीच्छसि
3423 1066007a तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत
3424 1066007c विश्वामित्रं महात्मानं तौ चोभौ रामलक्ष्मणौ
3425 1066008a इदं धनुर्वरं ब्रह्मञ्जनकैरभिपूजितम्
3426 1066008c राजभिश्च महावीर्यैरशक्यं पूरितुं तदा
3427 1066009a नैतत्सुरगणाः सर्वे नासुरा न च राक्षसाः
3428 1066009c गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिंनरमहोरगाः
3429 1066010a क्व गतिर्मानुषाणां च धनुषोऽस्य प्रपूरणे
3430 1066010c आरोपणे समायोगे वेपने तोलनेऽपि वा
3431 1066011a तदेतद्धनुषां श्रेष्ठमानीतं मुनिपुंगव
3432 1066011c दर्शयैतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः
3433 1066012a विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितम्
3434 1066012c वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमब्रवीत्
3435 1066013a महर्षेर्वचनाद्रामो यत्र तिष्ठति तद्धनुः
3436 1066013c मञ्जूषां तामपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथाब्रवीत्
3437 1066014a इदं धनुर्वरं ब्रह्मन्संस्पृशामीह पाणिना
3438 1066014c यत्नवांश्च भविष्यामि तोलने पूरणेऽपि वा
3439 1066015a बाढमित्येव तं राजा मुनिश्च समभाषत
3440 1066015c लीलया स धनुर्मध्ये जग्राह वचनान्मुनेः
3441 1066016a पश्यतां नृषहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः
3442 1066016c आरोपयत्स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः
3443 1066017a आरोपयित्वा मौर्वीं च पूरयामास वीर्यवान्
3444 1066017c तद्बभञ्ज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः
3445 1066018a तस्य शब्दो महानासीन्निर्घातसमनिःस्वनः
3446 1066018c भूमिकम्पश्च सुमहान्पर्वतस्येव दीर्यतः
3447 1066019a निपेतुश्च नराः सर्वे तेन शब्देन मोहिताः
3448 1066019c वर्जयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राघवौ
3449 1066020a प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्राजा विगतसाध्वसः
3450 1066020c उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो मुनिपुंगवम्
3451 1066021a भगवन्दृष्टवीर्यो मे रामो दशरथात्मजः
3452 1066021c अत्यद्भुतमचिन्त्यं च अतर्कितमिदं मया
3453 1066022a जनकानां कुले कीर्तिमाहरिष्यति मे सुता
3454 1066022c सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम्
3455 1066023a मम सत्या प्रतिज्ञा च वीर्यशुल्केति कौशिक
3456 1066023c सीता प्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता
3457 1066024a भवतोऽनुमते ब्रह्मञ्शीघ्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः
3458 1066024c मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः
3459 1066025a राजानं प्रश्रितैर्वाक्यैरानयन्तु पुरं मम
3460 1066025c प्रदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः
3461 1066026a मुनिगुप्तौ च काकुत्स्थौ कथयन्तु नृपाय वै
3462 1066026c प्रीयमाणं तु राजानमानयन्तु सुशीघ्रगाः
3463 1066027a कौशिकश्च तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः
3464 1066027c अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृतशासनात्
3465 1067001a जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लान्तवाहनाः
3466 1067001c त्रिरात्रमुषित्वा मार्गे तेऽयोध्यां प्राविशन्पुरीम्
3467 1067002a ते राजवचनाद्दूता राजवेश्मप्रवेशिताः
3468 1067002c ददृशुर्देवसंकाशं वृद्धं दशरथं नृपम्
3469 1067003a बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे दूता विगतसाध्वसाः
3470 1067003c राजानं प्रयता वाक्यमब्रुवन्मधुराक्षरम्
3471 1067004a मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्रपुरस्कृतः
3472 1067004c कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्यायपुरोहितम्
3473 1067005a मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेहसंयुक्तया गिरा
3474 1067005c जनकस्त्वां महाराज पृच्छते सपुरःसरम्
3475 1067006a पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रं वैदेहो मिथिलाधिपः
3476 1067006c कौशिकानुमते वाक्यं भवन्तमिदमब्रवीत्
3477 1067007a पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा
3478 1067007c राजानश्च कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखीकृताः
3479 1067008a सेयं मम सुता राजन्विश्वामित्र पुरःसरैः
3480 1067008c यदृच्छयागतैर्वीरैर्निर्जिता तव पुत्रकैः
3481 1067009a तच्च राजन्धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना
3482 1067009c रामेण हि महाराज महत्यां जनसंसदि
3483 1067010a अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने
3484 1067010c प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि
3485 1067011a सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्कृतः
3486 1067011c शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ
3487 1067012a प्रीतिं च मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि
3488 1067012c पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वमपि लप्स्यसे
3489 1067013a एवं विदेहाधिपतिर्मधुरं वाक्यमब्रवीत्
3490 1067013c विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः शतानन्दमते स्थितः
3491 1067014a दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः
3492 1067014c वसिष्ठं वामदेवं च मन्त्रिणोऽन्यांश्च सोऽब्रवीत्
3493 1067015a गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः
3494 1067015c लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ
3495 1067016a दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना
3496 1067016c संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति
3497 1067017a यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः
3498 1067017c पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूत्कालस्य पर्ययः
3499 1067018a मन्त्रिणो बाढमित्याहुः सह सर्वैर्महर्षिभिः
3500 1067018c सुप्रीतश्चाब्रवीद्राजा श्वो यात्रेति स मन्त्रिणः
3501 1067019a मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परमसत्कृताः
3502 1067019c ऊषुः प्रमुदिताः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः
3503 1068001a ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धवः
3504 1068001c राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत्
3505 1068002a अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्
3506 1068002c व्रजन्त्वग्रे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः
3507 1068003a चतुरङ्गबलं चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः
3508 1068003c ममाज्ञासमकालं च यानयुग्यमनुत्तमम्
3509 1068004a वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ काश्यपः
3510 1068004c मार्कण्डेयश्च दीर्घायुरृषिः कात्यायनस्तथा
3511 1068005a एते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे
3512 1068005c यथा कालात्ययो न स्याद्दूता हि त्वरयन्ति माम्
3513 1068006a वचनाच्च नरेन्द्रस्य सा सेना चतुरङ्गिणी
3514 1068006c राजानमृषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वगात्
3515 1068007a गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहानभ्युपेयिवान्
3516 1068007c राजा तु जनकः श्रीमाञ्श्रुत्वा पूजामकल्पयत्
3517 1068008a ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपम्
3518 1068008c जनको मुदितो राजा हर्षं च परमं ययौ
3519 1068008e उवाच न नरश्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितम्
3520 1068009a स्वागतं ते महाराज दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव
3521 1068009c पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जिताम्
3522 1068010a दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवानृषिः
3523 1068010c सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैर्देवैरिव शतक्रतुः
3524 1068011a दिष्ट्या मे निर्जिता विघ्ना दिष्ट्या मे पूजितं कुलम्
3525 1068011c राघवैः सह संबन्धाद्वीर्यश्रेष्ठैर्महात्मभिः
3526 1068012a श्वः प्रभाते नरेन्द्रेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि
3527 1068012c यज्ञस्यान्ते नरश्रेष्ठ विवाहमृषिसंमतम्
3528 1068013a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः
3529 1068013c वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्
3530 1068014a प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमेतन्मया पुरा
3531 1068014c यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्
3532 1068015a तद्धर्मिष्ठं यशस्यं च वचनं सत्यवादिनः
3533 1068015c श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्मयमागतः
3534 1068016a ततः सर्वे मुनिगणाः परस्परसमागमे
3535 1068016c हर्षेण महता युक्तास्तां निशामवसन्सुखम्
3536 1068017a राजा च राघवौ पुत्रौ निशाम्य परिहर्षितः
3537 1068017c उवास परमप्रीतो जनकेन सुपूजितः
3538 1068018a जनकोऽपि महातेजाः क्रिया धर्मेण तत्त्ववित्
3539 1068018c यज्ञस्य च सुताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवास ह
3540 1069001a ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः
3541 1069001c उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम्
3542 1069002a भ्राता मम महातेजा यवीयानतिधार्मिकः
3543 1069002c कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम्
3544 1069003a वार्याफलकपर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीम्
3545 1069003c सांकाश्यां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकम्
3546 1069004a तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता स मे मतः
3547 1069004c प्रीतिं सोऽपि महातेजा इंमां भोक्ता मया सह
3548 1069005a शासनात्तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः
3549 1069005c समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा
3550 1069006a आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः
3551 1069007a स ददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलम्
3552 1069007c सोऽभिवाद्य शतानन्दं राजानं चापि धार्मिकम्
3553 1069008a राजार्हं परमं दिव्यमासनं चाध्यरोहत
3554 1069008c उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरावमितौजसौ
3555 1069009a प्रेषयामासतुर्वीरौ मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनम्
3556 1069009c गच्छ मन्त्रिपते शीघ्रमैक्ष्वाकममितप्रभम्
3557 1069009e आत्मजैः सह दुर्धर्षमानयस्व समन्त्रिणम्
3558 1069010a औपकार्यां स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनम्
3559 1069010c ददर्श शिरसा चैनमभिवाद्येदमब्रवीत्
3560 1069011a अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः
3561 1069011c स त्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्यायपुरोहितम्
3562 1069012a मन्त्रिश्रेष्ठवचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तदा
3563 1069012c सबन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वर्तते
3564 1069013a स राजा मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः सबान्धवः
3565 1069013c वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहमिदमब्रवीत्
3566 1069014a विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदैवतम्
3567 1069014c वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवानृषिः
3568 1069015a विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सर्वैर्महर्षिभिः
3569 1069015c एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम्
3570 1069016a तूष्णींभूते दशरथे वसिष्ठो भगवानृषिः
3571 1069016c उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोहितम्
3572 1069017a अव्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः
3573 1069017c तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः
3574 1069018a विवस्वान्कश्यपाज्जज्ञे मनुर्वैवैस्वतः स्मृतः
3575 1069018c मनुः प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनोः सुतः
3576 1069019a तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्
3577 1069019c इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्विकुक्षिरुदपद्यत
3578 1069020a विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्
3579 1069020c बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान्
3580 1069021a अनरण्यात्पृथुर्जज्ञे त्रिशङ्कुस्तु पृथोः सुतः
3581 1069021c त्रिशङ्कोरभवत्पुत्रो धुन्धुमारो महायशाः
3582 1069022a धुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो महारथः
3583 1069022c युवनाश्वसुतः श्रीमान्मान्धाता पृथिवीपतिः
3584 1069023a मान्धातुस्तु सुतः श्रीमान्सुसंधिरुदपद्यत
3585 1069023c सुसंधेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसंधिः प्रसेनजित्
3586 1069024a यशस्वी ध्रुवसंधेस्तु भरतो नाम नामतः
3587 1069024c भरतात्तु महातेजा असितो नाम जायत
3588 1069025a सह तेन गरेणैव जातः स सगरोऽभवत्
3589 1069025c सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जादथांशुमान्
3590 1069026a दिलीपोंऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः
3591 1069026c भगीरथात्ककुत्स्थश्च ककुत्स्थस्य रघुस्तथा
3592 1069027a रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी प्रवृद्धः पुरुषादकः
3593 1069027c कल्माषपादो ह्यभवत्तस्माज्जातस्तु शङ्खणः
3594 1069028a सुदर्शनः शङ्खणस्य अग्निवर्णः सुदर्शनात्
3595 1069028c शीघ्रगस्त्वग्निवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः सुतः
3596 1069029a मरोः प्रशुश्रुकस्त्वासीदम्बरीषः प्रशुश्रुकात्
3597 1069029c अम्बरीषस्य पुत्रोऽभून्नहुषः पृथिवीपतिः
3598 1069030a नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः
3599 1069030c नाभागस्य भभूवाज अजाद्दशरथोऽभवत्
3600 1069030e तस्माद्दशरथाज्जातौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ
3601 1069031a आदिवंशविशुद्धानां राज्ञां परमधर्मिणाम्
3602 1069031c इक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां सत्यवादिनाम्
3603 1069032a रामलक्ष्मणयोरर्थे त्वत्सुते वरये नृप
3604 1069032c सदृशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदृशे दातुमर्हसि
3605 1070001a एवं ब्रुवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः
3606 1070001c श्रोतुमर्हसि भद्रं ते कुलं नः कीर्तितं परम्
3607 1070002a प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशेषतः
3608 1070002c वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामुने
3609 1070003a राजाभूत्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः स्वेन कर्मणा
3610 1070003c निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्त्ववतां वरः
3611 1070004a तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनको मिथि पुत्रकः
3612 1070004c प्रथमो जनको नाम जनकादप्युदावसुः
3613 1070005a उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नन्दिवर्धनः
3614 1070005c नन्दिवर्धन पुत्रस्तु सुकेतुर्नाम नामतः
3615 1070006a सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः
3616 1070006c देवरातस्य राजर्षेर्बृहद्रथ इति श्रुतः
3617 1070007a बृहद्रथस्य शूरोऽभून्महावीरः प्रतापवान्
3618 1070007c महावीरस्य धृतिमान्सुधृतिः सत्यविक्रमः
3619 1070008a सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः
3620 1070008c धृष्टकेतोस्तु राजर्षेर्हर्यश्व इति विश्रुतः
3621 1070009a हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रतीन्धकः
3622 1070009c प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः
3623 1070010a पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः
3624 1070010c देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महीध्रकः
3625 1070011a महीध्रकसुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः
3626 1070011c कीर्तिरातस्य राजर्षेर्महारोमा व्यजायत
3627 1070012a महारोंणस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत
3628 1070012c स्वर्णरोंणस्तु राजर्षेर्ह्रस्वरोमा व्यजायत
3629 1070013a तस्य पुत्रद्वयं जज्ञे धर्मज्ञस्य महात्मनः
3630 1070013c ज्येष्ठोऽहमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः
3631 1070014a मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य नराधिपः
3632 1070014c कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनं गतः
3633 1070015a वृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेण धुरमावहम्
3634 1070015c भ्रातरं देवसंकाशं स्नेहात्पश्यन्कुशध्वजम्
3635 1070016a कस्यचित्त्वथ कालस्य सांकाश्यादगमत्पुरात्
3636 1070016c सुधन्वा वीर्यवान्राजा मिथिलामवरोधकः
3637 1070017a स च मे प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमम्
3638 1070017c सीता कन्या च पद्माक्षी मह्यं वै दीयतामिति
3639 1070018a तस्याप्रदानाद्ब्रह्मर्षे युद्धमासीन्मया सह
3640 1070018c स हतोऽभिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रणे
3641 1070019a निहत्य तं मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम्
3642 1070019c सांकाश्ये भ्रातरं शूरमभ्यषिञ्चं कुशध्वजम्
3643 1070020a कनीयानेष मे भ्राता अहं ज्येष्ठो महामुने
3644 1070020c ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुंगव
3645 1070021a सीतां रामाय भद्रं ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय च
3646 1070021c वीर्यशुल्कां मम सुतां सीतां सुरसुतोपमाम्
3647 1070022a द्वितीयामूर्मिलां चैव त्रिर्वदामि न संशयः
3648 1070022c ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते रघुनन्दन
3649 1070023a रामलक्ष्मणयो राजन्गोदानं कारयस्व ह
3650 1070023c पितृकार्यं च भद्रं ते ततो वैवाहिकं कुरु
3651 1070024a मघा ह्यद्य महाबाहो तृतीये दिवसे प्रभो
3652 1070024c फल्गुन्यामुत्तरे राजंस्तस्मिन्वैवाहिकं कुरु
3653 1070024e रामलक्ष्मणयोरर्थे दानं कार्यं सुखोदयम्
3654 1071001a तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः
3655 1071001c उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपम्
3656 1071002a अचिन्त्यान्यप्रमेयानि कुलानि नरपुंगव
3657 1071002c इक्ष्वाकूणां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन
3658 1071003a सदृशो धर्मसंबन्धः सदृशो रूपसंपदा
3659 1071003c रामलक्ष्मणयो राजन्सीता चोर्मिलया सह
3660 1071004a वक्तव्यं न नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम
3661 1071005a भ्राता यवीयान्धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः
3662 1071005c अस्य धर्मात्मनो राजन्रूपेणाप्रतिमं भुवि
3663 1071005e सुता द्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे
3664 1071006a भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः
3665 1071006c वरयेम सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनोः
3666 1071007a पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः
3667 1071007c लोकपालोपमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः
3668 1071008a उभयोरपि राजेन्द्र संबन्धेनानुबध्यताम्
3669 1071008c इक्ष्वाकुकुलमव्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः
3670 1071009a विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा
3671 1071009c जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच मुनिपुंगवौ
3672 1071010a सदृशं कुलसंबन्धं यदाज्ञापयथः स्वयम्
3673 1071010c एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते इमे
3674 1071010e पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्नभरतावुभौ
3675 1071011a एकाह्ना राजपुत्रीणां चतसॄणां महामुने
3676 1071011c पाणीन्गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः
3677 1071012a उत्तरे दिवसे ब्रह्मन्फल्गुनीभ्यां मनीषिणः
3678 1071012c वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः
3679 1071013a एवमुक्त्वा वचः सौम्यं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः
3680 1071013c उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमब्रवीत्
3681 1071014a परो धर्मः कृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोः सदा
3682 1071014c इमान्यासनमुख्यानि आसेतां मुनिपुंगवौ
3683 1071015a यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुरी मम
3684 1071015c प्रभुत्वे नासित्संदेहो यथार्हं कर्तुमर्हथः
3685 1071016a तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः
3686 1071016c राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्
3687 1071017a युवामसंख्येय गुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ
3688 1071017c ऋषयो राजसंघाश्च भवद्भ्यामभिपूजिताः
3689 1071018a स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गमिष्यामि स्वमालयम्
3690 1071018c श्राद्धकर्माणि सर्वाणि विधास्य इति चाब्रवीत्
3691 1071019a तमापृष्ट्वा नरपतिं राजा दशरथस्तदा
3692 1071019c मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः
3693 1071020a स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः
3694 1071020c प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्
3695 1071021a गवां शतसहस्राणि ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः
3696 1071021c एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्धिश्य धर्मतः
3697 1071022a सुवर्णशृङ्गाः संपन्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः
3698 1071022c गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः
3699 1071023a वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः
3700 1071023c ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः
3701 1071024a स सुतैः कृतगोदानैर्वृतश्च नृपतिस्तदा
3702 1071024c लोकपालैरिवाभाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः
3703 1072001a यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्
3704 1072001c तस्मिंस्तु दिवसे शूरो युधाजित्समुपेयिवान्
3705 1072002a पुत्रः केकयराजस्य साक्षाद्भरतमातुलः
3706 1072002c दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत्
3707 1072003a केकयाधिपती राजा स्नेहात्कुशलमब्रवीत्
3708 1072003c येषां कुशलकामोऽसि तेषां संप्रत्यनामयम्
3709 1072004a स्वस्रीयं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपते
3710 1072004c तदर्थमुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दन
3711 1072005a श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान्
3712 1072005c मिथिलामुपयातास्तु त्वया सह महीपते
3713 1072006a त्वरयाभुपयातोऽहं द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम्
3714 1072006c अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थिम
3715 1072007a दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजार्हं समपूजयत्
3716 1072007c ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः
3717 1072008a ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्
3718 1072008c युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः
3719 1072008e भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः
3720 1072009a वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि
3721 1072010a राजा रशरथो राजन्कृतकौतुकमङ्गलैः
3722 1072010c पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठ दातारमभिकाङ्क्षते
3723 1072011a दातृप्रतिग्रहीतृभ्यां सर्वार्थाः प्रभवन्ति हि
3724 1072011c स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्
3725 1072012a इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना
3726 1072012c प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित्
3727 1072013a कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञा संप्रतीक्ष्यते
3728 1072013c स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव
3729 1072014a कृतकौतुकसर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः
3730 1072014c मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वह्नेरिवार्चिषः
3731 1072015a सज्जोऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्हितः
3732 1072015c अविघ्नं कुरुतां राजा किमर्थं हि विलम्ब्यते
3733 1072016a तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा
3734 1072016c प्रवेशयामास सुतान्सर्वानृषिगणानपि
3735 1072017a अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम्
3736 1072017c इयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव
3737 1072017e प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना
3738 1072018a लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते ऊर्मिलामुद्यतां मया
3739 1072018c प्रतीच्छ पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः
3740 1072019a तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत
3741 1072019c गृहाण पाणिं माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन
3742 1072020a शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीज्जनकेश्वरः
3743 1072020c श्रुतकीर्त्या महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना
3744 1072021a सर्वे भवन्तः संयाश्च सर्वे सुचरितव्रताः
3745 1072021c पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः
3746 1072022a जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन्पाणिभिरस्पृशन्
3747 1072022c चत्वारस्ते चतसृणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः
3748 1072023a अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च
3749 1072023c ऋषींश्चैव महात्मानः सह भार्या रघूत्तमाः
3750 1072023e यथोक्तेन तथा चक्रुर्विवाहं विधिपूर्वकम्
3751 1072024a पुष्पवृष्टिर्महत्यासीदन्तरिक्षात्सुभास्वरा
3752 1072024c दिव्यदुन्दुभिनिर्घोषैर्गीतवादित्रनिस्वनैः
3753 1072025a ननृतुश्चाप्सरःसंघा गन्धर्वाश्च जगुः कलम्
3754 1072025c विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमिवाभवत्
3755 1072026a ईदृशे वर्तमाने तु तूर्योद्घुष्टनिनादिते
3756 1072026c त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महौजसः
3757 1072027a अथोपकार्यां जग्मुस्ते सदारा रघुनन्दनः
3758 1072027c राजाप्यनुययौ पश्यन्सर्षिसंघः सबान्धवः
3759 1073001a अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः
3760 1073001c आपृच्छ्य तौ च राजानौ जगामोत्तरपर्वतम्
3761 1073002a विश्वामित्रो गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम्
3762 1073002c आपृच्छ्याथ जगामाशु राजा दशरथः पुरीम्
3763 1073003a अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु
3764 1073003c गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः
3765 1073004a कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमकोट्यम्बराणि च
3766 1073004c हस्त्यश्वरथपादातं दिव्यरूपं स्वलंकृतम्
3767 1073005a ददौ कन्या पिता तासां दासीदासमनुत्तमम्
3768 1073005c हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च
3769 1073006a ददौ परमसंहृष्टः कन्याधनमनुत्तमम्
3770 1073006c दत्त्वा बहुधनं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्
3771 1073007a प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः
3772 1073007c राजाप्ययोध्याधिपतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः
3773 1073008a ऋषीन्सर्वान्पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः
3774 1073008c गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सर्षिसंघं सराघवम्
3775 1073009a घोराः स्म पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति ततस्ततः
3776 1073009c भौमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्
3777 1073010a तान्दृष्ट्वा राजशार्दूलो वसिष्ठं पर्यपृच्छत
3778 1073010c असौम्याः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः
3779 1073010e किमिदं हृदयोत्कम्पि मनो मम विषीदति
3780 1073011a राज्ञो दशरथस्यैतच्छ्रुत्वा वाक्यं महानृषिः
3781 1073011c उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम्
3782 1073012a उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्च्युतम्
3783 1073012c मृगाः प्रशमयन्त्येते संतापस्त्यज्यतामयम्
3784 1073013a तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूव ह
3785 1073013c कम्पयन्मेदिनीं सर्वां पातयंश्च द्रुमाञ्शुभान्
3786 1073014a तमसा संवृतः सूर्यः सर्वा न प्रबभुर्दिशः
3787 1073014c भस्मना चावृतं सर्वं संमूढमिव तद्बलम्
3788 1073015a वसिष्ठ ऋषयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा
3789 1073015c ससंज्ञा इव तत्रासन्सर्वमन्यद्विचेतनम्
3790 1073016a तस्मिंस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमूः
3791 1073016c ददर्श भीमसंकाशं जटामण्डलधारिणम्
3792 1073017a कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुःसहम्
3793 1073017c ज्वलन्तमिव तेजोभिर्दुर्निरीक्ष्यं पृथग्जनैः
3794 1073018a स्कन्धे चासज्य परशुं धनुर्विद्युद्गणोपमम्
3795 1073018c प्रगृह्य शरमुख्यं च त्रिपुरघ्नं यथा हरम्
3796 1073019a तं दृष्ट्वा भीमसंकाशं ज्वलन्तमिव पावकम्
3797 1073019c वसिष्ठप्रमुखा विप्रा जपहोमपरायणाः
3798 1073019e संगता मुनयः सर्वे संजजल्पुरथो मिथः
3799 1073020a कच्चित्पितृवधामर्षी क्षत्रं नोत्सादयिष्यति
3800 1073020c पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः
3801 1073020e क्षत्रस्योत्सादनं भूयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्
3802 1073021a एवमुक्त्वार्घ्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनम्
3803 1073021c ऋषयो राम रामेति मधुरां वाचमब्रुवन्
3804 1073022a प्रतिगृह्य तु तां पूजामृषिदत्तां प्रतापवान्
3805 1073022c रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषत
3806 1074001a राम दाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽधुतम्
3807 1074001c धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्
3808 1074002a तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्त्वया
3809 1074002c तच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तो धनुर्गृह्यापरं शुभम्
3810 1074003a तदिदं घोरसंकाशं जामदग्न्यं महद्धनुः
3811 1074003c पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च
3812 1074004a तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽस्य प्रपूरणे
3813 1074004c द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमिदं तव
3814 1074005a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरतःस्तदा
3815 1074005c विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्
3816 1074006a क्षत्ररोषात्प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणस्य महायशाः
3817 1074006c बालानां मम पुत्राणामभयं दातुमर्हसि
3818 1074007a भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्यायव्रतशालिनाम्
3819 1074007c सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं निक्षिप्तवानसि
3820 1074008a स त्वं धर्मपरो भूत्वा काश्यपाय वसुंधराम्
3821 1074008c दत्त्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः
3822 1074009a मम सर्वविनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने
3823 1074009c न चैकस्मिन्हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्
3824 1074010a ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्
3825 1074010c अनादृत्यैव तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत
3826 1074011a इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिविश्रुते
3827 1074011c दृढे बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा
3828 1074012a अतिसृष्टं सुरैरेकं त्र्यम्बकाय युयुत्सवे
3829 1074012c त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्ह यत्त्वया
3830 1074013a इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः
3831 1074013c समानसारं काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषा त्विदम्
3832 1074014a तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम्
3833 1074014c शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया
3834 1074015a अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः
3835 1074015c विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः
3836 1074016a विरोधे च महद्युद्धमभवद्रोमहर्षणम्
3837 1074016c शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणोः
3838 1074017a तदा तज्जृम्भितं शैवं धनुर्भीमपराक्रमम्
3839 1074017c हुंकारेण महादेवः स्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः
3840 1074018a देवैस्तदा समागम्य सर्षिसंघैः सचारणैः
3841 1074018c याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ
3842 1074019a जृम्भितं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णुपराक्रमैः
3843 1074019c अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्षिगणास्तदा
3844 1074020a धनू रुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः
3845 1074020c देवरातस्य राजर्षेर्ददौ हस्ते ससायकम्
3846 1074021a इदं च विष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्
3847 1074021c ऋचीके भार्गवे प्रादाद्विष्णुः स न्यासमुत्तमम्
3848 1074022a ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकर्मणः
3849 1074022c पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्नेर्महात्मनः
3850 1074023a न्यस्तशस्त्रे पितरि मे तपोबलसमन्विते
3851 1074023c अर्जुनो विदधे मृत्युं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः
3852 1074024a वधमप्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम्
3853 1074024c क्षत्रमुत्सादयं रोषाज्जातं जातमनेकशः
3854 1074025a पृथिवीं चाखिलां प्राप्य काश्यपाय महात्मने
3855 1074025c यज्ञस्यान्ते तदा राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे
3856 1074026a दत्त्वा महेन्द्रनिलयस्तपोबलसमन्वितः
3857 1074026c श्रुतवान्धनुषो भेदं ततोऽहं द्रुतमागतः
3858 1074027a तदिदं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत्
3859 1074027c क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमम्
3860 1074028a योजयस्व धनुः श्रेष्ठे शरं परपुरंजयम्
3861 1074028c यदि शक्नोषि काकुत्स्थ द्वन्द्वं दास्यामि ते ततः
3862 1075001a श्रुत्वा तज्जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा
3863 1075001c गौरवाद्यन्त्रितकथः पितू राममथाब्रवीत्
3864 1075002a श्रुतवानस्मि यत्कर्म कृतवानसि भार्गव
3865 1075002c अनुरुन्ध्यामहे ब्रह्मन्पितुरानृण्यमास्थितः
3866 1075003a वीर्यहीनमिवाशक्तं क्षत्रधर्मेण भार्गव
3867 1075003c अवजानामि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम्
3868 1075004a इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधम्
3869 1075004c शरं च प्रतिसंगृह्य हस्ताल्लघुपराक्रमः
3870 1075005a आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार ह
3871 1075005c जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धोऽब्रवीद्वचः
3872 1075006a ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च
3873 1075006c तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्
3874 1075007a इमां वा त्वद्गतिं राम तपोबलसमार्जितान्
3875 1075007c लोकानप्रतिमान्वापि हनिष्यामि यदिच्छसि
3876 1075008a न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरंजयः
3877 1075008c मोघः पतति वीर्येण बलदर्पविनाशनः
3878 1075009a वरायुधधरं राम द्रष्टुं सर्षिगणाः सुराः
3879 1075009c पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र संघशः
3880 1075010a गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्धचारणकिंनराः
3881 1075010c यक्षराक्षसनागाश्च तद्द्रष्टुं महदद्भुतम्
3882 1075011a जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे
3883 1075011c निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रमो राममुदैक्षत
3884 1075012a तेजोभिर्हतवीर्यत्वाज्जामदग्न्यो जडीकृतः
3885 1075012c रामं कमल पत्राक्षं मन्दं मन्दमुवाच ह
3886 1075013a काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुंधरा
3887 1075013c विषये मे न वस्तव्यमिति मां काश्यपोऽब्रवीत्
3888 1075014a सोऽहं गुरुवचः कुर्वन्पृथिव्यां न वसे निशाम्
3889 1075014c इति प्रतिज्ञा काकुत्स्थ कृता वै काश्यपस्य ह
3890 1075015a तदिमां त्वं गतिं वीर हन्तुं नार्हसि राघव
3891 1075015c मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्
3892 1075016a लोकास्त्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया
3893 1075016c जहि ताञ्शरमुख्येन मा भूत्कालस्य पर्ययः
3894 1075017a अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्
3895 1075017c धनुषोऽस्य परामर्शात्स्वस्ति तेऽस्तु परंतप
3896 1075018a एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः
3897 1075018c त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वमाहवे
3898 1075019a न चेयं मम काकुत्स्थ व्रीडा भवितुमर्हति
3899 1075019c त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः
3900 1075020a शरमप्रतिमं राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत
3901 1075020c शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्
3902 1075021a तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान्
3903 1075021c रामो दाशरथिः श्रीमांश्चिक्षेप शरमुत्तमम्
3904 1075022a ततो वितिमिराः सर्वा दिशा चोपदिशस्तथा
3905 1075022c सुराः सर्षिगणा रामं प्रशशंसुरुदायुधम्
3906 1075023a रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यः प्रशस्य च
3907 1075023c ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभुः
3908 1076001a गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिर्धनुः
3909 1076001c वरुणायाप्रमेयाय ददौ हस्ते ससायकम्
3910 1076002a अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखानृषीन्
3911 1076002c पितरं विह्वलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनन्दनः
3912 1076003a जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी
3913 1076003c अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता
3914 1076004a रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतम्
3915 1076004c बाहुभ्यां संपरिष्वज्य मूर्ध्नि चाघ्राय राघवम्
3916 1076005a गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः
3917 1076005c चोदयामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम्
3918 1076006a पताकाध्वजिनीं रम्यां तूर्योद्घुष्टनिनादिताम्
3919 1076006c सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्कराम्
3920 1076007a राजप्रवेशसुमुखैः पौरैर्मङ्गलवादिभिः
3921 1076007c संपूर्णां प्राविशद्राजा जनौघैः समलंकृताम्
3922 1076008a कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा
3923 1076008c वधूप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः
3924 1076009a ततः सीतां महाभागामूर्मिलां च यशस्विनीम्
3925 1076009c कुशध्वजसुते चोभे जगृहुर्नृपपत्नयः
3926 1076010a मङ्गलालापनैश्चैव शोभिताः क्षौमवाससः
3927 1076010c देवतायतनान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन्
3928 1076011a अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा
3929 1076011c रेमिरे मुदिताः सर्वा भर्तृभिः सहिता रहः
3930 1076012a कृतदाराः कृतास्त्राश्च सधनाः ससुहृज्जनाः
3931 1076012c शुश्रूषमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरर्षभाः
3932 1076013a तेषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः
3933 1076013c स्वयम्भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः
3934 1076014a रामस्तु सीतया सार्धं विजहार बहूनृतून्
3935 1076014c मनस्वी तद्गतस्तस्या नित्यं हृदि समर्पितः
3936 1076015a प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति
3937 1076015c गुणाद्रूपगुणाच्चापि प्रीतिर्भूयो व्यवर्धत
3938 1076016a तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते
3939 1076016c अन्तर्जातमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा
3940 1076017a तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा
3941 1076017c देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी
3942 1076018a तया स राजर्षिसुतोऽभिरामया; समेयिवानुत्तमराजकन्यया
3943 1076018c अतीव रामः शुशुभेऽतिकामया; विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः
# Meter Shloka
1 1001001a तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्
2 1001001c नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्
3 1001002a को न्वस्मिन्साम्प्रतं लोके गुणवान्कश्च वीर्यवान्
4 1001002c धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः
5 1001003a चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः
6 1001003c विद्वान्कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः
7 1001004a आत्मवान्को जितक्रोधो मतिमान्कोऽनसूयकः
8 1001004c कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे
9 1001005a एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे
10 1001005c महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवंविधं नरम्
11 1001006a श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर्नारदो वचः
12 1001006c श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्
13 1001007a बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः
14 1001007c मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः
15 1001008a इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः
16 1001008c नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान्धृतिमान्वशी
17 1001009a बुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमाञ्शत्रुनिबर्हणः
18 1001009c विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः
19 1001010a महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुररिंदमः
20 1001010c आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः
21 1001011a समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्
22 1001011c पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्शुभलक्षणः
23 1001012a धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः
24 1001012c यशस्वी ज्ञानसंपन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान्
25 1001013a रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता
26 1001013c वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः
27 1001014a सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो स्मृतिमान्प्रतिभानवान्
28 1001014c सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः
29 1001015a सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः
30 1001015c आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः
31 1001016a स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः
32 1001016c समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव
33 1001017a विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः
34 1001017c कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः
35 1001018a धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः
36 1001018c तमेवंगुणसंपन्नं रामं सत्यपराक्रमम्
37 1001019a ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतम्
38 1001019c यौवराज्येन संयोक्तुमैच्छत्प्रीत्या महीपतिः
39 1001020a तस्याभिषेकसंभारान्दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी
40 1001020c पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनमयाचत
41 1001020e विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्
42 1001021a स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः
43 1001021c विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्
44 1001022a स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन्
45 1001022c पितुर्वचननिर्देशात्कैकेय्याः प्रियकारणात्
46 1001023a तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम ह
47 1001023c स्नेहाद्विनयसंपन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः
48 1001024a सर्वलक्षणसंपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः
49 1001024c सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा
50 1001025a पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च
51 1001025c शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्
52 1001026a ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः
53 1001026c चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्
54 1001027a रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः
55 1001027c देवगन्धर्वसंकाशास्तत्र ते न्यवसन्सुखम्
56 1001028a चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा
57 1001028c राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन्सुतम्
58 1001029a मृते तु तस्मिन्भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः
59 1001029c नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः
60 1001029e स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः
61 1001030a पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः
62 1001030c निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः
63 1001031a स काममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन्
64 1001031c नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया
65 1001032a रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च
66 1001032c तत्रागमनमेकाग्रे दण्डकान्प्रविवेश ह
67 1001033a विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्श ह
68 1001033c सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा
69 1001034a अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहैन्द्रं शरासनम्
70 1001034c खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयसायकौ
71 1001035a वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह
72 1001035c ऋषयोऽभ्यागमन्सर्वे वधायासुररक्षसाम्
73 1001036a तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी
74 1001036c विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी
75 1001037a ततः शूर्पणखावाक्यादुद्युक्तान्सर्वराक्षसान्
76 1001037c खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं
77 1001038a निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्
78 1001038c रक्षसां निहतान्यासन्सहस्राणि चतुर्दश
79 1001039a ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः
80 1001039c सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं
81 1001040a वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः
82 1001040c न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते
83 1001041a अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः
84 1001041c जगाम सहमारीचस्तस्याश्रमपदं तदा
85 1001042a तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ
86 1001042c जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्
87 1001043a गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीम्
88 1001043c राघवः शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः
89 1001044a ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम्
90 1001044c मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्श ह
91 1001045a कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्
92 1001045c तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः
93 1001046a स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम्
94 1001046c श्रमणीं धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव
95 1001046e सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः
96 1001047a शबर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः
97 1001047c पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेण ह
98 1001048a हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः
99 1001048c सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः
100 1001049a ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति
101 1001049c रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद्दुःखितेन च
102 1001049e वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः
103 1001050a प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति
104 1001050c सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन्नित्यं वीर्येण राघवे
105 1001051a राघवः प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम्
106 1001051c पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णं दशयोजनम्
107 1001052a बिभेद च पुनः सालान्सप्तैकेन महेषुणा
108 1001052c गिरिं रसातलं चैव जनयन्प्रत्ययं तदा
109 1001053a ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः
110 1001053c किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा
111 1001054a ततोऽगर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः
112 1001054c तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः
113 1001055a ततः सुग्रीववचनाद्धत्वा वालिनमाहवे
114 1001055c सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्
115 1001056a स च सर्वान्समानीय वानरान्वानरर्षभः
116 1001056c दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्
117 1001057a ततो गृध्रस्य वचनात्संपातेर्हनुमान्बली
118 1001057c शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम्
119 1001058a तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम्
120 1001058c ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्
121 1001059a निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च
122 1001059c समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्
123 1001060a पञ्च सेनाग्रगान्हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि
124 1001060c शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्
125 1001061a अस्त्रेणोन्मुहमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात्
126 1001061c मर्षयन्राक्षसान्वीरो यन्त्रिणस्तान्यदृच्छया
127 1001062a ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीम्
128 1001062c रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्महाकपिः
129 1001063a सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्
130 1001063c न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः
131 1001064a ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः
132 1001064c समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसंनिभैः
133 1001065a दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः
134 1001065c समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्
135 1001066a तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे
136 1001066c अभ्यषिञ्चत्स लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्
137 1001067a कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्
138 1001067c सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः
139 1001068a तथा परमसंतुष्टैः पूजितः सर्वदैवतैः
140 1001068c कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद ह
141 1001069a देवताभ्यो वरान्प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान्
142 1001069c पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा
143 1001070a नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितोऽनघः
144 1001070c रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्
145 1001071a प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः
146 1001071c निरायमो अरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः
147 1001072a न पुत्रमरणं केचिद्द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित्
148 1001072c नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः
149 1001073a न वातजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः
150 1001073c न चाग्रिजं भयं किंचिद्यथा कृतयुगे तथा
151 1001074a अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः
152 1001074c गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम्
153 1001075a राजवंशाञ्शतगुणान्स्थापयिष्यति राघवः
154 1001075c चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन्स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति
155 1001076a दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च
156 1001076c रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति
157 1001077a इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितम्
158 1001077c यः पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते
159 1001078a एतदाख्यानमायुष्यं पठन्रामायणं नरः
160 1001078c सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते
161 1001079a पठन्द्विजो वागृषभत्वमीया;त्स्यात्क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्
162 1001079c वणिग्जनः पण्यफलत्वमीया;ज्जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्
163 1002001a नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः
164 1002001c पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महामुनिः
165 1002002a यथावत्पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तदा
166 1002002c आपृष्ट्वैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं
167 1002003a स मुहूर्तं गते तस्मिन्देवलोकं मुनिस्तदा
168 1002003c जगाम तमसातीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः
169 1002004a स तु तीरं समासाद्य तमसाया महामुनिः
170 1002004c शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्
171 1002005a अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय
172 1002005c रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा
173 1002006a न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम
174 1002006c इदमेवावगाहिष्ये तमसातीर्थमुत्तमम्
175 1002007a एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना
176 1002007c प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः
177 1002008a स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः
178 1002008c विचचार ह पश्यंस्तत्सर्वतो विपुलं वनम्
179 1002009a तस्याभ्याशे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनम्
180 1002009c ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिःस्वनम्
181 1002010a तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः
182 1002010c जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः
183 1002011a तं शोणितपरीताङ्गं वेष्टमानं महीतले
184 1002011c भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्
185 1002012a तथा तु तं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितम्
186 1002012c ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत
187 1002013a ततः करुणवेदित्वादधर्मोऽयमिति द्विजः
188 1002013c निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीमिदं वचनमब्रवीत्
189 1002014a मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः
190 1002014c यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्
191 1002015a तस्यैवं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः
192 1002015c शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया
193 1002016a चिन्तयन्स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान्मतिम्
194 1002016c शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुंगवः
195 1002017a पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः
196 1002017c शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा
197 1002018a शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम्
198 1002018c प्रतिजग्राह संहृष्टस्तस्य तुष्टोऽभवद्गुरुः
199 1002019a सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन्यथाविधि
200 1002019c तमेव चिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वै मुनिः
201 1002020a भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान्गुरोः
202 1002020c कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगाम ह
203 1002021a स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित्
204 1002021c उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः
205 1002022a आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः
206 1002022c चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुंगवम्
207 1002023a वाल्मीकिरथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः
208 1002023c प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः
209 1002024a पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः
210 1002024c प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वानामयमव्ययम्
211 1002025a अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते
212 1002025c वाल्मीकये महर्षये संदिदेशासनं ततः
213 1002026a उपविष्टे तदा तस्मिन्साक्षाल्लोकपितामहे
214 1002026c तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः
215 1002027a पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना
216 1002027c यस्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात्
217 1002028a शोचन्नेव मुहुः क्रौञ्चीमुपश्लोकमिमं पुनः
218 1002028c जगावन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः
219 1002029a तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुंगवम्
220 1002029c श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा
221 1002030a मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्प्रवृत्तेयं सरस्वती
222 1002030c रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वमृषिसत्तम
223 1002031a धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः
224 1002031c वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम्
225 1002032a रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः
226 1002032c रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः
227 1002033a वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः
228 1002033c तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति
229 1002034a न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति
230 1002034c कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम्
231 1002035a यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले
232 1002035c तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति
233 1002036a यावद्रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति
234 1002036c तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि
235 1002037a इत्युक्त्वा भगवान्ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत
236 1002037c ततः सशिष्यो वाल्मीकिर्मुनिर्विस्मयमाययौ
237 1002038a तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः
238 1002038c मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः
239 1002039a समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा
240 1002039c सोऽनुव्याहरणाद्भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः
241 1002040a तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकेर्भावितात्मनः
242 1002040c कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम्
243 1002041a उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमै;स्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान्
244 1002041c समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो; यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः
245 1003001a श्रुत्वा वस्तु समग्रं तद्धर्मात्मा धर्मसंहितम्
246 1003001c व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमतः
247 1003002a उपस्पृश्योदकं संयन्मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः
248 1003002c प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम्
249 1003003a जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलताम्
250 1003003c लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलताम्
251 1003004a नानाचित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रसहायने
252 1003004c जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम्
253 1003005a रामरामविवादं च गुणान्दाशरथेस्तथा
254 1003005c तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम्
255 1003006a व्याघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्
256 1003006c राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयम्
257 1003007a प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनम्
258 1003007c निषादाधिपसंवादं सूतोपावर्तनं तथा
259 1003008a गङ्गायाश्चाभिसंतारं भरद्वाजस्य दर्शनम्
260 1003008c भरद्वाजाभ्यनुज्ञानाच्चित्रकूटस्य दर्शनम्
261 1003009a वास्तुकर्मनिवेशं च भरतागमनं तथा
262 1003009c प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्
263 1003010a पादुकाग्र्याभिषेकं च नन्दिग्राम निवासनम्
264 1003010c दण्डकारण्यगमनं सुतीक्ष्णेन समागमम्
265 1003011a अनसूयासमस्यां च अङ्गरागस्य चार्पणम्
266 1003011c शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा
267 1003012a वधं खरत्रिशिरसोरुत्थानं रावणस्य च
268 1003012c मारीचस्य वधं चैव वैदेह्या हरणं तथा
269 1003013a राघवस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणम्
270 1003013c कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनम्
271 1003014a शर्बर्या दर्शनं चैव हनूमद्दर्शनं तथा
272 1003014c विलापं चैव पम्पायां राघवस्य महात्मनः
273 1003015a ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमम्
274 1003015c प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुग्रीवविग्रहम्
275 1003016a वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनम्
276 1003016c ताराविलापसमयं वर्षरात्रिनिवासनम्
277 1003017a कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसंग्रहम्
278 1003017c दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम्
279 1003018a अङ्गुलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलदर्शनम्
280 1003018c प्रायोपवेशनं चैव संपातेश्चापि दर्शनम्
281 1003019a पर्वतारोहणं चैव सागरस्य च लङ्घनम्
282 1003019c रात्रौ लङ्काप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम्
283 1003020a आपानभूमिगमनमवरोधस्य दर्शनम्
284 1003020c अशोकवनिकायानं सीतायाश्चापि दर्शनम्
285 1003021a अभिज्ञानप्रदानं च सीतायाश्चापि भाषणम्
286 1003021c राक्षसीतर्जनं चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनम्
287 1003022a मणिप्रदानं सीताया वृक्षभङ्गं तथैव च
288 1003022c राक्षसीविद्रवं चैव किंकराणां निबर्हणम्
289 1003023a ग्रहणं वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनम्
290 1003023c प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनां हरणं तथा
291 1003024a राघवाश्वासनं चैव मणिनिर्यातनं तथा
292 1003024c संगमं च समुद्रस्य नलसेतोश्च बन्धनम्
293 1003025a प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम्
294 1003025c विभीषणेन संसर्गं वधोपायनिवेदनम्
295 1003026a कुम्भकर्णस्य निधनं मेघनादनिबर्हणम्
296 1003026c रावणस्य विनाशं च सीतावाप्तिमरेः पुरे
297 1003027a बिभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम्
298 1003027c अयोध्यायाश्च गमनं भरतेन समागमम्
299 1003028a रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्यविसर्जनम्
300 1003028c स्वराष्ट्ररञ्जनं चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम्
301 1003029a अनागतं च यत्किंचिद्रामस्य वसुधातले
302 1003029c तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवानृषिः
303 1004001a प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवानृषिः
304 1004001c चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमात्मवान्
305 1004002a कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरम्
306 1004002c चिन्तयामास को न्वेतत्प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः
307 1004003a तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः
308 1004003c अगृह्णीतां ततः पादौ मुनिवेषौ कुशीलवौ
309 1004004a कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ
310 1004004c भ्रातरौ स्वरसंपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ
311 1004005a स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ
312 1004005c वेदोपबृह्मणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः
313 1004006a काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत्
314 1004006c पौलस्त्य वधमित्येव चकार चरितव्रतः
315 1004007a पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितम्
316 1004007c जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रीलयसमन्वितम्
317 1004008a हास्यशृङ्गारकारुण्यरौद्रवीरभयानकैः
318 1004008c बीभत्सादिरसैर्युक्तं काव्यमेतदगायताम्
319 1004009a तौ तु गान्धर्वतत्त्वज्ञौ स्थानमूर्च्छनकोविदौ
320 1004009c भ्रातरौ स्वरसंपन्नौ गन्धर्वाविव रूपिणौ
321 1004010a रूपलक्षणसंपन्नौ मधुरस्वरभाषिणौ
322 1004010c बिम्बादिवोद्धृतौ बिम्बौ रामदेहात्तथापरौ
323 1004011a तौ राजपुत्रौ कार्त्स्न्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम्
324 1004011c वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ
325 1004012a ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे
326 1004012c यथोपदेशं तत्त्वज्ञौ जगतुस्तौ समाहितौ
327 1004012e महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ
328 1004013a तौ कदाचित्समेतानामृषीणां भावितात्मनाम्
329 1004013c आसीनानां समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्
330 1004014a तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः
331 1004014c साधु साध्वित्य्तावूचतुः परं विस्मयमागताः
332 1004015a ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः
333 1004015c प्रशशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ
334 1004016a अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः
335 1004016c चिरनिर्वृत्तमप्येतत्प्रत्यक्षमिव दर्शितम्
336 1004017a प्रविश्य तावुभौ सुष्ठु तदा भावमगायताम्
337 1004017c सहितौ मधुरं रक्तं संपन्नं स्वरसंपदा
338 1004018a एवं प्रशस्यमानौ तौ तपःश्लाघ्यैर्महर्षिभिः
339 1004018c संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तावगायताम्
340 1004019a प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ
341 1004019c प्रसन्नो वल्कलं कश्चिद्ददौ ताभ्यां महायशाः
342 1004020a आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितम्
343 1004020c परं कवीनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्
344 1004021a प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित्तत्र गायकौ
345 1004021c रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः
346 1004022a स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरौ सकुशीलवौ
347 1004022c पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रुनिबर्हणः
348 1004023a आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः
349 1004023c उपोपविष्टैः सचिवैर्भ्रातृभिश्च परंतपः
350 1004024a दृष्ट्वा तु रूपसंपन्नौ तावुभौ वीणिनौ ततः
351 1004024c उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा
352 1004025a श्रूयतामिदमाख्यानमनयोर्देववर्चसोः
353 1004025c विचित्रार्थपदं सम्यग्गायतोर्मधुरस्वरम्
354 1004026a इमौ मुनी पार्थिवलक्ष्मणान्वितौ; कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ
355 1004026c ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते; महानुभावं चरितं निबोधत
356 1004027a ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदिता;वगायतां मार्गविधानसंपदा
357 1004027c स चापि रामः परिषद्गतः शनै;र्बुभूषयासक्तमना बभूव
358 1005001a सर्वापूर्वमियं येषामासीत्कृत्स्ना वसुंधरा
359 1005001c प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्
360 1005002a येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः
361 1005002c षष्टिः पुत्रसहस्राणि यं यान्तं पर्यवारयन्
362 1005003a इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्
363 1005003c महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम्
364 1005004a तदिदं वर्तयिष्यामि सर्वं निखिलमादितः
365 1005004c धर्मकामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयया
366 1005005a कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्
367 1005005c निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्
368 1005006a अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्रुता
369 1005006c मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्
370 1005007a आयता दश च द्वे च योजनानि महापुरी
371 1005007c श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा
372 1005008a राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता
373 1005008c मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलसिक्तेन नित्यशः
374 1005009a तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः
375 1005009c पुरीमावासयामास दिवि देवपतिर्यथा
376 1005010a कपाटतोरणवतीं सुविभक्तान्तरापणाम्
377 1005010c सर्वयन्त्रायुधवतीमुपेतां सर्वशिल्पिभिः
378 1005011a सूतमागधसंबाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम्
379 1005011c उच्चाट्टालध्वजवतीं शतघ्नीशतसंकुलाम्
380 1005012a वधूनाटकसङ्घैश्च संयुक्तां सर्वतः पुरीम्
381 1005012c उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलाम्
382 1005013a दुर्गगम्भीरपरिघां दुर्गामन्यैर्दुरासदाम्
383 1005013c वाजिवारणसंपूर्णां गोभिरुष्ट्रैः खरैस्तथा
384 1005014a सामन्तराजसङ्घैश्च बलिकर्मभिरावृताम्
385 1005014c नानादेशनिवासैश्च वणिग्भिरुपशोभिताम्
386 1005015a प्रसादै रत्नविकृतैः पर्वतैरुपशोभिताम्
387 1005015c कूटागारैश्च संपूर्णामिन्द्रस्येवामरावतीम्
388 1005016a चित्रामष्टापदाकारां वरनारीगणैर्युताम्
389 1005016c सर्वरत्नसमाकीर्णां विमानगृहशोभिताम्
390 1005017a गृहगाढामविच्छिद्रां समभूमौ निवेशिताम्
391 1005017c शालितण्डुलसंपूर्णामिक्षुकाण्डरसोदकाम्
392 1005018a दुन्दुभीभिर्मृदङ्गैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा
393 1005018c नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमाम्
394 1005019a विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि
395 1005019c सुनिवेशितवेश्मान्तां नरोत्तमसमावृताम्
396 1005020a ये च बाणैर्न विध्यन्ति विविक्तमपरापरम्
397 1005020c शब्दवेध्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः
398 1005021a सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने
399 1005021c हन्तारो निशितैः शस्त्रैर्बलाद्बाहुबलैरपि
400 1005022a तादृशानां सहस्रैस्तामभिपूर्णां महारथैः
401 1005022c पुरीमावासयामास राजा दशरथस्तदा
402 1005023a तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृतां; द्विजोत्तमैर्वेदषडङ्गपारगैः
403 1005023c सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभि;र्महर्षिकल्पैरृषिभिश्च केवलैः
404 1006001a पुर्यां तस्यामयोध्यायां वेदवित्सर्वसंग्रहः
405 1006001c दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपदप्रियः
406 1006002a इक्ष्वाकूणामतिरथो यज्वा धर्मरतो वशी
407 1006002c महर्षिकल्पो राजर्षिस्त्रिषु लोकृषु विश्रुतः
408 1006003a बलवान्निहतामित्रो मित्रवान्विजितेन्द्रियः
409 1006003c धनैश्च संचयैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः
410 1006004a यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता
411 1006004c तथा दशरथो राजा वसञ्जगदपालयत्
412 1006005a तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता
413 1006005c पालिता सा पुरी श्रेष्ठेन्द्रेण इवामरावती
414 1006006a तस्मिन्पुरवरे हृष्टा धर्मात्मना बहुश्रुताः
415 1006006c नरास्तुष्टाधनैः स्वैः स्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः
416 1006007a नाल्पसंनिचयः कश्चिदासीत्तस्मिन्पुरोत्तमे
417 1006007c कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थोऽगवाश्वधनधान्यवान्
418 1006008a कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित्
419 1006008c द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नाविद्वान्न च नास्तिकः
420 1006009a सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः
421 1006009c मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः
422 1006010a नाकुण्डली नामुकुटी नास्रग्वी नाल्पभोगवान्
423 1006010c नामृष्टो नानुलिप्ताङ्गो नासुगन्धश्च विद्यते
424 1006011a नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधृक्
425 1006011c नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान्
426 1006012a नानाहिताग्निर्नायज्वा विप्रो नाप्यसहस्रदः
427 1006012c कश्चिदासीदयोध्यायां न च निर्वृत्तसंकरः
428 1006013a स्वकर्मनिरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः
429 1006013c दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे
430 1006014a न नास्तिको नानृतको न कश्चिदबहुश्रुतः
431 1006014c नासूयको न चाशक्तो नाविद्वान्विद्यते तदा
432 1006015a न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन
433 1006015c कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान्
434 1006015e द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्
435 1006016a वर्णेष्वग्र्यचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः
436 1006016c दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः
437 1006017a क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद्वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः
438 1006017c शूद्राः स्वधर्मनिरतास्त्रीन्वर्णानुपचारिणः
439 1006018a सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता
440 1006018c यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता
441 1006019a योधानामग्निकल्पानां पेशलानाममर्षिणाम्
442 1006019c संपूर्णाकृतविद्यानां गुहाकेसरिणामिव
443 1006020a काम्बोजविषये जातैर्बाह्लीकैश्च हयोत्तमैः
444 1006020c वनायुजैर्नदीजैश्च पूर्णाहरिहयोपमैः
445 1006021a विन्ध्यपर्वतजैर्मत्तैः पूर्णा हैमवतैरपि
446 1006021c मदान्वितैरतिबलैर्मातङ्गैः पर्वतोपमैः
447 1006022a अञ्जनादपि निष्क्रान्तैर्वामनादपि च द्विपैः
448 1006022c भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैर्मृगमन्द्रैश्च सा पुरी
449 1006023a नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैरचलसंनिभैः
450 1006023c सा योजने च द्वे भूयः सत्यनामा प्रकाशते
451 1006024a तां सत्यनामां दृढतोरणार्गला;म्गृहैर्विचित्रैरुपशोभितां शिवाम्
452 1006024c पुरीमयोध्यां नृसहस्रसंकुलां; शशास वै शक्रसमो महीपतिः
453 1007001a अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः
454 1007001c शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः
455 1007002a धृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थो अर्थसाधकः
456 1007002c अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽभवत्
457 1007003a ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामृषिसत्तमौ
458 1007003c वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे
459 1007004a श्रीमन्तश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा दृढविक्रमाः
460 1007004c कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथावचनकारिणः
461 1007005a तेजःक्षमायशःप्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणः
462 1007005c क्रोधात्कामार्थहेतोर्वा न ब्रूयुरनृतं वचः
463 1007006a तेषामविदितं किंचित्स्वेषु नास्ति परेषु वा
464 1007006c क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्
465 1007007a कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः
466 1007007c प्राप्तकालं यथा दण्डं धारयेयुः सुतेष्वपि
467 1007008a कोशसंग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे
468 1007008c अहितं चापि पुरुषं न विहिंस्युरदूषकम्
469 1007009a वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रमनुष्ठिताः
470 1007009c शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्
471 1007010a ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समपूरयन्
472 1007010c सुतीक्ष्णदण्डाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्
473 1007011a शुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानताम्
474 1007011c नासीत्पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचित्
475 1007012a कश्चिन्न दुष्टस्तत्रासीत्परदाररतिर्नरः
476 1007012c प्रशान्तं सर्वमेवासीद्राष्ट्रं पुरवरं च तत्
477 1007013a सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे सुशीलिनः
478 1007013c हितार्थं च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा
479 1007014a गुरौ गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः
480 1007014c विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयात्
481 1007015a ईदृशैस्तैरमात्यैस्तु राजा दशरथोऽनघः
482 1007015c उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद्वसुंधराम्
483 1007016a अवेक्षमाणश्चारेण प्रजा धर्मेण रञ्जयन्
484 1007016c नाध्यगच्छद्विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः
485 1007017a तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रहितैर्निविष्टै;र्वृतोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः
486 1007017c स पार्थिवो दीप्तिमवाप युक्त;स्तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः
487 1008001a तस्य त्वेवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः
488 1008001c सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वंशकरः सुतः
489 1008002a चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन्महात्मनः
490 1008002c सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्
491 1008003a स निश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान्
492 1008003c मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरेव कृतात्मभिः
493 1008004a ततोऽब्रवीदिदं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्
494 1008004c शीघ्रमानय मे सर्वान्गुरूंस्तान्सपुरोहितान्
495 1008005a एतच्छ्रुत्वा रहः सूतो राजानमिदमब्रवीत्
496 1008005c ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः
497 1008006a सनत्कुमारो भगवान्पूर्वं कथितवान्कथाम्
498 1008006c ऋषीणां संनिधौ राजंस्तव पुत्रागमं प्रति
499 1008007a काश्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति श्रुतः
500 1008007c ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति
501 1008008a स वने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा
502 1008008c नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रनुवर्तनात्
503 1008009a द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः
504 1008009c लोकेषु प्रथितं राजन्विप्रैश्च कथितं सदा
505 1008010a तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत
506 1008010c अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्
507 1008011a एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्
508 1008011c अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः
509 1008012a तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा
510 1008012c अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वभूतभयावहा
511 1008013a अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः
512 1008013c ब्राह्मणाञ्श्रुतवृद्धांश्च समानीय प्रवक्ष्यति
513 1008014a भवन्तः श्रुतधर्माणो लोके चारित्रवेदिनः
514 1008014c समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्
515 1008015a वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेदपारगाः
516 1008015c विभाण्डकसुतं राजन्सर्वोपायैरिहानय
517 1008016a आनाय्य च महीपाल ऋष्यशृङ्गं सुसत्कृतम्
518 1008016c प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः
519 1008017a तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते
520 1008017c केनोपायेन वै शक्यमिहानेतुं स वीर्यवान्
521 1008018a ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान्
522 1008018c पुरोहितममात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्
523 1008019a ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता वनताननाः
524 1008019c न गच्छेम ऋषेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्
525 1008020a वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान्क्षमान्
526 1008020c आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति
527 1008021a एवमङ्गाधिपेनैव गणिकाभिरृषेः सुतः
528 1008021c आनीतोऽवर्षयद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते
529 1008022a ऋष्यशृङ्गस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति
530 1008022c सनत्कुमारकथितमेतावद्व्याहृतं मया
531 1008023a अथ हृष्टो दशरथः सुमन्त्रं प्रत्यभाषत
532 1008023c यथर्ष्यशृङ्गस्त्वानीतो विस्तरेण त्वयोच्यताम्
533 1009001a सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा
534 1009001c यथर्ष्यशृङ्गस्त्वानीतः शृणु मे मन्त्रिभिः सह
535 1009002a रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः
536 1009002c उपायो निरपायोऽयमस्माभिरभिचिन्तितः
537 1009003a ऋष्यशृङ्गो वनचरस्तपःस्वाध्यायने रतः
538 1009003c अनभिज्ञः स नारीणां विषयाणां सुखस्य च
539 1009004a इन्द्रियार्थैरभिमतैर्नरचित्तप्रमाथिभिः
540 1009004c पुरमानाययिष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयताम्
541 1009005a गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः
542 1009005c प्रलोभ्य विविधोपायैरानेष्यन्तीह सत्कृताः
543 1009006a श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्
544 1009006c पुरोहितो मन्त्रिणश्च तथा चक्रुश्च ते तदा
545 1009007a वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत्
546 1009007c आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन्यत्नं कुर्वन्ति दर्शने
547 1009008a ऋषिपुत्रस्य घोरस्य नित्यमाश्रमवासिनः
548 1009008c पितुः स नित्यसंतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्
549 1009009a न तेन जन्मप्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना
550 1009009c स्त्री वा पुमान्वा यच्चान्यत्सत्त्वं नगरराष्ट्रजम्
551 1009010a ततः कदाचित्तं देशमाजगाम यदृच्छया
552 1009010c विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वराङ्गनाः
553 1009011a ताश्चित्रवेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरैः
554 1009011c ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वा वचनमब्रुवन्
555 1009012a कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मञ्ज्ञातुमिच्छामहे वयम्
556 1009012c एकस्त्वं विजने घोरे वने चरसि शंस नः
557 1009013a अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः
558 1009013c हार्दात्तस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं स्वकम्
559 1009014a पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः
560 1009014c ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि
561 1009015a इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः
562 1009015c करिष्ये वोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्
563 1009016a ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वै
564 1009016c तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वाश्च तेन ह
565 1009017a गतानां तु ततः पूजामृषिपुत्रश्चकार ह
566 1009017c इदमर्घ्यमिदं पाद्यमिदं मूलं फलं च नः
567 1009018a प्रतिगृह्य तु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः
568 1009018c ऋषेर्भीताश्च शीघ्रं तु गमनाय मतिं दधुः
569 1009019a अस्माकमपि मुख्यानि फलानीमानि वै द्विज
570 1009019c गृहाण प्रति भद्रं ते भक्षयस्व च मा चिरम्
571 1009020a ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः
572 1009020c मोदकान्प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधाञ्शुभान्
573 1009021a तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते
574 1009021c अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम्
575 1009022a आपृच्छ्य च तदा विप्रं व्रतचर्यां निवेद्य च
576 1009022c गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः
577 1009023a गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः
578 1009023c अस्वस्थहृदयश्चासीद्दुःखं स्म परिवर्तते
579 1009024a ततोऽपरेद्युस्तं देशमाजगाम स वीर्यवान्
580 1009024c मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वारमुख्याः स्वलंकृताः
581 1009025a दृष्ट्वैव च तदा विप्रमायान्तं हृष्टमानसाः
582 1009025c उपसृत्य ततः सर्वास्तास्तमूचुरिदं वचः
583 1009026a एह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन्
584 1009026c तत्राप्येष विधिः श्रीमान्विशेषेण भविष्यति
585 1009027a श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगमम्
586 1009027c गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तदा स्त्रियः
587 1009028a तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन्महात्मनि
588 1009028c ववर्ष सहसा देवो जगत्प्रह्लादयंस्तदा
589 1009029a वर्षेणैवागतं विप्रं विषयं स्वं नराधिपः
590 1009029c प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह्वः शिरसा च महीं गतः
591 1009030a अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः
592 1009030c वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान्मा विप्रं मन्युराविशेत्
593 1009031a अन्तःपुरं प्रविश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथाविधि
594 1009031c शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवाप सः
595 1009032a एवं स न्यवसत्तत्र सर्वकामैः सुपूजितः
596 1009032c ऋष्यशृङ्गो महातेजाः शान्तया सह भार्यया
597 1010001a भूय एव च राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम्
598 1010001c यथा स देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान्
599 1010002a इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः
600 1010002c राजा दशरथो नाम्ना श्रीमान्सत्यप्रतिश्रवः
601 1010003a अङ्गराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति
602 1010003c कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति
603 1010004a पुत्रस्त्वङ्गस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः
604 1010004c तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः
605 1010005a अनपत्योऽस्मि धर्मात्मञ्शान्ताभर्ता मम क्रतुम्
606 1010005c आहरेत त्वयाज्ञप्तः संतानार्थं कुलस्य च
607 1010006a श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च
608 1010006c प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भर्तारमात्मवान्
609 1010007a प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः
610 1010007c आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनान्तरात्मना
611 1010008a तं च राजा दशरथो यष्टुकामः कृताञ्जलिः
612 1010008c ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित्
613 1010009a यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः
614 1010009c लभते च स तं कामं द्विजमुख्याद्विशां पतिः
615 1010010a पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोऽमितविक्रमाः
616 1010010c वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वलोकेषु विश्रुताः
617 1010011a एवं स देवप्रवरः पूर्वं कथितवान्कथाम्
618 1010011c सनत्कुमारो भगवान्पुरा देवयुगे प्रभुः
619 1010012a स त्वं पुरुषशार्दूल तमानय सुसत्कृतम्
620 1010012c स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः
621 1010013a अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशम्य च
622 1010013c सान्तःपुरः सहामात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः
623 1010014a वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः
624 1010014c अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुंगवः
625 1010015a आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम्
626 1010015c ऋषिपुत्रं ददर्शादौ दीप्यमानमिवानलम्
627 1010016a ततो राजा यथान्यायं पूजां चक्रे विशेषतः
628 1010016c सखित्वात्तस्य वै राज्ञः प्रहृष्टेनान्तरात्मना
629 1010017a रोमपादेन चाख्यातमृषिपुत्राय धीमते
630 1010017c सख्यं संबन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत्
631 1010018a एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरर्षभः
632 1010018c सप्ताष्टदिवसान्राजा राजानमिदमब्रवीत्
633 1010019a शान्ता तव सुता राजन्सह भर्त्रा विशाम्पते
634 1010019c मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यतम्
635 1010020a तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः
636 1010020c उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया
637 1010021a ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा
638 1010021c स नृपेणाभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया
639 1010022a तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात्संश्लिष्य चोरसा
640 1010022c ननन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान्
641 1010023a ततः सुहृदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनः
642 1010023c पौरेभ्यः प्रेषयामास दूतान्वै शीघ्रगामिनः
643 1010023e क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतम्
644 1010024a ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम्
645 1010024c तथा प्रचक्रुस्तत्सर्वं राज्ञा यत्प्रेषितं तदा
646 1010025a ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेश ह
647 1010025c शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषैः पुरस्कृत्य द्विजर्षभम्
648 1010026a ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वै नागरा द्विजम्
649 1010026c प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा
650 1010027a अन्तःपुरं प्रवेश्यैनं पूजां कृत्वा तु शास्त्रतः
651 1010027c कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्
652 1010028a अन्तःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागताम्
653 1010028c सह भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन्
654 1010029a पूज्यमाना च ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः
655 1010029c उवास तत्र सुखिता कंचित्कालं सह द्विजा
656 1011001a ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित्सुमनोहरे
657 1011001c वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनोऽभवत्
658 1011002a ततः प्रसाद्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनम्
659 1011002c यज्ञाय वरयामास संतानार्थं कुलस्य च
660 1011003a तथेति च स राजानमुवाच च सुसत्कृतः
661 1011003c संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्
662 1011004a ततो राजाब्रवीद्वाक्यं सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्
663 1011004c सुमन्त्रावाहय क्षिप्रमृत्विजो ब्रह्मवादिनः
664 1011005a ततः सुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः
665 1011005c समानयत्स तान्विप्रान्समस्तान्वेदपारगान्
666 1011006a सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्
667 1011006c पुरोहितं वसिष्ठं च ये चान्ये द्विजसत्तमाः
668 1011007a तान्पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा
669 1011007c इदं धर्मार्थसहितं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्
670 1011008a मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखम्
671 1011008c तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम
672 1011009a तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा
673 1011009c ऋषिपुत्रप्रभावेन कामान्प्राप्स्यामि चाप्यहम्
674 1011010a ततः साध्विति तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्
675 1011010c वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्च्युतम्
676 1011011a ऋष्यशृङ्गपुरोगाश्च प्रत्यूचुर्नृपतिं तदा
677 1011011c संभाराः संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्
678 1011012a सर्वथा प्राप्यसे पुत्रांश्चतुरोऽमितविक्रमान्
679 1011012c यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता
680 1011013a ततः प्रीतोऽभवद्राजा श्रुत्वा तद्द्विजभाषितम्
681 1011013c अमात्यांश्चाब्रवीद्राजा हर्षेणेदं शुभाक्षरम्
682 1011014a गुरूणां वचनाच्छीघ्रं संभाराः संभ्रियन्तु मे
683 1011014c समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्
684 1011015a सरय्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्
685 1011015c शान्तयश्चाभिवर्धन्तां यथाकल्पं यथाविधि
686 1011016a शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता
687 1011016c नापराधो भवेत्कष्टो यद्यस्मिन्क्रतुसत्तमे
688 1011017a छिद्रं हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः
689 1011017c विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति
690 1011018a तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते
691 1011018c तथाविधानं क्रियतां समर्थाः करणेष्विह
692 1011019a तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन्
693 1011019c पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथाज्ञप्तमकुर्वत
694 1011020a ततो द्विजास्ते धर्मज्ञमस्तुवन्पार्थिवर्षभम्
695 1011020c अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुर्यथागतम्
696 1011021a गतानां तु द्विजातीनां मन्त्रिणस्तान्नराधिपः
697 1011021c विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महाद्युतिः
698 1012001a पुनः प्राप्ते वसन्ते तु पूर्णः संवत्सरोऽभवत्
699 1012001c अभिवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च
700 1012002a अब्रवीत्प्रश्रितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्
701 1012002c यज्ञो मे क्रियतां विप्र यथोक्तं मुनिपुंगव
702 1012003a यथा न विघ्नः क्रियते यज्ञाङ्गेषु विधीयताम्
703 1012003c भवान्स्निग्धः सुहृन्मह्यं गुरुश्च परमो भवान्
704 1012004a वोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्यतः
705 1012004c तथेति च स राजानमब्रवीद्द्विजसत्तमः
706 1012005a करिष्ये सर्वमेवैतद्भवता यत्समर्थितम्
707 1012005c ततोऽब्रवीद्द्विजान्वृद्धान्यज्ञकर्मसु निष्ठितान्
708 1012006a स्थापत्ये निष्ठितांश्चैव वृद्धान्परमधार्मिकान्
709 1012006c कर्मान्तिकाञ्शिल्पकारान्वर्धकीन्खनकानपि
710 1012007a गणकाञ्शिल्पिनश्चैव तथैव नटनर्तकान्
711 1012007c तथा शुचीञ्शास्त्रविदः पुरुषान्सुबहुश्रुतान्
712 1012008a यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्
713 1012008c इष्टका बहुसाहस्री शीघ्रमानीयतामिति
714 1012009a औपकार्याः क्रियन्तां च राज्ञां बहुगुणान्विताः
715 1012009c ब्राह्मणावसथाश्चैव कर्तव्याः शतशः शुभाः
716 1012010a भक्ष्यान्नपानैर्बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः
717 1012010c तथा पौरजनस्यापि कर्तव्या बहुविस्तराः
718 1012011a आवासा बहुभक्ष्या वै सर्वकामैरुपस्थिताः
719 1012011c तथा जानपदस्यापि जनस्य बहुशोभनम्
720 1012012a दातव्यमन्नं विधिवत्सत्कृत्य न तु लीलया
721 1012012c सर्ववर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः
722 1012013a न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि
723 1012013c यज्ञकर्मसु येऽव्यग्राः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा
724 1012014a तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथाक्रमम्
725 1012014c यथा सर्वं सुविहितं न किंचित्परिहीयते
726 1012015a तथा भवन्तः कुर्वन्तु प्रीतिस्निग्धेन चेतसा
727 1012015c ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदमब्रुवन्
728 1012016a यथोक्तं तत्करिष्यामो न किंचित्परिहास्यते
729 1012016c ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्
730 1012017a निमन्त्रयस्य नृपतीन्पृथिव्यां ये च धार्मिकाः
731 1012017c ब्राह्मणान्क्षत्रियान्वैश्याञ्शूद्रांश्चैव सहस्रशः
732 1012018a समानयस्व सत्कृत्य सर्वदेशेषु मानवान्
733 1012018c मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यविक्रमम्
734 1012019a निष्ठितं सर्वशास्त्रेषु तथा वेदेषु निष्ठितम्
735 1012019c तमानय महाभागं स्वयमेव सुसत्कृतम्
736 1012019e पूर्वसंबन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रवीमि ते
737 1012020a तथा काशिपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनम्
738 1012020c सद्वृत्तं देवसंकाशं स्वयमेवानयस्व ह
739 1012021a तथा केकयराजानं वृद्धं परमधार्मिकम्
740 1012021c श्वशुरं राजसिंहस्य सपुत्रं तमिहानय
741 1012022a अङ्गेश्वरं महाभागं रोमपादं सुसत्कृतम्
742 1012022c वयस्यं राजसिंहस्य तमानय यशस्विनम्
743 1012023a प्राचीनान्सिन्धुसौवीरान्सौराष्ठ्रेयांश्च पार्थिवान्
744 1012023c दाक्षिणात्यान्नरेन्द्रांश्च समस्तानानयस्व ह
745 1012024a सन्ति स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथिवीतले
746 1012024c तानानय यथाक्षिप्रं सानुगान्सहबान्धवान्
747 1012025a वसिष्ठवाक्यं तच्छ्रुत्वा सुमन्त्रस्त्वरितस्तदा
748 1012025c व्यादिशत्पुरुषांस्तत्र राज्ञामानयने शुभान्
749 1012026a स्वयमेव हि धर्मात्मा प्रययौ मुनिशासनात्
750 1012026c सुमन्त्रस्त्वरितो भूत्वा समानेतुं महीक्षितः
751 1012027a ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय च धीमते
752 1012027c सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम्
753 1012028a ततः प्रीतो द्विजश्रेष्ठस्तान्सर्वान्पुनरब्रवीत्
754 1012028c अवज्ञया न दातव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा
755 1012028e अवज्ञया कृतं हन्याद्दातारं नात्र संशयः
756 1012029a ततः कैश्चिदहोरात्रैरुपयाता महीक्षितः
757 1012029c बहूनि रत्नान्यादाय राज्ञो दशरथस्य ह
758 1012030a ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिदमब्रवीत्
759 1012030c उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात्
760 1012031a मयापि सत्कृताः सर्वे यथार्हं राजसत्तमाः
761 1012031c यज्ञियं च कृतं राजन्पुरुषैः सुसमाहितैः
762 1012032a निर्यातु च भवान्यष्टुं यज्ञायतनमन्तिकात्
763 1012032c सर्वकामैरुपहृतैरुपेतं वै समन्ततः
764 1012033a तथा वसिष्ठवचनादृष्यशृङ्गस्य चोभयोः
765 1012033c शुभे दिवस नक्षत्रे निर्यातो जगतीपतिः
766 1012034a ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः
767 1012034c ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभंस्तदा
768 1013001a अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन्प्राप्ते तुरङ्गमे
769 1013001c सरय्वाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत
770 1013002a ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य कर्म चक्रुर्द्विजर्षभाः
771 1013002c अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः
772 1013003a कर्म कुर्वन्ति विधिवद्याजका वेदपारगाः
773 1013003c यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः
774 1013004a प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः
775 1013004c चक्रुश्च विधिवत्सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः
776 1013005a अभिपूज्य ततो हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथाविधि
777 1013005c प्रातःसवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुंगवाः
778 1013006a न चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वापि किंचन
779 1013006c दृश्यते ब्रह्मवत्सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे
780 1013007a न तेष्वहःसु श्रान्तो वा क्षुधितो वापि दृश्यते
781 1013007c नाविद्वान्ब्राह्मणस्तत्र नाशतानुचरस्तथा
782 1013008a ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते
783 1013008c तापसा भुञ्जते चापि श्रमणा भुञ्जते तथा
784 1013009a वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रियो बालास्तथैव च
785 1013009c अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते
786 1013010a दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च
787 1013010c इति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः
788 1013011a अन्नकूटाश्च बहवो दृश्यन्ते पर्वतोपमाः
789 1013011c दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा
790 1013012a अन्नं हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः
791 1013012c अहो तृप्ताः स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवः
792 1013013a स्वलंकृताश्च पुरुषा ब्राह्मणान्पर्यवेषयन्
793 1013013c उपासते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः
794 1013014a कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान्बहूनपि
795 1013014c प्राहुः सुवाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया
796 1013015a दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजाः
797 1013015c सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथाशास्त्रं प्रचोदिताः
798 1013016a नाषडङ्गविदत्रासीन्नाव्रतो नाबहुश्रुतः
799 1013016c सदस्यस्तस्य वै राज्ञो नावादकुशलो द्विजः
800 1013017a प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन्षड्बैल्वाः खादिरास्तथा
801 1013017c तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथापरे
802 1013018a श्लेष्मातकमयो दिष्टो देवदारुमयस्तथा
803 1013018c द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्तपरिग्रहौ
804 1013019a कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः
805 1013019c शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालंकृता भवन्
806 1013020a विन्यस्ता विधिवत्सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढाः
807 1013020c अष्टाश्रयः सर्व एव श्लक्ष्णरूपसमन्विताः
808 1013021a आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च भूषिताः
809 1013021c सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि
810 1013022a इष्टकाश्च यथान्यायं कारिताश्च प्रमाणतः
811 1013022c चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शुल्बकर्मणि
812 1013022e स चित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलैर्द्विजैः
813 1013023a गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः
814 1013023c नियुक्तास्तत्र पशवस्तत्तदुद्दिश्य दैवतम्
815 1013024a उरगाः पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं प्रचोदिताः
816 1013024c शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जल चराश्च ये
817 1013025a ऋत्विग्भिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा
818 1013025c पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा
819 1013025e अश्वरत्नोत्तमं तस्य राज्ञो दशरथस्य ह
820 1013026a कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्ततः
821 1013026c कृपाणैर्विशशासैनं त्रिभिः परमया मुदा
822 1013027a पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा
823 1013027c अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया
824 1013028a होताध्वर्युस्तथोद्गाता हयेन समयोजयन्
825 1013028c महिष्या परिवृत्थ्याथ वावातामपरां तथा
826 1013029a पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः
827 1013029c ऋत्विक्परम संपन्नः श्रपयामास शास्त्रतः
828 1013030a धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः
829 1013030c यथाकालं यथान्यायं निर्णुदन्पापमात्मनः
830 1013031a हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः
831 1013031c अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत्समस्ताः षोडशर्त्विजः
832 1013032a प्लक्षशाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः
833 1013032c अश्वमेधस्य चैकस्य वैतसो भाग इष्यते
834 1013033a त्र्यहोऽश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः
835 1013033c चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम्
836 1013034a उक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्रं तथोत्तरम्
837 1013034c कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात्
838 1013035a ज्योतिष्टोमायुषी चैव अतिरात्रौ च निर्मितौ
839 1013035c अभिजिद्विश्वजिच्चैव अप्तोर्यामो महाक्रतुः
840 1013036a प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः
841 1013036c अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम्
842 1013037a उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता
843 1013037c अश्वमेधे महायज्ञे स्वयम्भुविहिते पुरा
844 1013038a क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः
845 1013038c ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां क्रतुवर्धनः
846 1013039a ऋत्विजस्त्वब्रुवन्सर्वे राजानं गतकल्मषम्
847 1013039c भवानेव महीं कृत्स्नामेको रक्षितुमर्हति
848 1013040a न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पालने
849 1013040c रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप
850 1013040e निष्क्रयं किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति
851 1013041a गवां शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः
852 1013041c दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्
853 1013042a ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु
854 1013042c ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते
855 1013043a ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः
856 1013043c सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यूचुर्मुदिता भृशम्
857 1013044a ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्
858 1013044c पापापहं स्वर्नयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः
859 1013045a ततोऽब्रवीदृष्यशृङ्गं राजा दशरथस्तदा
860 1013045c कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत
861 1013046a तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः
862 1013046c भविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः
863 1014001a मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदिदमुत्तमम्
864 1014001c लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्
865 1014002a इष्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात्
866 1014002c अथर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः
867 1014003a ततः प्राक्रमदिष्टिं तां पुत्रीयां पुत्र कारणात्
868 1014003c जुहाव चाग्नौ तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा
869 1014004a ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः
870 1014004c भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथाविधि
871 1014005a ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्सदसि देवताः
872 1014005c अब्रुवँल्लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं महत्
873 1014006a भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः
874 1014006c सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुं तं न शक्नुमः
875 1014007a त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवन्पुरा
876 1014007c मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे
877 1014008a उद्वेजयति लोकांस्त्रीनुच्छ्रितान्द्वेष्टि दुर्मतिः
878 1014008c शक्रं त्रिदशराजानं प्रधर्षयितुमिच्छति
879 1014009a ऋषीन्यक्षान्सगन्धर्वानसुरान्ब्राह्मणांस्तथा
880 1014009c अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः
881 1014010a नैनं सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः
882 1014010c चलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते
883 1014011a तन्मनन्नो भयं तस्माद्राक्षसाद्घोरदर्शनात्
884 1014011c वधार्थं तस्य भगवन्नुपायं कर्तुमर्हसि
885 1014012a एवमुक्तः सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततोऽब्रवीत्
886 1014012c हन्तायं विहितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः
887 1014013a तेन गन्धर्वयक्षाणां देवदानवरक्षसाम्
888 1014013c अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया
889 1014014a नाकीर्तयदवज्ञानात्तद्रक्षो मानुषांस्तदा
890 1014014c तस्मात्स मानुषाद्वध्यो मृतुर्नान्योऽस्य विद्यते
891 1014015a एतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम्
892 1014015c देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्तेऽभवंस्तदा
893 1014016a एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः
894 1014016c ब्रह्मणा च समागम्य तत्र तस्थौ समाहितः
895 1014017a तमब्रुवन्सुराः सर्वे समभिष्टूय संनताः
896 1014017c त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया
897 1014018a राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो
898 1014018c धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः
899 1014018e तस्य भार्यासु तिसृषु ह्रीश्रीकीर्त्युपमासु च
900 1014018g विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम्
901 1014019a तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम्
902 1014019c अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणम्
903 1014020a स हि देवान्सगन्धर्वान्सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान्
904 1014020c राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योत्सेकेन बाधते
905 1014021a तदुद्धतं रावणमृद्धतेजसं; प्रवृद्धदर्पं त्रिदशेश्वरद्विषम्
906 1014021c विरावणं साधु तपस्विकण्टकं; तपस्विनामुद्धर तं भयावहम्
907 1015001a ततो नारायणो विष्णुर्नियुक्तः सुरसत्तमैः
908 1015001c जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्
909 1015002a उपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः
910 1015002c यमहं तं समास्थाय निहन्यामृषिकण्टकम्
911 1015003a एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्यूचुर्विष्णुमव्ययम्
912 1015003c मानुषीं तनुमास्थाय रावणं जहि संयुगे
913 1015004a स हि तेपे तपस्तीव्रं दीर्घकालमरिंदम
914 1015004c येन तुष्टोऽभवद्ब्रह्मा लोककृल्लोकपूजितः
915 1015005a संतुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः
916 1015005c नानाविधेभ्यो भूतेभ्यो भयं नान्यत्र मानुषात्
917 1015006a अवज्ञाताः पुरा तेन वरदानेन मानवाः
918 1015006c तस्मात्तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परंतप
919 1015007a इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्
920 1015007c पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्
921 1015008a स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन्काले महाद्युतिः
922 1015008c अयजत्पुत्रियामिष्टिं पुत्रेप्सुररिसूदनः
923 1015009a ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभम्
924 1015009c प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्
925 1015010a कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनम्
926 1015010c स्निग्धहर्यक्षतनुजश्मश्रुप्रवरमूर्धजम्
927 1015011a शुभलक्षणसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम्
928 1015011c शैलशृङ्गसमुत्सेधं दृप्तशार्दूलविक्रमम्
929 1015012a दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमम्
930 1015012c तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदाम्
931 1015013a दिव्यपायससंपूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम्
932 1015013c प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव
933 1015014a समवेक्ष्याब्रवीद्वाक्यमिदं दशरथं नृपम्
934 1015014c प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप
935 1015015a ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः
936 1015015c भगवन्स्वागतं तेऽस्तु किमहं करवाणि ते
937 1015016a अथो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरोऽब्रवीत्
938 1015016c राजन्नर्चयता देवानद्य प्राप्तमिदं त्वया
939 1015017a इदं तु नरशार्दूल पायसं देवनिर्मितम्
940 1015017c प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम्
941 1015018a भार्याणामनुरूपाणामश्नीतेति प्रयच्छ वै
942 1015018c तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान्यदर्थं यजसे नृप
943 1015019a तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम्
944 1015019c पात्रीं देवान्नसंपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम्
945 1015020a अभिवाद्य च तद्भूतमद्भुतं प्रियदर्शनम्
946 1015020c मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदक्षिणम्
947 1015021a ततो दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितम्
948 1015021c बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः
949 1015022a ततस्तदद्भुतप्रख्यं भूतं परमभास्वरम्
950 1015022c संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत
951 1015023a हर्षरश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तःपुरमाबभौ
952 1015023c शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोंऽशुभिः
953 1015024a सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत्
954 1015024c पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयं त्विदमात्मनः
955 1015025a कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा
956 1015025c अर्धादर्धं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः
957 1015026a कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात्
958 1015026c प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम्
959 1015027a अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महीपतिः
960 1015027c एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्
961 1015028a तास्त्वेतत्पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमाः स्त्रियः
962 1015028c संमानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः
963 1016001a पुत्रत्वं तु गते विष्णौ राज्ञस्तस्य महात्मनः
964 1016001c उवाच देवताः सर्वाः स्वयम्भूर्भगवानिदम्
965 1016002a सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः
966 1016002c विष्णोः सहायान्बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः
967 1016003a मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे
968 1016003c नयज्ञान्बुद्धिसंपन्नान्विष्णुतुल्यपराक्रमान्
969 1016004a असंहार्यानुपायज्ञान्दिव्यसंहननान्वितान्
970 1016004c सर्वास्त्रगुणसंपन्नानमृतप्राशनानिव
971 1016005a अप्सरःसु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च
972 1016005c यक्षपन्नगकन्यासु ऋष्कविद्याधरीषु च
973 1016006a किंनरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च
974 1016006c सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान्
975 1016007a ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम्
976 1016007c जनयामासुरेवं ते पुत्रान्वानररूपिणः
977 1016008a ऋषयश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः
978 1016008c चारणाश्च सुतान्वीरान्ससृजुर्वनचारिणः
979 1016009a ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीववधोद्यताः
980 1016009c अप्रमेयबला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः
981 1016010a ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः
982 1016010c ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे
983 1016011a यस्य देवस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः
984 1016011c अजायत समस्तेन तस्य तस्य सुतः पृथक्
985 1016012a गोलाङ्गूलीषु चोत्पन्नाः केचित्संमतविक्रमाः
986 1016012c ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किंनरीषु च
987 1016013a शिलाप्रहरणाः सर्वे सर्वे पादपयोधिनः
988 1016013c नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे सर्वे सर्वास्त्रकोविदाः
989 1016014a विचालयेयुः शैलेन्द्रान्भेदयेयुः स्थिरान्द्रुमान्
990 1016014c क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिम्
991 1016015a दारयेयुः क्षितिं पद्भ्यामाप्लवेयुर्महार्णवम्
992 1016015c नभस्तलं विशेयुश्च गृह्णीयुरपि तोयदान्
993 1016016a गृह्णीयुरपि मातङ्गान्मत्तान्प्रव्रजतो वने
994 1016016c नर्दमानांश्च नादेन पातयेयुर्विहंगमान्
995 1016017a ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणाम्
996 1016017c शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम्
997 1016017e बभूवुर्यूथपश्रेष्ठा वीरांश्चाजनयन्हरीन्
998 1016018a अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस्रशः
999 1016018c अन्ये नानाविधाञ्शैलान्काननानि च भेजिरे
1000 1016019a सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनम्
1001 1016019c भ्रातरावुपतस्थुस्ते सर्व एव हरीश्वराः
1002 1016020a तैर्मेघवृन्दाचलतुल्यकायै;र्महाबलैर्वानरयूथपालैः
1003 1016020c बभूव भूर्भीमशरीररूपैः; समावृता रामसहायहेतोः
1004 1017001a निर्वृत्ते तु क्रतौ तस्मिन्हयमेधे महात्मनः
1005 1017001c प्रतिगृह्य सुरा भागान्प्रतिजग्मुर्यथागतम्
1006 1017002a समाप्तदीक्षानियमः पत्नीगणसमन्वितः
1007 1017002c प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्यबलवाहनः
1008 1017003a यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा वै पृथिवीश्वराः
1009 1017003c मुदिताः प्रययुर्देशान्प्रणम्य मुनिपुंगवम्
1010 1017004a गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः
1011 1017004c प्रविवेश पुरीं श्रीमान्पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्
1012 1017005a शान्तया प्रययौ सार्धमृष्यशृङ्गः सुपूजितः
1013 1017005c अन्वीयमानो राज्ञाथ सानुयात्रेण धीमता
1014 1017006a कौसल्याजनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्
1015 1017006c विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमिक्ष्वाकुनन्दनम्
1016 1017007a कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा
1017 1017007c यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना
1018 1017008a भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः
1019 1017008c साक्षाद्विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः
1020 1017009a अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राजनयत्सुतौ
1021 1017009c वीरौ सर्वास्त्रकुशलौ विष्णोरर्धसमन्वितौ
1022 1017010a राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जज्ञिरे पृथक्
1023 1017010c गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः
1024 1017011a अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथाकरोत्
1025 1017011c ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकयीसुतम्
1026 1017012a सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा
1027 1017012c वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कृतवांस्तदा
1028 1017012e तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत्
1029 1017013a तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः
1030 1017013c बभूव भूयो भूतानां स्वयम्भूरिव संमतः
1031 1017014a सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः
1032 1017014c सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः
1033 1017015a तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः
1034 1017015c बाल्यात्प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः
1035 1017016a रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः
1036 1017016c सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः
1037 1017017a लक्ष्मणो लक्ष्मिसंपन्नो बहिःप्राण इवापरः
1038 1017017c न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः
1039 1017017e मृष्टमन्नमुपानीतमश्नाति न हि तं विना
1040 1017018a यदा हि हयमारूढो मृगयां याति राघवः
1041 1017018c तदैनं पृष्ठतोऽभ्येति सधनुः परिपालयन्
1042 1017019a भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः
1043 1017019c प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्तथा प्रियः
1044 1017020a स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैर्दशरथः प्रियैः
1045 1017020c बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः
1046 1017021a ते यदा ज्ञानसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः
1047 1017021c ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः
1048 1017022a अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति
1049 1017022c चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः
1050 1017023a तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः
1051 1017023c अभ्यागच्छन्महातेजो विश्वामित्रो महामुनिः
1052 1017024a स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी द्वाराध्यक्षानुवाच ह
1053 1017024c शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतम्
1054 1017025a तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राजवेश्म प्रदुद्रुवुः
1055 1017025c संभ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः
1056 1017026a ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृषिं तदा
1057 1017026c प्राप्तमावेदयामासुर्नृपायेक्ष्वाकवे तदा
1058 1017027a तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः
1059 1017027c प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्माणमिव वासवः
1060 1017028a स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतम्
1061 1017028c प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽर्घ्यमुपहारयत्
1062 1017029a स राज्ञः प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्रदृष्ट्तेन कर्मणा
1063 1017029c कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपम्
1064 1017030a वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुंगवः
1065 1017030c ऋषींश्च तान्यथा न्यायं महाभागानुवाच ह
1066 1017031a ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनम्
1067 1017031c विविशुः पूजितास्तत्र निषेदुश्च यथार्थतः
1068 1017032a अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम्
1069 1017032c उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन्
1070 1017033a यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमनूदके
1071 1017033c यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्माप्रजस्य च
1072 1017033e प्रनष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदये
1073 1017033g तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने
1074 1017034a कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः
1075 1017034c पात्रभूतोऽसि मे विप्र दिष्ट्या प्राप्तोऽसि धार्मिक
1076 1017034e अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितम्
1077 1017035a पूर्वं राजर्षिशब्देन तपसा द्योतितप्रभः
1078 1017035c ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया
1079 1017036a तदद्भुतमिदं विप्र पवित्रं परमं मम
1080 1017036c शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव संदर्शनात्प्रभो
1081 1017037a ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति
1082 1017037c इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थपरिवृद्धये
1083 1017038a कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि कौशिक
1084 1017038c कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान्मम
1085 1017039a इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं; श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम्
1086 1017039c प्रथितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः; परम ऋषिः परमं जगाम हर्षम्
1087 1018001a तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम्
1088 1018001c हृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत
1089 1018002a सदृशं राजशार्दूल तवैतद्भुवि नान्यतः
1090 1018002c महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः
1091 1018003a यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम्
1092 1018003c कुरुष्व राजशार्दूल भव सत्यप्रतिश्रवः
1093 1018004a अहं नियममातिष्ठ सिद्ध्यर्थं पुरुषर्षभ
1094 1018004c तस्य विघ्नकरौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणौ
1095 1018005a व्रते मे बहुशश्चीर्णे समाप्त्यां राक्षसाविमौ
1096 1018005c मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ
1097 1018005e तौ मांसरुधिरौघेण वेदिं तामभ्यवर्षताम्
1098 1018006a अवधूते तथा भूते तस्मिन्नियमनिश्चये
1099 1018006c कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माद्देशादपाक्रमे
1100 1018007a न च मे क्रोधमुत्स्रष्टुं बुद्धिर्भवति पार्थिव
1101 1018007c तथाभूता हि सा चर्या न शापस्तत्र मुच्यते
1102 1018008a स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमम्
1103 1018008c काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि
1104 1018009a शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा
1105 1018009c राक्षसा ये विकर्तारस्तेषामपि विनाशने
1106 1018010a श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः
1107 1018010c त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति
1108 1018011a न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथंचन
1109 1018011c न च तौ राघवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्
1110 1018012a वीर्योत्सिक्तौ हि तौ पापौ कालपाशवशं गतौ
1111 1018012c रामस्य राजशार्दूल न पर्याप्तौ महात्मनः
1112 1018013a न च पुत्रकृतं स्नेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव
1113 1018013c अहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ
1114 1018014a अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्
1115 1018014c वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः
1116 1018015a यदि ते धर्मलाभं च यशश्च परमं भुवि
1117 1018015c स्थिरमिच्छसि राजेन्द्र रामं मे दातुमर्हसि
1118 1018016a यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः
1119 1018016c वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे ततो रामं विसर्जय
1120 1018017a अभिप्रेतमसंसक्तमात्मजं दातुमर्हसि
1121 1018017c दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलोचनम्
1122 1018018a नात्येति कालो यज्ञस्य यथायं मम राघव
1123 1018018c तथा कुरुष्व भद्रं ते मा च शोके मनः कृथाः
1124 1018019a इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वचः
1125 1018019c विरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः
1126 1018020a इति हृदयमनोविदारणं; मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान्
1127 1018020c नरपतिरगमद्भयं मह;द्व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्
1128 1019001a तच्छ्रुत्वा राजशार्दूल विश्वामित्रस्य भाषितम्
1129 1019001c मुहूर्तमिव निःसंज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्
1130 1019002a ऊनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः
1131 1019002c न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः
1132 1019003a इयमक्षौहिणी पूर्णा यस्याहं पतिरीश्वरः
1133 1019003c अनया संवृतो गत्वा योधाहं तैर्निशाचरैः
1134 1019004a इमे शूराश्च विक्रान्ता भृत्या मेऽस्त्रविशारदाः
1135 1019004c योग्या रक्षोगणैर्योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि
1136 1019005a अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमूर्धनि
1137 1019005c यावत्प्राणान्धरिष्यामि तावद्योत्स्ये निशाचरैः
1138 1019006a निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता
1139 1019006c अहं तत्र गमिष्यामि न राम नेतुमर्हसि
1140 1019007a बालो ह्यकृतविद्यश्च न च वेत्ति बलाबलम्
1141 1019007c न चास्त्रबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः
1142 1019007e न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि ते ध्रुवम्
1143 1019008a विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे
1144 1019008c जीवितुं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमर्हसि
1145 1019009a यदि वा राघवं ब्रह्मन्नेतुमिच्छसि सुव्रत
1146 1019009c चतुरङ्गसमायुक्तं मया सह च तं नय
1147 1019010a षष्टिर्वर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक
1148 1019010c दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि
1149 1019011a चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम
1150 1019011c ज्येष्ठं धर्मप्रधानं च न रामं नेतुमर्हसि
1151 1019012a किं वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के च ते
1152 1019012c कथं प्रमाणाः के चैतान्रक्षन्ति मुनिपुंगव
1153 1019013a कथं च प्रतिकर्तव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्
1154 1019013c मामकैर्वा बलैर्ब्रह्मन्मया वा कूटयोधिनाम्
1155 1019014a सर्वं मे शंस भगवन्कथं तेषां मया रणे
1156 1019014c स्थातव्यं दुष्टभावानां वीर्योत्सिक्ता हि राक्षसाः
1157 1019015a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत
1158 1019015c पौलस्त्यवंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः
1159 1019016a स ब्रह्मणा दत्तवरस्त्रैलोक्यं बाधते भृशम्
1160 1019016c महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वृतः
1161 1019017a श्रूयते हि महावीर्यो रावणो राक्षसाधिपः
1162 1019017c साक्षाद्वैश्रवणभ्राता पुत्रो विश्रवसो मुनेः
1163 1019018a यदा स्वयं न यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः
1164 1019018c तेन संचोदितौ तौ तु राक्षसौ सुमहा बलौ
1165 1019018e मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञविघ्नं करिष्यतः
1166 1019019a इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा
1167 1019019c न हि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः
1168 1019020a स त्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके
1169 1019020c देवदानवगन्धर्वा यक्षाः पतग पन्नगाः
1170 1019021a न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवा युधि
1171 1019021c स हि वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि राक्षसः
1172 1019022a तेन चाहं न शक्तोऽस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः
1173 1019022c सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजैः
1174 1019023a कथमप्यमरप्रख्यं संग्रामाणामकोविदम्
1175 1019023c बालं मे तनयं ब्रह्मन्नैव दास्यामि पुत्रकम्
1176 1019024a अथ कालोपमौ युद्धे सुतौ सुन्दोपसुन्दयोः
1177 1019024c यज्ञविघ्नकरौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकम्
1178 1019025a मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ
1179 1019025c तयोरन्यतरेणाहं योद्धा स्यां ससुहृद्गणः
1180 1020001a तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरम्
1181 1020001c समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवच महीपतिम्
1182 1020002a पूर्वमर्थं प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञां हातुमिच्छसि
1183 1020002c रागवाणामयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः
1184 1020003a यदिदं ते क्षमं राजन्गमिष्यामि यथागतम्
1185 1020003c मिथ्याप्रतिज्ञः काकुत्स्थ सुखी भव सबान्धवः
1186 1020004a तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः
1187 1020004c चचाल वसुधा कृत्स्ना विवेश च भयं सुरान्
1188 1020005a त्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्सर्वं महानृषिः
1189 1020005c नृपतिं सुव्रतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्
1190 1020006a इक्ष्वाकूणां कुले जातः साक्षाद्धर्म इवापरः
1191 1020006c धृतिमान्सुव्रतः श्रीमान्न धर्मं हातुमर्हसि
1192 1020007a त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः
1193 1020007c स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व नाधर्मं वोढुमर्हसि
1194 1020008a संश्रुत्यैवं करिष्यामीत्यकुर्वाणस्य राघव
1195 1020008c इष्टापूर्तवधो भूयात्तस्माद्रामं विसर्जय
1196 1020009a कृतास्त्रमकृतास्त्रं वा नैनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः
1197 1020009c गुप्तं कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा
1198 1020010a एष विग्रहवान्धर्म एष वीर्यवतां वरः
1199 1020010c एष बुद्ध्याधिको लोके तपसश्च परायणम्
1200 1020011a एषोऽस्त्रान्विविधान्वेत्ति त्रैलोक्ये सचराचरे
1201 1020011c नैनमन्यः पुमान्वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन
1202 1020012a न देवा नर्षयः केचिन्नासुरा न च राक्षसाः
1203 1020012c गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिंनरमहोरगाः
1204 1020013a सर्वास्त्राणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः
1205 1020013c कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति
1206 1020014a तेऽपि पुत्राः कृशाश्वस्य प्रजापतिसुतासुताः
1207 1020014c नकरूपा महावीर्या दीप्तिमन्तो जयावहाः
1208 1020015a जया च सुप्रभा चैव दक्षकन्ये सुमध्यमे
1209 1020015c ते सुवातेऽस्त्रशस्त्राणि शतं परम भास्वरम्
1210 1020016a पञ्चाशतं सुताँल्लेभे जया नाम वरान्पुरा
1211 1020016c वधायासुरसैन्यानाममेयान्कामरूपिणः
1212 1020017a सुप्रभाजनयच्चापि पुत्रान्पञ्चाशतं पुनः
1213 1020017c संहारान्नाम दुर्धर्षान्दुराक्रामान्बलीयसः
1214 1020018a तानि चास्त्राणि वेत्त्येष यथावत्कुशिकात्मजः
1215 1020018c अपूर्वाणां च जनने शक्तो भूयश्च धर्मवित्
1216 1020019a एवं वीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महातपाः
1217 1020019c न रामगमने राजन्संशयं गन्तुमर्हसि
1218 1021001a तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथः सुतम्
1219 1021001c प्रहृष्टवदनो राममाजुहाव सलक्ष्मणम्
1220 1021002a कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च
1221 1021002c पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलैरभिमन्त्रितम्
1222 1021003a स पुत्रं मूर्ध्न्युपाघ्राय राजा दशरथः प्रियम्
1223 1021003c ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना
1224 1021004a ततो वायुः सुखस्पर्शो विरजस्को ववौ तदा
1225 1021004c विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम्
1226 1021005a पुष्पवृष्टिर्महत्यासीद्देवदुन्दुभिनिस्वनः
1227 1021005c शङ्खदुन्दुभिनिर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि
1228 1021006a विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः
1229 1021006c काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात्
1230 1021007a कलापिनौ धनुष्पाणी शोभयानौ दिशो दश
1231 1021007c विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षाविव पन्नगौ
1232 1021007e अनुजग्मतुरक्षुद्रौ पितामहमिवाश्विनौ
1233 1021008a बद्धगोधाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तौ महाद्युती
1234 1021008c स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी
1235 1021009a अध्यर्धयोजनं गत्वा सरय्वा दक्षिणे तटे
1236 1021009c रामेति मधुरा वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत
1237 1021010a गृहाण वत्स सलिलं मा भूत्कालस्य पर्ययः
1238 1021010c मन्त्रग्रामं गृहाण त्वं बलामतिबलां तथा
1239 1021011a न श्रमो न ज्वरो वा ते न रूपस्य विपर्ययः
1240 1021011c न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैरृताः
1241 1021012a न बाह्वोः सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन
1242 1021012c त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत्सदृशस्तव
1243 1021013a न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये
1244 1021013c नोत्तरे प्रतिपत्तव्यो समो लोके तवानघ
1245 1021014a एतद्विद्याद्वये लब्धे भविता नास्ति ते समः
1246 1021014c बला चातिबला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ
1247 1021015a क्षुत्पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम
1248 1021015c बलामतिबलां चैव पठतः पथि राघव
1249 1021015e विद्याद्वयमधीयाने यशश्चाप्यतुलं भुवि
1250 1021016a पितामहसुते ह्येते विद्ये तेजःसमन्विते
1251 1021016c प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदृशस्त्वं हि धार्मिक
1252 1021017a कामं बहुगुणाः सर्वे त्वय्येते नात्र संशयः
1253 1021017c तपसा संभृते चैते बहुरूपे भविष्यतः
1254 1021018a ततो रामो जलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनः शुचिः
1255 1021018c प्रतिजग्राह ते विद्ये महर्षेर्भावितात्मनः
1256 1021018e विद्यासमुदितो रामः शुशुभे भूरिविक्रमः
1257 1021019a गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजे
1258 1021019c ऊषुस्तां रजनीं तत्र सरय्वां सुसुखं त्रयः
1259 1022001a प्रभातायां तु शर्वर्यां विश्वामित्रो महामुनिः
1260 1022001c अभ्यभाषत काकुत्स्थं शयानं पर्णसंस्तरे
1261 1022002a कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते
1262 1022002c उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम्
1263 1022003a तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुत्वा नृपात्मजौ
1264 1022003c स्नात्वा कृतोदकौ वीरौ जेपतुः परमं जपम्
1265 1022004a कृताह्निकौ महावीर्यौ विश्वामित्रं तपोधनम्
1266 1022004c अभिवाद्याभिसंहृष्टौ गमनायोपतस्थतुः
1267 1022005a तौ प्रयाते महावीर्यौ दिव्यं त्रिपथगां नदीम्
1268 1022005c ददृशाते ततस्तत्र सरय्वाः संगमे शुभे
1269 1022006a तत्राश्रमपदं पुण्यमृषीणामुग्रतेजसाम्
1270 1022006c बहुवर्षसहस्राणि तप्यतां परमं तपः
1271 1022007a तं दृष्ट्वा परमप्रीतौ राघवौ पुण्यमाश्रमम्
1272 1022007c ऊचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वचः
1273 1022008a कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन्वसते पुमान्
1274 1022008c भगवञ्श्रोतुमिच्छावः परं कौतूहलं हि नौ
1275 1022009a तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः
1276 1022009c अब्रवीच्छ्रूयतां राम यस्यायं पूर्व आश्रमः
1277 1022010a कन्दर्पो मूर्तिमानासीत्काम इत्युच्यते बुधैः
1278 1022011a तपस्यन्तमिह स्थाणुं नियमेन समाहितम्
1279 1022011c कृतोद्वाहं तु देवेशं गच्छन्तं समरुद्गणम्
1280 1022011e धर्षयामास दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना
1281 1022012a दग्धस्य तस्य रौद्रेण चक्षुषा रघुनन्दन
1282 1022012c व्यशीर्यन्त शरीरात्स्वात्सर्वगात्राणि दुर्मतेः
1283 1022013a तस्य गात्रं हतं तत्र निर्दग्धस्य महात्मना
1284 1022013c अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद्देवेश्वरेण ह
1285 1022014a अनङ्ग इति विख्यातस्तदा प्रभृति राघव
1286 1022014c स चाङ्गविषयः श्रीमान्यत्राङ्गं स मुमोच ह
1287 1022015a तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे मुनयः पुरा
1288 1022015c शिष्या धर्मपरा वीर तेषां पापं न विद्यते
1289 1022016a इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शन
1290 1022016c पुण्ययोः सरितोर्मध्ये श्वस्तरिष्यामहे वयम्
1291 1022017a तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेण चक्षुषा
1292 1022017c विज्ञाय परमप्रीता मुनयो हर्षमागमन्
1293 1022018a अर्घ्यं पाद्यं तथातिथ्यं निवेद्यकुशिकात्मजे
1294 1022018c रामलक्ष्मणयोः पश्चादकुर्वन्नतिथिक्रियाम्
1295 1022019a सत्कारं समनुप्राप्य कथाभिरभिरञ्जयन्
1296 1022019c न्यवसन्सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा
1297 1023001a ततः प्रभाते विमले कृताह्निकमरिंदमौ
1298 1023001c विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ
1299 1023002a ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितव्रताः
1300 1023002c उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथाब्रुवन्
1301 1023003a आरोहतु भवान्नावं राजपुत्रपुरस्कृतः
1302 1023003c अरिष्टं गच्छ पन्थानं मा भूत्कालस्य पर्ययः
1303 1023004a विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तानृषीनभिपूज्य च
1304 1023004c ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरं गमाम्
1305 1023005a अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम्
1306 1023005c वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनिः
1307 1023006a राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहल समन्वितम्
1308 1023006c कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्
1309 1023007a कैलासपर्वते राम मनसा निर्मितं सरः
1310 1023007c ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदं मानसं सरः
1311 1023008a तस्मात्सुस्राव सरसः सायोध्यामुपगूहते
1312 1023008c सरःप्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता
1313 1023009a तस्यायमतुलः शब्दो जाह्नवीमभिवर्तते
1314 1023009c वारिसंक्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु
1315 1023010a ताभ्यां तु तावुभौ कृत्वा प्रणाममतिधार्मिकौ
1316 1023010c तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघुविक्रमौ
1317 1023011a स वनं घोरसंकाशं दृष्ट्वा नृपवरात्मजः
1318 1023011c अविप्रहतमैक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुंगवम्
1319 1023012a अहो वनमिदं दुर्गं झिल्लिकागणनादितम्
1320 1023012c भैरवैः श्वापदैः कीर्णं शकुन्तैर्दारुणारवैः
1321 1023013a नानाप्रकारैः शकुनैर्वाश्यद्भिर्भैरवस्वनैः
1322 1023013c सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चापि शोभितम्
1323 1023014a धवाश्वकर्णककुभैर्बिल्वतिन्दुकपाटलैः
1324 1023014c संकीर्णं बदरीभिश्च किं न्विदं दारुणं वनम्
1325 1023015a तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः
1326 1023015c श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्यैतद्दारुणं वनम्
1327 1023016a एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम
1328 1023016c मलदाश्च करूषाश्च देवनिर्माण निर्मितौ
1329 1023017a पुरा वृत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतम्
1330 1023017c क्षुधा चैव सहस्राक्षं ब्रह्महत्या यदाविशत्
1331 1023018a तमिन्द्रं स्नापयन्देवा ऋषयश्च तपोधनाः
1332 1023018c कलशैः स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन्
1333 1023019a इह भूम्यां मलं दत्त्वा दत्त्वा कारुषमेव च
1334 1023019c शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षं प्रपेदिरे
1335 1023020a निर्मलो निष्करूषश्च शुचिरिन्द्रो यदाभवत्
1336 1023020c ददौ देशस्य सुप्रीतो वरं प्रभुरनुत्तमम्
1337 1023021a इमौ जनपदौ स्थीतौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः
1338 1023021c मलदाश्च करूषाश्च ममाङ्गमलधारिणौ
1339 1023022a साधु साध्विति तं देवाः पाकशासनमब्रुवन्
1340 1023022c देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमता
1341 1023023a एतौ जनपदौ स्थीतौ दीर्घकालमरिंदम
1342 1023023c मलदाश्च करूषाश्च मुदितौ धनधान्यतः
1343 1023024a कस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षी वै कामरूपिणी
1344 1023024c बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत्
1345 1023025a ताटका नाम भद्रं ते भार्या सुन्दस्य धीमतः
1346 1023025c मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः
1347 1023026a इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव
1348 1023026c मलदांश्च करूषांश्च ताटका दुष्टचारिणी
1349 1023027a सेयं पन्थानमावार्य वसत्यत्यर्धयोजने
1350 1023027c अत एव च गन्तव्यं ताटकाया वनं यतः
1351 1023028a स्वबाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीम्
1352 1023028c मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः
1353 1023029a न हि कश्चिदिमं देशं शक्रोत्यागन्तुमीदृशम्
1354 1023029c यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसह्यया
1355 1023030a एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद्दरुणं वनम्
1356 1023030c यक्ष्या चोत्सादितं सर्वमद्यापि न निवर्तते
1357 1024001a अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमम्
1358 1024001c श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्
1359 1024002a अल्पवीर्या यदा यक्षाः श्रूयन्ते मुनिपुंगव
1360 1024002c कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबला बलम्
1361 1024003a विश्वामित्रोऽब्रवीद्वाक्यं शृणु येन बलोत्तरा
1362 1024003c वरदानकृतं वीर्यं धारयत्यबला बलम्
1363 1024004a पूर्वमासीन्महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान्
1364 1024004c अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः
1365 1024005a पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा
1366 1024005c कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः
1367 1024006a ददौ नागसहस्रस्य बलं चास्याः पितामहः
1368 1024006c न त्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ ब्रह्मा महायशाः
1369 1024007a तां तु जातां विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीम्
1370 1024007c जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनीम्
1371 1024008a कस्यचित्त्वथ कालल्स्य यक्षी पुत्रं व्यजायत
1372 1024008c मारीचं नाम दुर्धर्षं यः शापाद्राक्षसोऽभवत्
1373 1024009a सुन्दे तु निहते राम अगस्त्यमृषिसत्तमम्
1374 1024009c ताटका सह पुत्रेण प्रधर्षयितुमिच्छति
1375 1024010a राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः
1376 1024010c अगस्त्यः परमक्रुद्धस्ताटकामपि शप्तवान्
1377 1024011a पुरुषादी महायक्षी विरूपा विकृतानना
1378 1024011c इदं रूपमपहाय दारुणं रूपमस्तु ते
1379 1024012a सैषा शापकृतामर्षा ताटका क्रोधमूर्छिता
1380 1024012c देशमुत्सादयत्येनमगस्त्यचरितं शुभम्
1381 1024013a एनां राघव दुर्वृत्तां यक्षीं परमदारुणाम्
1382 1024013c गोब्राह्मणहितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमाम्
1383 1024014a न ह्येनां शापसंसृष्टां कश्चिदुत्सहते पुमान्
1384 1024014c निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनन्दन
1385 1024015a न हि ते स्त्रीवधकृते घृणा कार्या नरोत्तम
1386 1024015c चातुर्वर्ण्यहितार्थाय कर्तव्यं राजसूनुना
1387 1024016a राज्यभारनियुक्तानामेष धर्मः सनातनः
1388 1024016c अधर्म्यां जहि काकुत्स्ह धर्मो ह्यस्या न विद्यते
1389 1024017a श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचनसुतां नृप
1390 1024017c पृथिवीं हन्तुमिच्छन्तीं मन्थरामभ्यसूदयत्
1391 1024018a विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी दृढव्रता
1392 1024018c अनिन्द्रं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषूदिता
1393 1024019a एतैश्चान्यैश्च बहुभी राजपुत्रमहात्मभिः
1394 1024019c अधर्मनिरता नार्यो हताः पुरुषसत्तमैः
1395 1025001a मुनेर्वचनमक्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः
1396 1025001c राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः
1397 1025002a पितुर्वचननिर्देशात्पितुर्वचनगौरवात्
1398 1025002c वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया
1399 1025003a अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना
1400 1025003c पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं च तद्वचः
1401 1025004a सोऽहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनाद्ब्रह्म वादिनः
1402 1025004c करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम्
1403 1025005a गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्यास्य सुखाय च
1404 1025005c तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः
1405 1025006a एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः
1406 1025006c ज्याशब्दमकरोत्तीव्रं दिशः शब्देन पूरयन्
1407 1025007a तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटका वनवासिनः
1408 1025007c ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता
1409 1025008a तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता
1410 1025008c श्रुत्वा चाभ्यद्रवद्वेगाद्यतः शब्दो विनिःसृतः
1411 1025009a तां दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननाम्
1412 1025009c प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सोऽभ्यभाषत
1413 1025010a पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपुः
1414 1025010c भिद्येरन्दर्शनादस्या भीरूणां हृदयानि च
1415 1025011a एनां पश्य दुराधर्षां माया बलसमन्विताम्
1416 1025011c विनिवृत्तां करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम्
1417 1025012a न ह्येनामुत्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षिताम्
1418 1025012c वीर्यं चास्या गतिं चापि हनिष्यामीति मे मतिः
1419 1025013a एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्छिता
1420 1025013c उद्यम्य बाहू गर्जन्ती राममेवाभ्यधावत
1421 1025014a तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव
1422 1025014c शरेणोरसि विव्याध सा पपात ममार च
1423 1025015a तां हतां भीमसंकाशां दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा
1424 1025015c साधु साध्विति काकुत्स्थं सुराश्च समपूजयन्
1425 1025016a उवाच परमप्रीतः सहस्राक्षः पुरंदरः
1426 1025016c सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथाब्रुवन्
1427 1025017a मुने कौशिके भद्रं ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः
1428 1025017c तोषिताः कर्मणानेन स्नेहं दर्शय राघवे
1429 1025018a प्रजापतेर्भृशाश्वस्य पुत्रान्सत्यपराक्रमान्
1430 1025018c तपोबलभृतान्ब्रह्मन्राघवाय निवेदय
1431 1025019a पात्रभूतश्च ते ब्रह्मंस्तवानुगमने धृतः
1432 1025019c कर्तव्यं च महत्कर्म सुराणां राजसूनुना
1433 1025020a एवमुक्त्वा सुराः सर्वे हृष्टा जग्मुर्यथागतम्
1434 1025020c विश्वामित्रं पूजयित्वा ततः संध्या प्रवर्तते
1435 1025021a ततो मुनिवरः प्रीतिस्ताटका वधतोषितः
1436 1025021c मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत्
1437 1025022a इहाद्य रजनीं राम वसेम शुभदर्शन
1438 1025022c श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम
1439 1026001a अथ तां रजनीमुष्य विश्वामिरो महायशाः
1440 1026001c प्रहस्य राघवं वाक्यमुवाच मधुराक्षरम्
1441 1026002a पतितुष्टोऽस्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः
1442 1026002c प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः
1443 1026003a देवासुरगणान्वापि सगन्धर्वोरगानपि
1444 1026003c यैरमित्रान्प्रसह्याजौ वशीकृत्य जयिष्यसि
1445 1026004a तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः
1446 1026004c दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव
1447 1026005a धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च
1448 1026005c विष्णुचक्रं तथात्युग्रमैन्द्रं चक्रं तथैव च
1449 1026006a वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा
1450 1026006c अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव ऐषीकमपि राघव
1451 1026007a ददामि ते महाबाहो ब्राह्ममस्त्रमनुत्तमम्
1452 1026007c गदे द्वे चैव काकुत्स्थ मोदकी शिखरी उभे
1453 1026008a प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मज
1454 1026008c धर्मपाशमहं राम कालपाशं तथैव च
1455 1026009a वारुणं पाशमस्त्रं च ददान्यहमनुत्तमम्
1456 1026009c अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे रघुनन्दन
1457 1026010a ददामि चास्त्रं पैनाकमस्त्रं नारायणं तथा
1458 1026010c आग्नेयमस्त्र दयितं शिखरं नाम नामतः
1459 1026011a वायव्यं प्रथमं नाम ददामि तव राघव
1460 1026011c अस्त्रं हयशिरो नाम क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च
1461 1026012a शक्ति द्वयं च काकुत्स्थ ददामि तव चानघ
1462 1026012c कङ्कालं मुसलं घोरं कापालमथ कङ्कणम्
1463 1026013a धारयन्त्यसुरा यानि ददाम्येतानि सर्वशः
1464 1026013c वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः
1465 1026014a असिरत्नं महाबाहो ददामि नृवरात्मज
1466 1026014c गान्धर्वमस्त्रं दयितं मानवं नाम नामतः
1467 1026015a प्रस्वापनप्रशमने दद्मि सौरं च राघव
1468 1026015c दर्पणं शोषणं चैव संतापनविलापने
1469 1026016a मदनं चैव दुर्धर्षं कन्दर्पदयितं तथा
1470 1026016c पैशाचमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः
1471 1026016e प्रतीच्छ नरशार्दूल राजपुत्र महायशः
1472 1026017a तामसं नरशार्दूल सौमनं च महाबलम्
1473 1026017c संवर्तं चैव दुर्धर्षं मौसलं च नृपात्मज
1474 1026018a सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मायाधरं परम्
1475 1026018c घोरं तेजःप्रभं नाम परतेजोऽपकर्षणम्
1476 1026019a सोमास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्ट्रमस्त्रं सुदामनम्
1477 1026019c दारुणं च भगस्यापि शीतेषुमथ मानवम्
1478 1026020a एतान्नाम महाबाहो कामरूपान्महाबलान्
1479 1026020c गृहाण परमोदारान्क्षिप्रमेव नृपात्मज
1480 1026021a स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्निवरतस्तदा
1481 1026021c ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममनुत्तमम्
1482 1026022a जपतस्तु मुनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः
1483 1026022c उपतस्थुर्महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम्
1484 1026023a ऊचुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयस्तदा
1485 1026023c इमे स्म परमोदार किंकरास्तव राघव
1486 1026024a प्रतिगृह्य च काकुत्स्थः समालभ्य च पाणिना
1487 1026024c मनसा मे भविष्यध्वमिति तान्यभ्यचोदयत्
1488 1026025a ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्रं महामुनिम्
1489 1026025c अभिवाद्य महातेजा गमनायोपचक्रमे
1490 1027001a प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहृष्टवदनः शुचिः
1491 1027001c गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रमथाब्रवीत्
1492 1027002a गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन्दुराधर्षः सुरैरपि
1493 1027002c अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारं मुनिपुंगव
1494 1027003a एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महामुनिः
1495 1027003c संहारं व्याजहाराथ धृतिमान्सुव्रतः शुचिः
1496 1027004a सत्यवन्तं सत्यकीर्तिं धृष्टं रभसमेव च
1497 1027004c प्रतिहारतरं नाम पराङ्मुखमवाङ्मुखम्
1498 1027005a लक्षाक्षविषमौ चैव दृढनाभसुनाभकौ
1499 1027005c दशाक्षशतवक्त्रौ च दशशीर्षशतोदरौ
1500 1027006a पद्मनाभमहानाभौ दुन्दुनाभसुनाभकौ
1501 1027006c ज्योतिषं कृशनं चैव नैराश्य विमलावुभौ
1502 1027007a यौगन्धरहरिद्रौ च दैत्यप्रमथनौ तथा
1503 1027007c पित्र्यं सौमनसं चैव विधूतमकरावुभौ
1504 1027008a करवीरकरं चैव धनधान्यौ च राघव
1505 1027008c कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा
1506 1027009a जृम्भकं सर्वनाभं च सन्तानवरणौ तथा
1507 1027009c भृशाश्वतनयान्राम भास्वरान्कामरूपिणः
1508 1027010a प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव
1509 1027010c दिव्यभास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः
1510 1027011a रामं प्राञ्जलयो भूत्वाब्रुवन्मधुरभाषिणः
1511 1027011c इमे स्म नरशार्दूल शाधि किं करवाम ते
1512 1027012a गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः
1513 1027012c मानसाः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ
1514 1027013a अथ ते राममामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्
1515 1027013c एवमस्त्विति काकुत्स्थमुक्त्वा जग्मुर्यथागतम्
1516 1027014a स च तान्राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिम्
1517 1027014c गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्
1518 1027015a किं न्वेतन्मेघसंकाशं पर्वतस्याविदूरतः
1519 1027015c वृक्षषण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे
1520 1027016a दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च
1521 1027016c नानाप्रकारैः शकुनैर्वल्गुभाषैरलंकृतम्
1522 1027017a निःसृताः स्म मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद्रोमहर्षणात्
1523 1027017c अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया
1524 1027018a सर्वं मे शंस भगवन्कस्याश्रमपदं त्विदम्
1525 1027018c संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः
1526 1028001a अथ तस्याप्रमेयस्य तद्वनं परिपृच्छतः
1527 1028001c विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे
1528 1028002a एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः
1529 1028002c सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो ह्यत्र महातपाः
1530 1028003a एतस्मिन्नेव काले तु राजा वैरोचनिर्बलिः
1531 1028003c निर्जित्य दैवतगणान्सेन्द्रांश्च समरुद्गणान्
1532 1028003e कारयामास तद्राज्यं त्रिषु लोकेषु विश्रुतः
1533 1028004a बलेस्तु यजमानस्य देवाः साग्निपुरोगमाः
1534 1028004c समागम्य स्वयं चैव विष्णुमूचुरिहाश्रमे
1535 1028005a बलिर्वैरोचनिर्विष्णो यजते यज्ञमुत्तमम्
1536 1028005c असमाप्ते क्रतौ तस्मिन्स्वकार्यमभिपद्यताम्
1537 1028006a ये चैनमभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः
1538 1028006c यच्च यत्र यथावच्च सर्वं तेभ्यः प्रयच्छति
1539 1028007a स त्वं सुरहितार्थाय मायायोगमुपाश्रितः
1540 1028007c वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्
1541 1028008a अयं सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्ते भविष्यति
1542 1028008c सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः
1543 1028009a अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत
1544 1028009c वामनं रूपमास्थाय वैरोचनिमुपागमत्
1545 1028010a त्रीन्क्रमानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मानतः
1546 1028010c आक्रम्य लोकाँल्लोकात्मा सर्वभूतहिते रतः
1547 1028011a महेन्द्राय पुनः प्रादान्नियम्य बलिमोजसा
1548 1028011c त्रैलोक्यं स महातेजाश्चक्रे शक्रवशं पुनः
1549 1028012a तेनैष पूर्वमाक्रान्त आश्रमः श्रमनाशनः
1550 1028012c मयापि भक्त्या तस्यैष वामनस्योपभुज्यते
1551 1028013a एतमाश्रममायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणः
1552 1028013c अत्र ते पुरुषव्याघ्र हन्तव्या दुष्टचारिणः
1553 1028014a अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्
1554 1028014c तदाश्रमपदं तात तवाप्येतद्यथा मम
1555 1028015a तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः
1556 1028015c उत्पत्योत्पत्य सहसा विश्वामित्रमपूजयन्
1557 1028016a यथार्हं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते
1558 1028016c तथैव राजपुत्राभ्यामकुर्वन्नतिथिक्रियाम्
1559 1028017a मुहूर्तमथ विश्रान्तौ राजपुत्रावरिंदमौ
1560 1028017c प्राञ्जली मुनिशार्दूलमूचतू रघुनन्दनौ
1561 1028018a अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव
1562 1028018c सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात्सत्यमस्तु वचस्तव
1563 1028019a एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः
1564 1028019c प्रविवेश तदा दीक्षां नियतो नियतेन्द्रियः
1565 1028020a कुमारावपि तां रात्रिमुषित्वा सुसमाहितौ
1566 1028020c प्रभातकाले चोत्थाय विश्वामित्रमवन्दताम्
1567 1029001a अथ तौ देशकालज्ञौ राजपुत्रावरिंदमौ
1568 1029001c देशे काले च वाक्यज्ञावब्रूतां कौशिकं वचः
1569 1029002a भगवञ्श्रोतुमिच्छावो यस्मिन्काले निशाचरौ
1570 1029002c संरक्षणीयौ तौ ब्रह्मन्नातिवर्तेत तत्क्षणम्
1571 1029003a एवं ब्रुवाणौ काकुत्स्थौ त्वरमाणौ युयुत्सया
1572 1029003c सर्वे ते मुनयः प्रीताः प्रशशंसुर्नृपात्मजौ
1573 1029004a अद्य प्रभृति षड्रात्रं रक्षतं राघवौ युवाम्
1574 1029004c दीक्षां गतो ह्येष मुनिर्मौनित्वं च गमिष्यति
1575 1029005a तौ तु तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रौ यशस्विनौ
1576 1029005c अनिद्रौ षडहोरात्रं तपोवनमरक्षताम्
1577 1029006a उपासां चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ
1578 1029006c ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रमरिंदमौ
1579 1029007a अथ काले गते तस्मिन्षष्ठेऽहनि समागते
1580 1029007c सौमित्रमब्रवीद्रामो यत्तो भव समाहितः
1581 1029008a रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया
1582 1029008c प्रजज्वाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोहिता
1583 1029009a मन्त्रवच्च यथान्यायं यज्ञोऽसौ संप्रवर्तते
1584 1029009c आकाशे च महाञ्शब्दः प्रादुरासीद्भयानकः
1585 1029010a आवार्य गगनं मेघो यथा प्रावृषि निर्गतः
1586 1029010c तथा मायां विकुर्वाणौ राक्षसावभ्यधावताम्
1587 1029011a मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा
1588 1029011c आगम्य भीमसंकाशा रुधिरौघानवासृजन्
1589 1029012a तावापतन्तौ सहसा दृष्ट्वा राजीवलोचनः
1590 1029012c लक्ष्मणं त्वभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनमब्रवीत्
1591 1029013a पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान्राक्षसान्पिशिताशनान्
1592 1029013c मानवास्त्रसमाधूताननिलेन यथाघनान्
1593 1029014a मानवं परमोदारमस्त्रं परमभास्वरम्
1594 1029014c चिक्षेप परमक्रुद्धो मारीचोरसि राघवः
1595 1029015a स तेन परमास्त्रेण मानवेन समाहितः
1596 1029015c संपूर्णं योजनशतं क्षिप्तः सागरसंप्लवे
1597 1029016a विचेतनं विघूर्णन्तं शीतेषुबलपीडितम्
1598 1029016c निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्
1599 1029017a पश्य लक्ष्मण शीतेषुं मानवं धर्मसंहितम्
1600 1029017c मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुज्यते
1601 1029018a इमानपि वधिष्यामि निर्घृणान्दुष्टचारिणः
1602 1029018c राक्षसान्पापकर्मस्थान्यज्ञघ्नान्रुधिराशनान्
1603 1029019a विगृह्य सुमहच्चास्त्रमाग्नेयं रघुनन्दनः
1604 1029019c सुबाहुरसि चिक्षेप स विद्धः प्रापतद्भुवि
1605 1029020a शेषान्वायव्यमादाय निजघान महायशाः
1606 1029020c राघवः परमोदारो मुनीनां मुदमावहन्
1607 1029021a स हत्वा राक्षसान्सर्वान्यज्ञघ्नान्रघुनन्दनः
1608 1029021c ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा
1609 1029022a अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः
1610 1029022c निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदमब्रवीत्
1611 1029023a कृतार्थोऽस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया
1612 1029023c सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं राम महायशः
1613 1030001a अथ तां रजनीं तत्र कृतार्थौ रामलक्षणौ
1614 1030001c ऊषतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मना
1615 1030002a प्रभातायां तु शर्वर्यां कृतपौर्वाह्णिकक्रियौ
1616 1030002c विश्वामित्रमृषींश्चान्यान्सहितावभिजग्मतुः
1617 1030003a अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम्
1618 1030003c ऊचतुर्मधुरोदारं वाक्यं मधुरभाषिणौ
1619 1030004a इमौ स्वो मुनिशार्दूल किंकरौ समुपस्थितौ
1620 1030004c आज्ञापय यथेष्टं वै शासनं करवाव किम्
1621 1030005a एवमुक्ते ततस्ताभ्यां सर्व एव महर्षयः
1622 1030005c विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन्
1623 1030006a मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति
1624 1030006c यज्ञः परमधर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्
1625 1030007a त्वं चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि
1626 1030007c अद्भुतं च धनूरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि
1627 1030008a तद्धि पूर्वं नरश्रेष्ठ दत्तं सदसि दैवतैः
1628 1030008c अप्रमेयबलं घोरं मखे परमभास्वरम्
1629 1030009a नास्य देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः
1630 1030009c कर्तुमारोपणं शक्ता न कथंचन मानुषाः
1631 1030010a धनुषस्तस्य वीर्यं हि जिज्ञासन्तो महीक्षितः
1632 1030010c न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः
1633 1030011a तद्धनुर्नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः
1634 1030011c तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थ यज्ञं चाद्भुतदर्शनम्
1635 1030012a तद्धि यज्ञफलं तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः
1636 1030012c याचितं नरशार्दूल सुनाभं सर्वदैवतैः
1637 1030013a एवमुक्त्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्तदा
1638 1030013c सर्षिसंघः सकाकुत्स्थ आमन्त्र्य वनदेवताः
1639 1030014a स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाश्रमादहम्
1640 1030014c उत्तरे जाह्नवीतीरे हिमवन्तं शिलोच्चयम्
1641 1030015a प्रदक्षिणं ततः कृत्वा सिद्धाश्रममनुत्तमम्
1642 1030015c उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे
1643 1030016a तं व्रजन्तं मुनिवरमन्वगादनुसारिणाम्
1644 1030016c शकटी शतमात्रं तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम्
1645 1030017a मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः
1646 1030017c अनुजग्मुर्महात्मानं विश्वामित्रं महामुनिम्
1647 1030018a ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे
1648 1030018c वासं चक्रुर्मुनिगणाः शोणाकूले समाहिताः
1649 1030019a तेऽस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुतहुताशनाः
1650 1030019c विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुरमितौजसः
1651 1030020a रामोऽपि सहसौमित्रिर्मुनींस्तानभिपूज्य च
1652 1030020c अग्रतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः
1653 1030021a अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं महामुनिम्
1654 1030021c पप्रच्छ मुनिशार्दूलं कौतूहलसमन्वितः
1655 1030022a भगवन्को न्वयं देशः समृद्धवनशोभितः
1656 1030022c श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमर्हसि तत्त्वतः
1657 1030023a चोदितो रामवाक्येन कथयामास सुव्रतः
1658 1030023c तस्य देशस्य निखिलमृषिमध्ये महातपाः
1659 1031001a ब्रह्मयोनिर्महानासीत्कुशो नाम महातपाः
1660 1031001c वैदर्भ्यां जनयामास चतुरः सदृशान्सुतान्
1661 1031002a कुशाम्बं कुशनाभं च आधूर्त रजसं वसुम्
1662 1031002c दीप्तियुक्तान्महोत्साहान्क्षत्रधर्मचिकीर्षया
1663 1031002e तानुवाच कुशः पुत्रान्धर्मिष्ठान्सत्यवादिनः
1664 1031003a कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोकसंमताः
1665 1031003c निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां नृवरास्तदा
1666 1031004a कुशाम्बस्तु महातेजाः कौशाम्बीमकरोत्पुरीम्
1667 1031004c कुशनाभस्तु धर्मात्मा परं चक्रे महोदयम्
1668 1031005a आधूर्तरजसो राम धर्मारण्यं महीपतिः
1669 1031005c चक्रे पुरवरं राजा वसुश्चक्रे गिरिव्रजम्
1670 1031006a एषा वसुमती राम वसोस्तस्य महात्मनः
1671 1031006c एते शैलवराः पञ्च प्रकाशन्ते समन्ततः
1672 1031007a सुमागधी नदी रम्या मागधान्विश्रुताययौ
1673 1031007c पञ्चानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेव शोभते
1674 1031008a सैषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः
1675 1031008c पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी
1676 1031009a कुशनाभस्तु राजर्षिः कन्याशतमनुत्तमम्
1677 1031009c जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन
1678 1031010a तास्तु यौवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वलंकृताः
1679 1031010c उद्यानभूमिमागम्य प्रावृषीव शतह्रदाः
1680 1031011a गायन्त्यो नृत्यमानाश्च वादयन्त्यश्च राघव
1681 1031011c आमोदं परमं जग्मुर्वराभरणभूषिताः
1682 1031012a अथ ताश्चारुसर्वाङ्ग्यो रूपेणाप्रतिमा भुवि
1683 1031012c उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे
1684 1031013a ताः सर्वगुणसंपन्ना रूपयौवनसंयुताः
1685 1031013c दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनमब्रवीत्
1686 1031014a अहं वः कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ
1687 1031014c मानुषस्त्यज्यतां भावो दीर्घमायुरवाप्स्यथ
1688 1031015a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्लिष्टकर्मणः
1689 1031015c अपहास्य ततो वाक्यं कन्याशतमथाब्रवीत्
1690 1031016a अन्तश्चरसि भूतानां सर्वेषां त्वं सुरोत्तम
1691 1031016c प्रभावज्ञाश्च ते सर्वाः किमस्मानवमन्यसे
1692 1031017a कुशनाभसुताः सर्वाः समर्थास्त्वां सुरोत्तम
1693 1031017c स्थानाच्च्यावयितुं देवं रक्षामस्तु तपो वयम्
1694 1031018a मा भूत्स कालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनम्
1695 1031018c नावमन्यस्व धर्मेण स्वयंवरमुपास्महे
1696 1031019a पिता हि प्रभुरस्माकं दैवतं परमं हि सः
1697 1031019c यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति
1698 1031020a तासां तद्वचनं श्रुत्वा वायुः परमकोपनः
1699 1031020c प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान्प्रभुः
1700 1031021a ताः कन्या वायुना भग्ना विविशुर्नृपतेर्गृहम्
1701 1031021c दृष्ट्वा भग्नास्तदा राजा संभ्रान्त इदमब्रवीत्
1702 1031022a किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममवमन्यते
1703 1031022c कुब्जाः केन कृताः सर्वा वेष्टन्त्यो नाभिभाषथ
1704 1032001a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः
1705 1032001c शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्याशतमभाषत
1706 1032002a वायुः सर्वात्मको राजन्प्रधर्षयितुमिच्छति
1707 1032002c अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते
1708 1032003a पितृमत्यः स्म भद्रं ते स्वच्छन्दे न वयं स्थिताः
1709 1032003c पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव
1710 1032004a तेन पापानुबन्धेन वचनं न प्रतीच्छता
1711 1032004c एवं ब्रुवन्त्यः सर्वाः स्म वायुना निहता भृषम्
1712 1032005a तासां तद्वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः
1713 1032005c प्रत्युवाच महातेजाः कन्याशतमनुत्तमम्
1714 1032006a क्षान्तं क्षमावतां पुत्र्यः कर्तव्यं सुमहत्कृतम्
1715 1032006c ऐकमत्यमुपागम्य कुलं चावेक्षितं मम
1716 1032007a अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा
1717 1032007c दुष्करं तच्च वः क्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः
1718 1032008a यादृशीर्वः क्षमा पुत्र्यः सर्वासामविशेषतः
1719 1032008c क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा सत्यं च पुत्रिकाः
1720 1032009a क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत्
1721 1032009c विसृज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा त्रिदशविक्रमः
1722 1032010a मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदानं सह मन्त्रिभिः
1723 1032010c देशे काले प्रदानस्य सदृशे प्रतिपादनम्
1724 1032011a एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महामुनिः
1725 1032011c ऊर्ध्वरेताः शुभाचारो ब्राह्मं तप उपागमत्
1726 1032012a तप्यन्तं तमृषिं तत्र गन्धर्वी पर्युपासते
1727 1032012c सोमदा नाम भद्रं ते ऊर्मिला तनया तदा
1728 1032013a सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषणपरायणा
1729 1032013c उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टोऽभवद्गुरुः
1730 1032014a स च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्दन
1731 1032014c परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियम्
1732 1032015a परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गन्धर्वी मधुरस्वरम्
1733 1032015c उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाक्यकोविदम्
1734 1032016a लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्म्या ब्रह्मभूतो महातपाः
1735 1032016c ब्राह्मेण तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्
1736 1032017a अपतिश्चास्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कस्यचित्
1737 1032017c ब्राह्मेणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतम्
1738 1032018a तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षिर्ददौ पुत्रमनुत्तमम्
1739 1032018c ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम्
1740 1032019a स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरीमध्यवसत्तदा
1741 1032019c काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम्
1742 1032020a स बुद्धिं कृतवान्राजा कुशनाभः सुधार्मिकः
1743 1032020c ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्याशतं तदा
1744 1032021a तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः
1745 1032021c ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना
1746 1032022a यथाक्रमं ततः पाणिं जग्राह रघुनन्दन
1747 1032022c ब्रह्मदत्तो मही पालस्तासां देवपतिर्यथा
1748 1032023a स्पृष्टमात्रे ततः पाणौ विकुब्जा विगतज्वराः
1749 1032023c युक्ताः परमया लक्ष्म्या बभुः कन्याशतं तदा
1750 1032024a स दृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपतिः
1751 1032024c बभूव परमप्रीतो हर्षं लेभे पुनः पुनः
1752 1032025a कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिः
1753 1032025c सदारं प्रेषयामास सोपाध्याय गणं तदा
1754 1032026a सोमदापि सुसंहृष्टा पुत्रस्य सदृशीं क्रियाम्
1755 1032026c यथान्यायं च गन्धर्वी स्नुषास्ताः प्रत्यनन्दत
1756 1033001a कृतोद्वाहे गते तस्मिन्ब्रह्मदत्ते च राघव
1757 1033001c अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिमकल्पयत्
1758 1033002a इष्ट्यां तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम्
1759 1033002c उवाच परमप्रीतः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा
1760 1033003a पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः
1761 1033003c गाधिं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोके च शाश्वतीम्
1762 1033004a एवमुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिम्
1763 1033004c जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्
1764 1033005a कस्यचित्त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः
1765 1033005c जज्ञे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः
1766 1033006a स पिता मम काकुत्स्थ गाधिः परमधार्मिकः
1767 1033006c कुशवंशप्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनन्दन
1768 1033007a पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता
1769 1033007c नाम्ना सत्यवती नाम ऋचीके प्रतिपादिता
1770 1033008a सशरीरा गता स्वर्गं भर्तारमनुवर्तिनी
1771 1033008c कौशिकी परमोदारा सा प्रवृत्ता महानदी
1772 1033009a दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपाश्रिता
1773 1033009c लोकस्य हितकामार्थं प्रवृत्ता भगिनी मम
1774 1033010a ततोऽहं हिमवत्पार्श्वे वसामि नियतः सुखम्
1775 1033010c भगिन्याः स्नेहसंयुक्तः कौशिक्या रघुनन्दन
1776 1033011a सा तु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता
1777 1033011c पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा
1778 1033012a अहं हि नियमाद्राम हित्वा तां समुपागतः
1779 1033012c सिद्धाश्रममनुप्राप्य सिद्धोऽस्मि तव तेजसा
1780 1033013a एषा राम ममोत्पत्तिः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता
1781 1033013c देशस्य च महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि
1782 1033014a गतोऽर्धरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतो मम
1783 1033014c निद्रामभ्येहि भद्रं ते मा भूद्विघ्नोऽध्वनीह नः
1784 1033015a निष्पन्दास्तरवः सर्वे निलीना मृगपक्षिणः
1785 1033015c नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनन्दन
1786 1033016a शनैर्वियुज्यते संध्या नभो नेत्रैरिवावृतम्
1787 1033016c नक्षत्रतारागहनं ज्योतिर्भिरवभासते
1788 1033017a उत्तिष्ठति च शीतांशुः शशी लोकतमोनुदः
1789 1033017c ह्लादयन्प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया विभो
1790 1033018a नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः
1791 1033018c यक्षराक्षससंघाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः
1792 1033019a एवमुक्त्वा महातेजा विरराम महामुनिः
1793 1033019c साधु साध्विति तं सर्वे मुनयो ह्यभ्यपूजयन्
1794 1033020a रामोऽपि सह सौमित्रिः किंचिदागतविस्मयः
1795 1033020c प्रशस्य मुनिशार्दूलं निद्रां समुपसेवते
1796 1034001a उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकूले महर्षिभिः
1797 1034001c निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत
1798 1034002a सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते
1799 1034002c उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय
1800 1034003a तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा पौर्वाह्णिकीं क्रियाम्
1801 1034003c गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाच ह
1802 1034004a अयं शोणः शुभजलो गाधः पुलिनमण्डितः
1803 1034004c कतरेण पथा ब्रह्मन्संतरिष्यामहे वयम्
1804 1034005a एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रोऽब्रवीदिदम्
1805 1034005c एष पन्था मयोद्दिष्टो येन यान्ति महर्षयः
1806 1034006a ते गत्वा दूरमध्वानं गतेऽर्धदिवसे तदा
1807 1034006c जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां ददृशुर्मुनिसेविताम्
1808 1034007a तां दृष्ट्वा पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्
1809 1034007c बभूवुर्मुदिताः सर्वे मुनयः सहराघवाः
1810 1034007e तस्यास्तीरे ततश्चक्रुस्ते आवासपरिग्रहम्
1811 1034008a ततः स्नात्वा यथान्यायं संतर्प्य पितृदेवताः
1812 1034008c हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्य चामृतवद्धविः
1813 1034009a विविशुर्जाह्नवीतीरे शुचौ मुदितमानसाः
1814 1034009c विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः
1815 1034010a संप्रहृष्टमना रामो विश्वामित्रमथाब्रवीत्
1816 1034010c भगवञ्श्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीम्
1817 1034010e त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिम्
1818 1034011a चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः
1819 1034011c वृद्धिं जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे
1820 1034012a शैलेन्द्रो हिमवान्नाम धातूनामाकरो महान्
1821 1034012c तस्य कन्या द्वयं राम रूपेणाप्रतिमं भुवि
1822 1034013a या मेरुदुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा
1823 1034013c नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया
1824 1034014a तस्यां गङ्गेयमभवज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता
1825 1034014c उमा नाम द्वितीयाभूत्कन्या तस्यैव राघव
1826 1034015a अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देवतार्थचिकीर्षया
1827 1034015c शैलेन्द्रं वरयामासुर्गङ्गां त्रिपथगां नदीम्
1828 1034016a ददौ धर्मेण हिमवांस्तनयां लोकपावनीम्
1829 1034016c स्वच्छन्दपथगां गङ्गां त्रैलोक्यहितकाम्यया
1830 1034017a प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थं त्रिलोकहितकारिणः
1831 1034017c गङ्गामादाय तेऽगच्छन्कृतार्थेनान्तरात्मना
1832 1034018a या चान्या शैलदुहिता कन्यासीद्रघुनन्दन
1833 1034018c उग्रं सा व्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना
1834 1034019a उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुताम्
1835 1034019c रुद्रायाप्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृताम्
1836 1034020a एते ते शैल राजस्य सुते लोकनमस्कृते
1837 1034020c गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघव
1838 1034021a एतत्ते धर्ममाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी
1839 1034021c खं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतां वर
1840 1035001a उक्त वाक्ये मुनौ तस्मिन्नुभौ राघवलक्ष्मणौ
1841 1035001c प्रतिनन्द्य कथां वीरावूचतुर्मुनिपुंगवम्
1842 1035002a धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन्कथितं परमं त्वया
1843 1035002c दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठाय वक्तुमर्हसि
1844 1035003a विस्तरं विस्तरज्ञोऽसि दिव्यमानुषसंभवम्
1845 1035003c त्रीन्पथो हेतुना केन पावयेल्लोकपावनी
1846 1035004a कथं गङ्गां त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा
1847 1035004c त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः कैः समन्विता
1848 1035005a तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः
1849 1035005c निखिलेन कथां सर्वामृषिमध्ये न्यवेदयत्
1850 1035006a पुरा राम कृतोद्वाहः शितिकण्ठो महातपाः
1851 1035006c दृष्ट्वा च स्पृहया देवीं मैथुनायोपचक्रमे
1852 1035007a शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्
1853 1035007c न चापि तनयो राम तस्यामासीत्परंतप
1854 1035008a ततो देवाः समुद्विग्नाः पितामहपुरोगमाः
1855 1035008c यदिहोत्पद्यते भूतं कस्तत्प्रतिसहिष्यते
1856 1035009a अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिपत्येदमब्रुवन्
1857 1035009c देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत
1858 1035009e सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमर्हसि
1859 1035010a न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तम
1860 1035010c ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर
1861 1035011a त्रैलोक्यहितकामार्थं तेजस्तेजसि धारय
1862 1035011c रक्ष सर्वानिमाँल्लोकान्नालोकं कर्तुमर्हसि
1863 1035012a देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकमहेश्वरः
1864 1035012c बाढमित्यब्रवीत्सर्वान्पुनश्चेदमुवाच ह
1865 1035013a धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजस्येव सहोमया
1866 1035013c त्रिदशाः पृथिवी चैव निर्वाणमधिगच्छतु
1867 1035014a यदिदं क्षुभितं स्थानान्मम तेजो ह्यनुत्तमम्
1868 1035014c धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमाः
1869 1035015a एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्यूचुर्वृषभध्वजम्
1870 1035015c यत्तेजः क्षुभितं ह्येतत्तद्धरा धारयिष्यति
1871 1035016a एवमुक्तः सुरपतिः प्रमुमोच महीतले
1872 1035016c तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना
1873 1035017a ततो देवाः पुनरिदमूचुश्चाथ हुताशनम्
1874 1035017c प्रविश त्वं महातेजो रौद्रं वायुसमन्वितः
1875 1035018a तदग्निना पुनर्व्याप्तं संजातः श्वेतपर्वतः
1876 1035018c दिव्यं शरवणं चैव पावकादित्यसंनिभम्
1877 1035018e यत्र जातो महातेजाः कार्तिकेयोऽग्निसंभवः
1878 1035019a अथोमां च शिवं चैव देवाः सर्षि गणास्तदा
1879 1035019c पूजयामासुरत्यर्थं सुप्रीतमनसस्ततः
1880 1035020a अथ शैल सुता राम त्रिदशानिदमब्रवीत्
1881 1035020c समन्युरशपत्सर्वान्क्रोधसंरक्तलोचना
1882 1035021a यस्मान्निवारिता चैव संगता पुत्रकाम्यया
1883 1035021c अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हथ
1884 1035021e अद्य प्रभृति युष्माकमप्रजाः सन्तु पत्नयः
1885 1035022a एवमुक्त्वा सुरान्सर्वाञ्शशाप पृथिवीमपि
1886 1035022c अवने नैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि
1887 1035023a न च पुत्रकृतां प्रीतिं मत्क्रोधकलुषी कृता
1888 1035023c प्राप्स्यसि त्वं सुदुर्मेधे मम पुत्रमनिच्छती
1889 1035024a तान्सर्वान्व्रीडितान्दृष्ट्वा सुरान्सुरपतिस्तदा
1890 1035024c गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम्
1891 1035025a स गत्वा तप आतिष्ठत्पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः
1892 1035025c हिमवत्प्रभवे शृङ्गे सह देव्या महेश्वरः
1893 1035026a एष ते विस्तरो राम शैलपुत्र्या निवेदितः
1894 1035026c गङ्गायाः प्रभवं चैव शृणु मे सहलक्ष्मणः
1895 1036001a तप्यमाने तपो देवे देवाः सर्षिगणाः पुरा
1896 1036001c सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन्
1897 1036002a ततोऽब्रुवन्सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहम्
1898 1036002c प्रणिपत्य शुभं वाक्यं सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः
1899 1036003a यो नः सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा
1900 1036003c स तपः परमास्थाय तप्यते स्म सहोमया
1901 1036004a यदत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया
1902 1036004c संविधत्स्व विधानज्ञ त्वं हि नः परमा गतिः
1903 1036005a देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः
1904 1036005c सान्त्वयन्मधुरैर्वाक्यैस्त्रिदशानिदमब्रवीत्
1905 1036006a शैलपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजास्यथ पत्निषु
1906 1036006c तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः
1907 1036007a इयमाकाशगा गङ्गा यस्यां पुत्रं हुताशनः
1908 1036007c जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिंदमम्
1909 1036008a ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतम्
1910 1036008c उमायास्तद्बहुमतं भविष्यति न संशयः
1911 1036009a तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनन्दन
1912 1036009c प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहमपूजयन्
1913 1036010a ते गत्वा पर्वतं राम कैलासं धातुमण्डितम्
1914 1036010c अग्निं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः
1915 1036011a देवकार्यमिदं देव समाधत्स्व हुताशन
1916 1036011c शैलपुत्र्यां महातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज
1917 1036012a देवतानां प्रतिज्ञाय गङ्गामभ्येत्य पावकः
1918 1036012c गर्भं धारय वै देवि देवतानामिदं प्रियम्
1919 1036013a इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत्
1920 1036013c स तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवकीर्यत
1921 1036014a समन्ततस्तदा देवीमभ्यषिञ्चत पावकः
1922 1036014c सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन
1923 1036015a तमुवाच ततो गङ्गा सर्वदेवपुरोहितम्
1924 1036015c अशक्ता धारणे देव तव तेजः समुद्धतम्
1925 1036015e दह्यमानाग्निना तेन संप्रव्यथितचेतना
1926 1036016a अथाब्रवीदिदं गङ्गां सर्वदेवहुताशनः
1927 1036016c इह हैमवते पादे गर्भोऽयं संनिवेश्यताम्
1928 1036017a श्रुत्वा त्वग्निवचो गङ्गा तं गर्भमतिभास्वरम्
1929 1036017c उत्ससर्ज महातेजाः स्रोतोभ्यो हि तदानघ
1930 1036018a यदस्या निर्गतं तस्मात्तप्तजाम्बूनदप्रभम्
1931 1036018c काञ्चनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यममलं शुभम्
1932 1036019a ताम्रं कार्ष्णायसं चैव तैक्ष्ण्यादेवाभिजायत
1933 1036019c मलं तस्याभवत्तत्र त्रपुसीसकमेव च
1934 1036020a तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धत
1935 1036021a निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितम्
1936 1036021c सर्वं पर्वतसंनद्धं सौवर्णमभवद्वनम्
1937 1036022a जातरूपमिति ख्यातं तदा प्रभृति राघव
1938 1036022c सुवर्णं पुरुषव्याघ्र हुताशनसमप्रभम्
1939 1036023a तं कुमारं ततो जातं सेन्द्राः सहमरुद्गणाः
1940 1036023c क्षीरसंभावनार्थाय कृत्तिकाः समयोजयन्
1941 1036024a ताः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम्
1942 1036024c ददुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः
1943 1036025a ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन्
1944 1036025c पुत्रस्त्रैलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः
1945 1036026a तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे
1946 1036026c स्नापयन्परया लक्ष्म्या दीप्यमानमिवानलम्
1947 1036027a स्कन्द इत्यब्रुवन्देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्रवात्
1948 1036027c कार्तिकेयं महाभागं काकुत्स्थज्वलनोपमम्
1949 1036028a प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमम्
1950 1036028c षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजं पयः
1951 1036029a गृहीत्वा क्षीरमेकाह्ना सुकुमार वपुस्तदा
1952 1036029c अजयत्स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान्विभुः
1953 1036030a सुरसेनागणपतिं ततस्तममलद्युतिम्
1954 1036030c अभ्यषिञ्चन्सुरगणाः समेत्याग्निपुरोगमाः
1955 1036031a एष ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया
1956 1036031c कुमारसंभवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च
1957 1037001a तां कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरम्
1958 1037001c पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थमिदमब्रवीत्
1959 1037002a अयोध्याधिपतिः शूरः पूर्वमासीन्नराधिपः
1960 1037002c सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः स चाप्रजः
1961 1037003a वैदर्भदुहिता राम केशिनी नाम नामतः
1962 1037003c ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी
1963 1037004a अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि
1964 1037004c द्वितीया सगरस्यासीत्पत्नी सुमतिसंज्ञिता
1965 1037005a ताभ्यां सह तदा राजा पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः
1966 1037005c हिमवन्तं समासाद्य भृगुप्रस्रवणे गिरौ
1967 1037006a अथ वर्ष शते पूर्णे तपसाराधितो मुनिः
1968 1037006c सगराय वरं प्रादाद्भृगुः सत्यवतां वरः
1969 1037007a अपत्यलाभः सुमहान्भविष्यति तवानघ
1970 1037007c कीर्तिं चाप्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषर्षभ
1971 1037008a एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव
1972 1037008c षष्टिं पुत्रसहस्राणि अपरा जनयिष्यति
1973 1037009a भाषमाणं नरव्याघ्रं राजपत्न्यौ प्रसाद्य तम्
1974 1037009c ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जलिपुटे तदा
1975 1037010a एकः कस्याः सुतो ब्रह्मन्का बहूञ्जनयिष्यति
1976 1037010c श्रोतुमिच्छावहे ब्रह्मन्सत्यमस्तु वचस्तव
1977 1037011a तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परम धार्मिकः
1978 1037011c उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्
1979 1037012a एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः
1980 1037012c कीर्तिमन्तो महोत्साहाः का वा कं वरमिच्छति
1981 1037013a मुनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन
1982 1037013c पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसंनिधौ
1983 1037014a षष्टिं पुत्रसहस्राणि सुपर्णभगिनी तदा
1984 1037014c महोत्साहान्कीर्तिमतो जग्राह सुमतिः सुतान्
1985 1037015a प्रदक्षिणमृषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च
1986 1037015c जगाम स्वपुरं राजा सभार्या रघुनन्दन
1987 1037016a अथ काले गते तस्मिञ्ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत
1988 1037016c असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्
1989 1037017a सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुम्बं व्यजायत
1990 1037017c षष्टिः पुत्रसहस्राणि तुम्बभेदाद्विनिःसृताः
1991 1037018a घृतपूर्णेषु कुम्भेषु धात्र्यस्तान्समवर्धयन्
1992 1037018c कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे
1993 1037019a अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः
1994 1037019c षष्टिः पुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तदा
1995 1037020a स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसंभवः
1996 1037020c बालान्गृहीत्वा तु जले सरय्वा रघुनन्दन
1997 1037020e प्रक्षिप्य प्रहसन्नित्यं मज्जतस्तान्निरीक्ष्य वै
1998 1037021a पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात्
1999 1037022a तस्य पुत्रोंऽशुमान्नाम असमञ्जस्य वीर्यवान्
2000 1037022c संमतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियंवदः
2001 1037023a ततः कालेन महता मतिः समभिजायत
2002 1037023c सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता
2003 1037024a स कृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्यायगणस्तदा
2004 1037024c यज्ञकर्मणि वेदज्ञो यष्टुं समुपचक्रमे
2005 1038001a विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दन
2006 1038001c उवाच परमप्रीतो मुनिं दीप्तमिवानलम्
2007 1038002a श्रोतुमिछामि भद्रं ते विस्तरेण कथामिमाम्
2008 1038002c पूर्वको मे कथं ब्रह्मन्यज्ञं वै समुपाहरत्
2009 1038003a विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच प्रहसन्निव
2010 1038003c श्रूयतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः
2011 1038004a शंकरश्वशुरो नाम हिमवानचलोत्तमः
2012 1038004c विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम्
2013 1038005a तयोर्मध्ये प्रवृत्तोऽभूद्यज्ञः स पुरुषोत्तम
2014 1038005c स हि देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञकर्मणि
2015 1038006a तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः
2016 1038006c अंशुमानकरोत्तात सगरस्य मते स्थितः
2017 1038007a तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः
2018 1038007c राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञियाश्वमपाहरत्
2019 1038008a ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः
2020 1038008c उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानमथाब्रुवन्
2021 1038009a अयं पर्वणि वेगेन यज्ञियाश्वोऽपनीयते
2022 1038009c हर्तारं जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम्
2023 1038010a यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत्सर्वेषामशिवाय नः
2024 1038010c तत्तथा क्रियतां राजन्यथाछिद्रः क्रतुर्भवेत्
2025 1038011a उपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन्सदसि पार्थिवः
2026 1038011c षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाच ह
2027 1038012a गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः
2028 1038012c मन्त्रपूतैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः
2029 1038013a तद्गच्छत विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः
2030 1038013c समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीमनुगच्छत
2031 1038014a एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत
2032 1038015a यावत्तुरगसंदर्शस्तावत्खनत मेदिनीम्
2033 1038015c तमेव हयहर्तारं मार्गमाणा ममाज्ञया
2034 1038016a दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणो ह्यहम्
2035 1038016c इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत्तुरगदर्शनम्
2036 1038017a इत्युक्त्वा हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः
2037 1038017c जग्मुर्महीतलं राम पितुर्वचनयन्त्रिताः
2038 1038018a योजनायामविस्तारमेकैको धरणीतलम्
2039 1038018c बिभिदुः पुरुषव्याघ्र वज्रस्पर्शसमैर्भुजैः
2040 1038019a शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुदारुणैः
2041 1038019c भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनन्दन
2042 1038020a नागानां वध्यमानानामसुराणां च राघव
2043 1038020c राक्षसानां च दुर्धर्षः सत्त्वानां निनदोऽभवत्
2044 1038021a योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनन्दन
2045 1038021c बिभिदुर्धरणीं वीरा रसातलमनुत्तमम्
2046 1038022a एवं पर्वतसंबाधं जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः
2047 1038022c खनन्तो नृपशार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः
2048 1038023a ततो देवाः सगन्धर्वाः सासुराः सहपन्नगाः
2049 1038023c संभ्रान्तमनसः सर्वे पितामहमुपागमन्
2050 1038024a ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा
2051 1038024c ऊचुः परमसंत्रस्ताः पितामहमिदं वचः
2052 1038025a भगवन्पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः
2053 1038025c बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः
2054 1038026a अयं यज्ञहनोऽस्माकमनेनाश्वोऽपनीयते
2055 1038026c इति ते सर्वभूतानि निघ्नन्ति सगरात्मजः
2056 1039001a देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान्वै पितामहः
2057 1039001c प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान्कृतान्तबलमोहितान्
2058 1039002a यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः
2059 1039002c कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम्
2060 1039003a पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः
2061 1039003c सगरस्य च पुत्राणां विनाशोऽदीर्घजीविनाम्
2062 1039004a पितामहवचः श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशदरिंदमः
2063 1039004c देवाः परमसंहृष्टाः पुनर्जग्मुर्यथागतम्
2064 1039005a सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्महात्मनाम्
2065 1039005c पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्घात सम निःस्वनः
2066 1039006a ततो भित्त्वा महीं सर्वां कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्
2067 1039006c सहिताः सगराः सर्वे पितरं वाक्यमब्रुवन्
2068 1039007a परिक्रान्ता मही सर्वा सत्त्ववन्तश्च सूदिताः
2069 1039007c देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगकिंनराः
2070 1039008a न च पश्यामहेऽश्वं तमश्वहर्तारमेव च
2071 1039008c किं करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यताम्
2072 1039009a तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः
2073 1039009c समन्युरब्रवीद्वाक्यं सगरो रघुनन्दन
2074 1039010a भूयः खनत भद्रं वो निर्भिद्य वसुधातलम्
2075 1039010c अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तथ
2076 1039011a पितुर्वचनमास्थाय सगरस्य महात्मनः
2077 1039011c षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन्
2078 1039012a खन्यमाने ततस्तस्मिन्ददृशुः पर्वतोपमम्
2079 1039012c दिशागजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्
2080 1039013a सपर्वतवनां कृत्स्नां पृथिवीं रघुनन्दन
2081 1039013c शिरसा धारयामास विरूपाक्षो महागजः
2082 1039014a यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रमार्थं महागजः
2083 1039014c खेदाच्चालयते शीर्षं भूमिकम्पस्तधा भवेत्
2084 1039015a तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजम्
2085 1039015c मानयन्तो हि ते राम जग्मुर्भित्त्वा रसातलम्
2086 1039016a ततः पूर्वां दिशं भित्त्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः
2087 1039016c दक्षिणस्यामपि दिशि ददृशुस्ते महागजम्
2088 1039017a महापद्मं महात्मानं सुमहापर्वतोपमम्
2089 1039017c शिरसा धारयन्तं ते विस्मयं जग्मुरुत्तमम्
2090 1039018a ततः प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः
2091 1039018c षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां बिभिदुर्दिशम्
2092 1039019a पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमम्
2093 1039019c दिशागजं सौमनसं ददृशुस्ते महाबलाः
2094 1039020a तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयम्
2095 1039020c खनन्तः समुपक्रान्ता दिशं सोमवतीं तदा
2096 1039021a उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददृशुर्हिमपाण्डुरम्
2097 1039021c भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमाम्
2098 1039022a समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम्
2099 1039022c षष्टिः पुत्रसहस्राणि बिभिदुर्वसुधातलम्
2100 1039023a ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथितां दिशम्
2101 1039023c रोषादभ्यखनन्सर्वे पृथिवीं सगरात्मजाः
2102 1039024a ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनम्
2103 1039024c हयं च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः
2104 1039025a ते तं यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणाः
2105 1039025c अभ्यधावन्त संक्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रुवन्
2106 1039026a अस्माकं त्वं हि तुरगं यज्ञियं हृतवानसि
2107 1039026c दुर्मेधस्त्वं हि संप्राप्तान्विद्धि नः सगरात्मजान्
2108 1039027a श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन
2109 1039027c रोषेण महताविष्टो हुंकारमकरोत्तदा
2110 1039028a ततस्तेनाप्रमेयेन कपिलेन महात्मना
2111 1039028c भस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजाः
2112 1040001a पुत्रांश्चिरगताञ्ज्ञात्वा सगरो रघुनन्दन
2113 1040001c नप्तारमब्रवीद्राजा दीप्यमानं स्वतेजसा
2114 1040002a शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वैस्तुल्योऽसि तेजसा
2115 1040002c पितॄणां गतिमन्विच्छ येन चाश्वोऽपहारितः
2116 1040003a अन्तर्भौमानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च
2117 1040003c तेषां त्वं प्रतिघातार्थं सासिं गृह्णीष्व कार्मुकम्
2118 1040004a अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि
2119 1040004c सिद्धार्थः संनिवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः
2120 1040005a एवमुक्तोंऽशुमान्सम्यक्सगरेण महात्मना
2121 1040005c धनुरादाय खड्गं च जगाम लघुविक्रमः
2122 1040006a स खातं पितृभिर्मार्गमन्तर्भौमं महात्मभिः
2123 1040006c प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्ञाभिचोदितः
2124 1040007a दैत्यदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरगैः
2125 1040007c पूज्यमानं महातेजा दिशागजमपश्यत
2126 1040008a स तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयम्
2127 1040008c पितॄन्स परिपप्रच्छ वाजिहर्तारमेव च
2128 1040009a दिशागजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रीत्याहांशुमतो वचः
2129 1040009c आसमञ्जकृतार्थस्त्वं सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि
2130 1040010a तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशागजान्
2131 1040010c यथाक्रमं यथान्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे
2132 1040011a तैश्च सर्वैर्दिशापालैर्वाक्यज्ञैर्वाक्यकोविदैः
2133 1040011c पूजितः सहयश्चैव गन्तासीत्यभिचोदितः
2134 1040012a तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघुविक्रमः
2135 1040012c भस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः
2136 1040013a स दुःखवशमापन्नस्त्वसमञ्जसुतस्तदा
2137 1040013c चुक्रोश परमार्तस्तु वधात्तेषां सुदुःखितः
2138 1040014a यज्ञियं च हयं तत्र चरन्तमविदूरतः
2139 1040014c ददर्श पुरुषव्याघ्रो दुःखशोकसमन्वितः
2140 1040015a ददर्श पुरुषव्याघ्रो कर्तुकामो जलक्रियाम्
2141 1040015c सलिलार्थी महातेजा न चापश्यज्जलाशयम्
2142 1040016a विसार्य निपुणां दृष्टिं ततोऽपश्यत्खगाधिपम्
2143 1040016c पितॄणां मातुलं राम सुपर्णमनिलोपमम्
2144 1040017a स चैनमब्रवीद्वाक्यं वैनतेयो महाबलः
2145 1040017c मा शुचः पुरुषव्याघ्र वधोऽयं लोकसंमतः
2146 1040018a कपिलेनाप्रमेयेन दग्धा हीमे महाबलाः
2147 1040018c सलिलं नार्हसि प्राज्ञ दातुमेषां हि लौकिकम्
2148 1040019a गङ्गा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ
2149 1040019c भस्मराशीकृतानेतान्पावयेल्लोकपावनी
2150 1040020a तया क्लिन्नमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया
2151 1040020c षष्टिं पुत्रसहस्राणि स्वर्गलोकं नयिष्यति
2152 1040021a गच्छ चाश्वं महाभाग संगृह्य पुरुषर्षभ
2153 1040021c यज्ञं पैतामहं वीर निर्वर्तयितुमर्हसि
2154 1040022a सुपर्णवचनं श्रुत्वा सोंऽशुमानतिवीर्यवान्
2155 1040022c त्वरितं हयमादाय पुनरायान्महायशाः
2156 1040023a ततो राजानमासाद्य दीक्षितं रघुनन्दन
2157 1040023c न्यवेदयद्यथावृत्तं सुपर्णवचनं तथा
2158 1040024a तच्छ्रुत्वा घोरसंकाशं वाक्यमंशुमतो नृपः
2159 1040024c यज्ञं निर्वर्तयामास यथाकल्पं यथाविधि
2160 1040025a स्वपुरं चागमच्छ्रीमानिष्टयज्ञो महीपतिः
2161 1040025c गङ्गायाश्चागमे राजा निश्चयं नाध्यगच्छत
2162 1040026a अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान्
2163 1040026c त्रिंशद्वर्षसहस्राणि राज्यं कृत्वा दिवं गतः
2164 1041001a कालधर्मं गते राम सगरे प्रकृतीजनाः
2165 1041001c राजानं रोचयामासुरंशुमन्तं सुधार्मिकम्
2166 1041002a स राजा सुमहानासीदंशुमान्रघुनन्दन
2167 1041002c तस्य पुत्रो महानासीद्दिलीप इति विश्रुतः
2168 1041003a तस्मिन्राज्यं समावेश्य दिलीपे रघुनन्दन
2169 1041003c हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे सुदारुणम्
2170 1041004a द्वाद्त्रिंशच्च सहस्राणि वर्षाणि सुमहायशाः
2171 1041004c तपोवनगतो राजा स्वर्गं लेभे तपोधनः
2172 1041005a दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं वधम्
2173 1041005c दुःखोपहतया बुद्ध्या निश्चयं नाध्यगच्छत
2174 1041006a कथं गङ्गावतरणं कथं तेषां जलक्रिया
2175 1041006c तारयेयं कथं चैतानिति चिन्ता परोऽभवत्
2176 1041007a तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः
2177 1041007c पुत्रो भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मिकः
2178 1041008a दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्बहुभिरिष्टवान्
2179 1041008c त्रिंशद्वर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत्
2180 1041009a अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति
2181 1041009c व्याधिना नरशार्दूल कालधर्ममुपेयिवान्
2182 1041010a इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा
2183 1041010c रम्ये भगीरथं पुत्रमभिषिच्य नरर्षभः
2184 1041011a भगीरथस्तु राजर्षिर्धार्मिको रघुनन्दन
2185 1041011c अनपत्यो महातेजाः प्रजाकामः स चाप्रजः
2186 1041012a स तपो दीर्घमातिष्ठद्गोकर्णे रघुनन्दन
2187 1041012c ऊर्ध्वबाहुः पञ्चतपा मासाहारो जितेन्द्रियः
2188 1041013a तस्य वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः
2189 1041013c सुप्रीतो भगवान्ब्रह्मा प्रजानां पतिरीश्वरः
2190 1041014a ततः सुरगणैः सार्धमुपागम्य पितामहः
2191 1041014c भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथाब्रवीत्
2192 1041015a भगीरथ महाभाग प्रीतस्तेऽहं जनेश्वर
2193 1041015c तपसा च सुतप्तेन वरं वरय सुव्रत
2194 1041016a तमुवाच महातेजाः सर्वलोकपितामहम्
2195 1041016c भगीरथो महाभागः कृताञ्जलिरवस्थितः
2196 1041017a यदि मे भगवान्प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलम्
2197 1041017c सगरस्यात्मजाः सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुयुः
2198 1041018a गङ्गायाः सलिलक्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मनाम्
2199 1041018c स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे मे प्रपितामहाः
2200 1041019a देया च संततोर्देव नावसीदेत्कुलं च नः
2201 1041019c इक्ष्वाकूणां कुले देव एष मेऽस्तु वरः परः
2202 1041020a उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वलोकपितामहः
2203 1041020c प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुरां मधुराक्षराम्
2204 1041021a मनोरथो महानेष भगीरथ महारथ
2205 1041021c एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकुकुलवर्धन
2206 1041022a इयं हैमवती गङ्गा ज्येष्ठा हिमवतः सुता
2207 1041022c तां वै धारयितुं राजन्हरस्तत्र नियुज्यताम्
2208 1041023a गङ्गायाः पतनं राजन्पृथिवी न सहिष्यते
2209 1041023c तौ वै धारयितुं वीर नान्यं पश्यामि शूलिनः
2210 1041024a तमेवमुक्त्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लोककृत्
2211 1041024c जगाम त्रिदिवं देवः सह सर्वैर्मरुद्गणैः
2212 1042001a देवदेवे गते तस्मिन्सोऽङ्गुष्ठाग्रनिपीडिताम्
2213 1042001c कृत्वा वसुमतीं राम संवत्सरमुपासत
2214 1042002a अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोकनमस्कृतः
2215 1042002c उमापतिः पशुपती राजानमिदमब्रवीत्
2216 1042003a प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम्
2217 1042003c शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहम्
2218 1042004a ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता
2219 1042004c तदा सातिमहद्रूपं कृत्वा वेगं च दुःसहम्
2220 1042004e आकाशादपतद्राम शिवे शिवशिरस्युत
2221 1042005a नैव सा निर्गमं लेखे जटामण्डलमोहिता
2222 1042005c तत्रैवाबभ्रमद्देवी संवत्सरगणान्बहून्
2223 1042006a अनेन तोषितश्चासीदत्यर्थं रघुनन्दन
2224 1042006c विससर्ज ततो गङ्गां हरो बिन्दुसरः प्रति
2225 1042007a गगनाच्छंकरशिरस्ततो धरणिमागता
2226 1042007c व्यसर्पत जलं तत्र तीव्रशब्दपुरस्कृतम्
2227 1042008a ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षाः सिद्धगणास्तथा
2228 1042008c व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्गां गतां तदा
2229 1042009a विमानैर्नगराकारैर्हयैर्गजवरैस्तथा
2230 1042009c पारिप्लवगताश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिताः
2231 1042010a तदद्भुततमं लोके गङ्गा पतनमुत्तमम्
2232 1042010c दिदृक्षवो देवगणाः समेयुरमितौजसः
2233 1042011a संपतद्भिः सुरगणैस्तेषां चाभरणौजसा
2234 1042011c शतादित्यमिवाभाति गगनं गततोयदम्
2235 1042012a शिंशुमारोरगगणैर्मीनैरपि च चञ्चलैः
2236 1042012c विद्युद्भिरिव विक्षिप्तैराकाशमभवत्तदा
2237